http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Agnes, mgd. en mrt.

Dertienjarige martelares. Geboren in de negentiger jaren van de derde eeuw.
Beschermheilige van de kuisheid.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging 

‘Om ons op de been te houden en standvastig te doen volharden in onze opzet, moeten we hetzelfde doen als mensen die op ijs lopen. Ze houden elkaar bij de hand vast, of ondersteunen elkaar onder de arm. Als iemand uitglijdt, zorgt de ander dat hij niet valt en omgekeerd steunt de een de ander ook, wanneer die op zijn beurt dreigt uit te glijden. Ons leven op aarde is als lopen over het ijs, want telkens weer doen zich aanleidingen voor om te wankelen en te vallen’
(Overweging van de heilige Franciscus van Sales, Conferenties, p. 36)

 

EERSTE LEZING             Hebr. 9, 2-3.11-14

Door zijn eigen bloed
is Christus het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In het eerste verbond was een tabernakel,
een tentheiligdom ingericht
waarvan het voorste deel de kandelaar
en de tafel met de toonbroden bevatte ;
dit noemde men het heilige.
Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte
dat het allerheiligste werd genoemd.

Maar nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige ;
ze is niet gemaakt door mensenhand
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigingen kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed !
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.

TUSSENZANG         Ps. 47(46), 2-3, 6-7, 8-9

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep,
want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied !

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

 

ALLELUIA              Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mc. 3, 20-21

De verwanten van Jezus zeiden
dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden
trokken zij erop uit om Hem mee te nemen,
want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was.


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

57. Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijk evenwicht aan te tasten, doorgaat”. Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar macht samen met geld is datgene wat zich het meest tegen deze pogingen verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen in te grijpen, toen het urgent en noodzakelijk was om het te doen?

 

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: