http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – HH. Onschuldige Kinderen

Herinnering aan het martelaarschap van de
onschuldige jongetjes van Betlehem.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Wie het licht niet aanvaardt, sluit zichzelf op in een blinde en onredelijke duisternis. Ook vandaag zijn tallozen daar het onschuldig slachtoffer van. Wie Jezus echter wel aanvaardt, wordt gered uit de spiraal van het kwaad. Onschuldig bloed keert voor ons alles ten goede. Dat is het bloed van Christus dat ons zuivert van elke zonde, van alles wat ons van God verwijdert. Dat is ook het bloed van de onschuldige kinderen van Bethlehem, die – zonder het te weten – voor Christus zijn gestorven. Dat is ook het bloed van velen na hen. In alle uithoeken van de wereld laten elke dag onschuldige kinderen het leven: Onschuldige slachtoffers in een wereld die hen niet altijd bescherming en geborgenheid biedt.

 

EERSTE LEZING            I Joh. 1, 5 -2,2
Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

Vrienden,

Dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben
en aan u doorgegeven:
God is licht,
er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als wij beweren deel te hebben aan zijn leven
terwijl onze wegen duister zijn,
liegen wij met woord en met daad.
Maar als wij wandelen in het licht
– zoals Hijzelf is in het licht –
dan hebben wij deel aan elkanders leven,
terwijl het bloed van zijn Zoon Jezus ons reinigt van elke zonde.
Als wij beweren zonder zonde te zijn
bedriegen wij onszelf
en woont de waarheid niet in ons.
Als wij onze zonden belijden,
is Hij zo getrouw en genadig
dat Hij onze zonden vergeeft
en ons reinigt van alle kwaad.
Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben,
maken wij Hem tot een leugenaar;
dan woont zijn woord niet in ons.

Kinderen,
ik schrijf u
met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:
We hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus,
die geheel zondeloos is,
die al onze zonden goedmaakt
en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld.

TUSSENZANG         Ps. 124(123), 2-3, 4-5, 7b-8

Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht,
ontsnapt aan het net van de jagers.

Was de Heer niet met ons geweest
toen allen zich tegen ons keerden ;
dan zouden wij levend verslonden zijn,
verzengd door de gloed van hun woede.

Dan had de vloed ons verzwolgen,
de bergstroom ons meegesleurd ;
dan waren wij reddeloos ondergegaan
in schuimende waterkolken.

Het net van de vogelaar is gescheurd,
wij zijn er uit los gekomen.
Wij werden gered door de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het blanke heer der martelaren.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 2, 13-18
Herodes liet in Betlehem al de jongens vermoorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

Na het vertrek van de Wijzen
verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef
en sprak:
“Sta op, neem het Kind en zijn moeder,
vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw,
want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.”
Jozef stond op
en week in de nacht
met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit.
Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes,
opdat in vervulling zou gaan
wat de Heer gesproken had door de profeet:
“Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.”

Zodra Herodes bemerkte
dat hij door de Wijzen om de tuin geleid was,
ontstak hij in hevige toorn.
Hij zond mannen uit
en liet in Betlehem en heel het gebied daarvan
al de jongens vermoorden van twee jaar en jonger,
in overeenstemming met de tijd
waarnaar hij de Wijzen nauwkeurig had gevraagd.
Toen ging in vervulling
het woord dat door de profeet Jeremia gesproken was:
“Een klacht werd in Rama gehoord,
geween en luid gejammer:
Rachel, wenend om haar kinderen,
wil niet getroost worden,
omdat zij niet meer zijn.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

33. Het is echter niet genoeg alleen maar te denken aan de verschillende soorten als eventuele te exploiteren “hulpbronnen” en daarbij te vergeten dat zij een waarde op zich hebben. Ieder jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij niet meer zullen kunnen kennen, die onze kinderen niet zullen kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid sterft uit om redenen die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit. Door toedoen van ons zullen duizenden soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan, noch zullen zij ons hun boodschap kunnen meedelen. Wij hebben het recht niet ertoe.

 

Wordt vervolgd            Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
___________________________________________

Wednesday – HH. Innocent Children

Remembering the martyrdom of the
innocent little boys of Bethlehem.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Those who do not accept the light, lock themselves up in a blind and unreasonable darkness. Also today, countless people are innocent victims of that. Those who do accept Jesus, however, are saved from the spiral of evil. Innocent blood turns everything for the better for us. This is the blood of Christ that cleanses us from all sin, from everything that separates us from God. This is also the blood of the innocent children of Bethlehem, who – without knowing it – died for Christ. That is also the blood of many after them. Every day, in every corner of the world, innocent children lose their lives: Innocent victims in a world that does not always offer them protection and security.

 

FIRST READING      I  John 1,5 -2,2
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin.

From the First Letter of the Holy Apostle John 

My friends,

This is the message that we have heard from Jesus
and have passed on to you:
God is light,
there is no trace of darkness in Him.
If we claim to be partakers of His life
while our ways are dark,
we lie in word and in deed.
But if we walk in the light
– as He himself is in the light –
then we have part in each other’s lives,
while the blood of his Son Jesus cleanses us from all sin.
If we claim to be without sin
we deceive ourselves
and the truth does not dwell in us.
If we confess our sins,
He is so faithful and merciful
that He forgives our sins
and cleanses us from all evil.
But if we say that we have committed no sin,
we make Him a liar;
then his word does not dwell in us.

Children,
I write to you
with the intention that ye sin not.
But even if someone were to sin:
We have an advocate with the Father,
Jesus Christ,
who is completely sinless,
who makes up for all our sins
and not only ours but of the whole world.

INTERLUDIUM    Ps. 124(123), 2-3, 4-5, 7b-8

We are like a bird that has just fled,
escaped the net of the hunters.

Had not the Lord been with us
when all turned against us ;
we would have been devoured alive,
scorched by the glow of their fury.

Then the flood would have swallowed us up,
the torrent had swept us away;
then we would have sunk lifeless
in foaming torrents of water.

The net of the fowler is torn,
we have come out of it.
We were saved by the Name of the Lord,
Who made heaven and earth.

 

Alleluia.
Thee, God, we praise.
Thee, Lord, we praise.
You praise the pure army of martyrs
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 2, 13-18
Herod had all the boys killed in Bethlehem.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew 

After the departure of the Magi
an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream
and said:
“Arise, take the Child and his mother,
flee to Egypt and stay there until I warn you,
for Herod is coming to seek the Child and to kill Him.”
Joseph got up and left in the night for Egypt with the Child and his mother.
There he remained until the death of Herod,
that he might fulfil
what the Lord had spoken through the prophet:
“I have called my son out of Egypt.”

As soon as Herod realised
that he had been deceived by the Sages,
he flew into a fierce rage.
He sent men out and had all the boys, two years old and under,
killed in Bethlehem and in the whole area,
in accordance with the time
which he had accurately asked the Sages about.
Then was fulfilled
The word spoken by the prophet Jeremiah:
“A complaint was heard in Ramah,
weeping and loud wailing:
Rachel, weeping for her children,
will not be comforted,
because they are no more.”
——————————————————————————————————————–

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

33. However, it is not enough just to think of different species as possible “resources” to be exploited, forgetting that they have a value in themselves. Every year, thousands of plant and animal species disappear that we will no longer be able to know, that our children will not be able to see, because they are lost forever. The vast majority die out for reasons to do with human activity of one kind or another. Because of us, thousands of species will no longer praise God with their existence, nor will they be able to communicate their message to us. We have no right to do so.

 

To be continued                            For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d