http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Johannes, apostel en evangelist

H. Johannes was de apostel, die na de begrafenis van Jezus, Maria onder zijn hoede nam. Evangelist.
Geboren 6 A.D. te Galilea en gestorven 101 A.D. te Efeze

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In de vriendschap van Jezus heeft Johannes een reëel contact ervaren met de bron van eeuwig leven, met God zelf. Want in Jezus spreekt God zijn levengevend woord van in het eerste begin weer uit. Dat Woord is vlees geworden. In het vierde evangelie is na de kruisdood van Jezus Johannes de eerste die tot geloof komt in de verrezen Heer. Ongetwijfeld heeft de liefde van Jezus de blik van Johannes diep getekend. Hij ziet dat de kruisdood en het graf God niet kunnen tegenhouden om de bron van Goddelijk leven dankzij Jezus verder te laten stromen. Met die bron kan men ook vandaag werkelijk in contact komen als men het getuigenis van Johannes ernstig neemt en als men doet zoals hij: Kijken met de ogen van een geliefde leerling en geloven. Dan komt er licht voor de vromen, geluk voor de oprechten van hart (Ps 97,11).

 

EERSTE LEZING      I Joh. 1, 1-4
Wat wij gezien en gehoord hebben, delen wij u mee.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

Vrienden,

Het bestond vanaf het begin
– we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien;
we hebben het aanschouwd
en onze handen hebben het aangeraakt –
dáárover spreken wij:
Over het Woord dat leven is.
Want het leven is verschenen;
het eeuwige leven dat bij de Vader was
heeft zich aan ons getoond:
Wij hebben het gezien,
wij getuigen ervan,
wij maken het u bekend.
Wat wij gezien en gehoord hebben delen wij u mee,
opdat gij samen met ons deel moogt hebben aan de gemeenschap
die ons gegeven is met God
en zijn Zoon Jezus Christus.
En wij schrijven u
om ons aller vreugde volkomen te maken.

TUSSENZANG           Ps. 97(96), 1-2, 5-6, 11-12

Weest blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Steeds komt er licht voor de vromen,
geluk voor oprechten van hart.
Weest blij in de Heer, gij vromen,
verheerlijkt zijn heilige Naam.

 

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

 

EVANGELIE          Joh. 20, 2-8
Die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

Op de eerste dag van de week
liep Maria Magdalena snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling,
en zei tot hen:
“Zij hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen:
Hij zag en geloofde.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

Het verlies van de biodiversiteit

32. Ook de hulpbronnen van de aarde worden geplunderd ten gevolge van opvattingen over economie en commerciële activiteit die te zeer verband houden het onmiddellijke resultaat. Het verlies van wouden en bossen houdt tegelijkertijd het verlies in van soorten die in de toekomst uiterst belangrijke hulpbronnen zouden kunnen zijn, niet alleen voor de voeding, maar ook voor de genezing van ziekten en vele diensten. De verschillende soorten bevatten genen die belangrijke hulpbronnen kunnen zijn om in de toekomst te kunnen beantwoorden aan sommige menselijke behoeften of om sommige milieuproblemen op te lossen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
____________________________________________________________________________

Tuesday – St John, Apostle and Evangelist

H. John was the apostle who took Mary under his wing after Jesus’ burial. Evangelist.
Born 6 A.D. in Galilee and died 101 A.D. at Ephesus

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
In the friendship of Jesus, John experienced a real contact with the source of eternal life, with God himself. Because in Jesus God speaks his life-giving word from the very beginning again. That Word has become flesh. In the fourth Gospel, John is the first one to come to faith in the risen Lord after Jesus’ death on the cross. Undoubtedly, the love of Jesus deeply marked John’s vision. He sees that death on the Cross and the grave cannot stop God from allowing the source of divine life to continue to flow through Jesus. This source can be truly reached today if we take John’s testimony seriously and if we do as he did: Look with the eyes of a beloved disciple and believe. Then there will be light for the pious, happiness for the upright in heart (Ps. 97:11).

 

FIRST READING    I John 1:1-4
We share with you what we have seen and heard.

Beginning of the First Letter of the Holy Apostle John 

My friends,

It existed from the beginning
– we have heard it and seen it with our own eyes;
we have looked upon it
and our hands have touched it -.
This is what we are talking about:
About the Word that is life.
For life has appeared;
the eternal life that was with the Father
has shown itself to us:
We have seen it,
we bear witness of it,
we make it known to you.
What we have seen and heard we communicate to you,
that ye may be partakers with us of the fellowship
which is given to us with God
and his Son Jesus Christ.
And we write to you
to make our joy complete.

Interludium   Ps. 97(96), 1-2, 5-6, 11-12

Rejoice in the Lord, ye pious.

The Lord is King, the earth may rejoice,
the countries around the sea are happy.
Dark clouds are his bodyguard,
law and righteousness carry his throne.

Mountains melt like wax before the Lord,
the ruler of the whole world.
The heavens proclaim his holiness
and all nations behold his glory.

Everlasting light comes to the pious,
happiness for the upright in heart.
Be ye glad in the Lord, ye pious,
glorify his holy Name.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Thee, God, we praise.
Thee, Lord, we glorify.
The glorious choir of the apostles praises you.
Alleluia.

 

GOSPEL     John 20, 2-8
The other disciple rushed ahead of Peter
and was the first to reach the tomb.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John 

On the first day of the week
Mary Magdalene ran quickly to Simon Peter
and to the other disciple whom Jesus loved,
and said to them:
“They have taken the Lord out of the tomb
and we do not know where they have laid Him down.”
Thereupon Peter and the other disciple set out for the tomb.
They walked quickly together,
but the other disciple hastened ahead of Peter
and arrived first at the tomb.
Stooping down he saw the bandages lying
but he did not go in.
Simon Peter, who was following him, also came to the tomb
and did enter.
He saw that the bandages were there,
but the sweatband that had covered his head
was not with the bandages,
but rolled up separately in another place.
Then the other disciple
who had first arrived at the tomb, went in:
He saw and believed.

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

The loss of biodiversity

32. Earth’s resources are also being plundered as a result of conceptions of economy and commercial activity that are too linked to the immediate outcome. The loss of forests and woods simultaneously implies the loss of species that could be extremely important resources in the future, not only for food, but also for curing diseases and many services. The different species contain genes that could be important resources for meeting some human needs or solving some environmental problems in the future.

 

To be continued                            For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: