http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Maagd van Guadalupe

 

Volgens een overlevering is Maria, de moeder van Jezus, voor de eerste keer op zaterdag 9 december 1531
aan de heilige Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548) verschenen.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Jezus en Johannes de Doper passen niet in de religieuze wereld van hogepriesters en oudsten. Ze passen niet in het verwachtingspatroon, en worden bevraagd, geïnterpelleerd. Het is de tijd van de beslissende keuzes: wie oor had naar de verkondiging van Johannes, zal zich ook voorbereiden op de komst van Jezus. Die komst bereiden we voor door tijd te maken om na te denken: over de kleine, en grotere keuzes die we elke dag maken – of niet maken. Om na te gaan welke beslissingen mij dichter bij Jezus brengen, en welke de weg naar Hem versperren. Om de vraag te stellen of mijn bidden en handelen zo zijn dat er met Kerstmis échte bevrijding komt.

 

EERSTE LEZING               Num. 24, 2-7.15-17a
Een ster komt op uit Jakob.

Uit het boek Numeri

Toen Bíleam de ogen opsloeg en Israël
stam bij stam gelegerd zag, kwam de geest van God over hem.
Hij hief het volgende lied aan:

“Dit is het orakel van Bíleam, zoon van Beor,
het orakel van de man die geheimen mocht zien,
het orakel van hem die God hoort spreken,
die schouwt wat de Almachtige ontsluiert,
en in extase openbaringen ontvangt.
Hoe schoon zijn uw tenten, Jakob,
hoe mooi uw woningen, Israël:
Als dalen liggen zij uitgespreid,
als tuinen langs een rivier,
als aloëbomen door de HEER geplant,
als ceders die staan aan het water.
Zijn emmers stromen over van water;
wat hij zaait wordt volop bevloeid.
Zijn koning komt hoger dan Agag;
zijn koningschap zal zich verheffen.”

Toen hief hij het volgende lied aan:

“Dit is het orakel van Bíleam, zoon van Beor,
het orakel van de man die geheimen mocht zien,
het orakel van hem die God hoort spreken,
die weet wat de Allerhoogste weet,
die schouwt wat de Almachtige ontsluiert,
en in extase openbaringen ontvangt.
Ik zie Hem, maar niet in het heden,
ik aanschouw Hem, maar niet van nabij;
een ster komt op uit Jakob,
een scepter rijst uit Israël.”

TUSSENZANG                 Ps. 25(24) 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

 

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer komt, gaat Hem tegemoet ;
Hij is de Vorst van de vrede.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Mt. 21, 23-27
Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Op zekere dag ging Jezus naar de tempel
en toen Hij daar aan het onderrichten was,
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk
Hem de vraag stellen:
“Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?
En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven?”
Jezus antwoordde hun:
“Ik zal u ook een vraag stellen,
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan?
Van de hemel of van de mensen?”
Zij beraadslaagden onder elkaar:
“Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen:
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken?
Als we zeggen: van de mensen,
dan hebben wij het volk te vrezen,
want iedereen houdt Johannes voor een profeet.”
Ze gaven Jezus ten antwoord:
“Wij weten het niet.”
Toen zei Hij op zijn beurt tot hen:
“Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Wat met ons huis aan het gebeuren is 

17. De theologische of filosofische reflecties over de situatie van de mensheid en de wereld kunnen klinken als een zich steeds herhalende en ijdele boodschap, als zij zich niet opnieuw presenteren vanuit een confrontatie met de huidige context in hetgeen er aan nieuws is voor de geschiedenis van de mensheid. Daarom stel ik, alvorens te erkennen hoe het geloof nieuwe motiveringen en eisen ten opzichte van de wereld, waarvan wij deel uitmaken, aanreikt, voor om in het kort te blijven stilstaan bij hetgeen met ons gemeenschappelijke huis aan het gebeuren is.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – Holy Virgin of Guadalupe

According to a tradition, Mary, the mother of Jesus, appeared to Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin
(1474-1548) for the first time on Saturday 9 December 1531.


Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration
Jesus and John the Baptist do not fit into the religious world of high priests and elders. They don’t fit the expectation pattern, and are questioned, interpellated. It is the time of decisive choices: those who had an ear for John’s preaching will also prepare for Jesus’ coming. We prepare that coming by making time to reflect: On the small, and bigger choices we make – or don’t make – every day. To consider which decisions bring me closer to Jesus, and which ones bar the way to Him. To question whether my prayers and actions are such that real deliverance comes at Christmas.

 

FIRST READING       Num. 24, 2-7.15-17a
A star rises from Jacob.

From the book of Numbers

When Bíleam lifted up his eyes and saw Israel
tribe by tribe encamped, the spirit of God came upon him.
He raised the following song:

“This is the oracle of Bíleam, son of Beor,
the oracle of the man who could see secrets,
the oracle of him who hears God speak,
who beholds what the Almighty reveals,
and receives revelations in ecstasy.
How beautiful are thy tents, Jacob,
how beautiful are thy dwellings, Israel:
like valleys they are spread out,
like gardens along a river,
like aloe trees planted by the LORD,
like cedars standing by the water.
His buckets overflow with water;
what he sows is abundantly irrigated.
His king will rise higher than Agag;
his kingship will be exalted.”

Then he raised the following chant:

“This is the oracle of Bíleam, son of Beor,
the oracle of the man who could see secrets,
the oracle of him who hears God speak,
who knows what the Most High knows,
who beholds what the Almighty reveals,
and receives revelations in ecstasy.
I behold Him, but not in the present,
I behold Him, but not closely;
a star rises from Jacob,
a sceptre rises from Israel.”

INTERLUDIUM       Ps. 25(24) 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Show me your ways, Lord,
teach me your paths.

Show me your ways, Lord,
teach me your paths.
Guide me according to your Word,
for Thou art my God and Redeemer.

Remember Your mercy, Lord,
Your ever-given compassion.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with mercy.

The Lord is good and righteous,
therefore He shows sinners the way.

 

ALLELUIA

Alleluia.
The Lord comes, go to meet Him ;
He is the Prince of peace.
Alleluia.

 

GOSPEL       Mt 21, 23-27
The baptism of John, where was it from?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

On a certain day Jesus went to the temple
and while He was teaching there,
came the high priests and the elders of the people
asked Him the question:
“What authority hast Thou to do all this?
And who then gave Thee this authority?”
Jesus answered them:
“I will also ask thee a question ,
and if thou answerst Me to it ,
I will in turn tell thee
under what authority I do all this.
The baptism of John, where was that from?
From heaven or from men?”
They deliberated among themselves:
“If we say from heaven, He will say to us:
Why then did ye not give him faith?
If we say: from men ,
then we have the people to fear,
for everyone holds John to be a prophet.”
They answered Jesus:
“We do not know.”
Then He in turn said to them:
“Then neither do I tell you
by virtue of what authority I so act.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

What is happening to our home

17. Theological or philosophical reflections on the situation of humanity and the world may sound like an ever-repeating and vain message, if they do not present themselves anew from a confrontation with the present context in what is news for the history of humanity. Therefore, before acknowledging how faith offers new motivations and demands towards the world of which we are a part, I propose to dwell briefly on what is happening to our common home.

 

To be continued                   For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: