http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Zesde dag in de Kerstnoveen

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Wat hebben Hanna en Maria gemeenschappelijk? Eigenlijk niet zo veel, maar wanneer we de antwoordzang overwegen, stellen we vast dat beide vrouwen hetzelfde vreugdelied zingen. Het lied van Hanna wordt wel eens het Magnificat van het O.T. genoemd. Het toont ons dezelfde contrasten van een God die totaal andere maatstaven hanteert dan wij mensen. De fijnzinnige Lucas heeft zeker deze verzen gebruikt om een der mooiste stukken van het N.T. te maken en Maria zo diep te typeren.

 

EERSTE LEZING           1 Sam. 1, 24-28
Hanna dankt de Heer voor de geboorte van Samuël

Uit het eerste Boek Samuël 

In die dagen nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de Heer in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei Hanna :
“Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid.
“Om deze jongen heb ik gebeden
en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt.
“Daarom sta ik hem aan de Heer af.
“Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan.”

En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.

TUSSENZANG         1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.

De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.
De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe ;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Koning der naties en hoeksteen der kerk :
Kom en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.
Alleluia.

 

EVANGELIE               Lc. 1, 46-56
Hij die machtig is heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria :
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
“Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder,
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
“En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
“Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
“Hij toont de kracht van zijn arm ;
slaat trotsen van hart uiteen.
“Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
“Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
“Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

De kwestie van het water

27. Andere indicatoren van de huidige situatie hangen samen met de uitputting van de natuurlijke bronnen. Wij kennen heel goed de onmogelijkheid om het huidige consumptieniveau te handhaven van de meest ontwikkelde landen en de rijkste sectoren van de maatschappij, waar de gewoonte om te verspillen en weg te gooien ongehoorde niveaus bereikt. Er zijn al bepaalde uiterste grenzen van exploitatie van de planeet overschreden, zonder dat het probleem van de armoede is opgelost.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________________________

Thursday – Sixth day of Christmas noveen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.

Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
What do Hanna and Mary have in common? Actually not much, but when we consider the answer song, we notice that both women sing the same song of joy. The song of Hanna is sometimes called the Magnificat of the O.T. It shows us the same contrasts of a God who uses completely different standards than we humans do. The subtle Luke has certainly used these verses to create one of the most beautiful pieces of the N.T. and to characterise Mary so deeply.

 

FIRST READING   1 Sam. 1, 24-28
Hanna thanks the Lord for the birth of Samuel

From the first Book of Samuel

In those days Hanna took Samuel,
with a three-year-old bull, an ephah of flour and a sack of wine.
She brought the boy, as small as he was,
to the temple of the Lord in Silo.
They slaughtered the bull and brought the boy to Eli.
At that, Hanna said :
“By your leave, my lord, so true as you live, my lord.
I am the woman who has stood here
to pray to the Lord, in your presence.
“For this boy I have prayed
and the Lord has given me what I begged from him.
“Therefore, I commend him to the Lord.
“As long as he lives, he will remain with the Lord.”

And they bowed down there before God the Lord.

INTERLUDIUM    1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

The Lord make my heart beat for joy.

The Lord make my heart glad,
my God has lifted up my head.
Now I stand with my competitors
because I have his help.

The bows of the brave are broken,
the weak are girded with strength.
The rich must earn their bread,
the hungry have no more work to do.

The childless gives birth seven times,
the womb of the mother withers.
The Lord rules over death and life,
He leads to death and He calls back again.
The Lord gives poverty and wealth,
He brings humiliation and honour.

He raises the powerless from the dust,
raises from the dirt the lowly;
He gives him a seat among the princes,
gives him an honourable place.
For He is the Lord of the pillars of the earth
upon which He once set the disc of the earth.

 

ALLELUIA

Alleluia.
King of the nations and cornerstone of the church :
Come and redeem the man whom Thou hast formed from clay.
Alleluia.

 

GOSPEL   Lk. 1, 46-56
He who is mighty has done unto me his wondrous works.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

On her visit to Elisabeth, Mary spoke :
“My heart praises the Lord on high.
“My spirit rejoices for God, my Saviour :
For He looked kindly on the smallness of his handmaid.
“And behold, from this day forth every generation doth bless me
because He that is mighty hath wrought his wondrous works upon me,
and holy is his Name.
“Merciful is He from generation to generation
unto them that fear him.
“He showeth the power of his arm ;
dismembereth the proud in heart.
“He overthrows the rulers of their thrones,
but He exalts the humble.
“He lavishes gifts on the hungry,
He sends the rich away with empty hands.
“His servant Israel hath He taken unto himself,
remembering his mercy forever
toward Abraham and his seed,
as He had said to our fathers.”

After Mary had stayed with her for about three months
she returned home.

________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

The issue of water

27. Other indicators of the current situation are linked to the depletion of natural resources. We know very well the impossibility of maintaining the current level of consumption of the most developed countries and the richest sectors of society, where the habit of wasting and throwing away reaches unheard-of levels. Certain extreme limits of exploitation of the planet have already been crossed, without solving the problem of poverty.

 

To be continued              For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: