http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – HH. Timoteüs en Titus, bb.

 

H. Timoteüs was bisschop van Efeze
Hij was een helper van Apostel Paulus
Hij stierf de marteldood in 97

H. Titus was een leerling en steun voor de Apostel Paulus. Overleden in 105 op Kreta
Hij was ook bisschop van Kreta

 

Uitnodiging

Mag ik hierbij uw aandacht vragen voor
de dagelijkse lezing van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil de vreugde van het Evangelie met u delen.
Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart te openen
voor de helende werking van Gods woord.

Elke ochtend vanaf 7 uur beschikbaar.

Overweging

De gedachtenis van vandaag sluit aan bij het feest van gisteren. Timoteüs en Titus, medewerkers en reisgezellen van Paulus, vertegenwoordigen de tweede generatie. Zij zijn de schakel naar de heiden-christenen. Zonder het feest van gisteren en het feit dat we vierden, zaten we hier niet bij elkaar. Ik wil vandaag vooral de figuur van Titus belichten. Na veertien jaar ging Paulus de tweede maal naar Jeruzalem. De missie onder de heidenen was bezig maar verwekte grote deining. Paulus nam Titus mee naar Jeruzalem als testcase. Hier heb je een voorbeeld van zo’n heiden-christen. Ja of neen, gaan we ermee door? En ze zijn ermee doorgegaan. Gelukkig voor ons.

 

EERSTE LEZING       Tit. 1, 1-5

Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Van Paulus,
dienaar van God en apostel van Jezus Christus,
om Gods verkozen volk te brengen tot het geloof
en de kennis van de ware religie,
in de hoop op het eeuwige leven.
Lang geleden beloofde God, die niet liegt, het eeuwige leven…
en nu, te zijner tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt…
in de verkondiging die mij is toevertrouwd…
door een opdracht van God onze Verlosser…

Paulus aan Titus,
zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof:

Genade en vrede zij met u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Verlosser!

Ik heb je achtergelaten op Kreta met de bedoeling
dat je de organisatie van de kerk zou voltooien
door in elke stad pastoors aan te stellen
volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven.

TUSSENZANG           Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 10

Rapporteer aan de naties Gods glorie,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer alle naties.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn naam.

Verkondig zijn heil al de dagen,
verkondig aan de naties zijn glorie,
zijn wonderbaarlijke daden aan alle naties.

Prijs de Heer, alle stammen en volken,
Verheerlijk de Heer voor zijn glorie en macht,
prijs de Heer voor de glorie van zijn naam.

Zeg tegen elkaar: de Heer regeert!
Hij heeft de aarde onwankelbaar geschapen,
Hij regeert de volken met rechtvaardigheid.

 

ALLELUIA                  Lc. 4, 18-19

Alleluia.
De Heer heeft mij gezonden
om de armen het goede nieuws te brengen,
aan gevangenen om hun vrijlating aan te kondigen.
Alleluia.

 

EVANGELIE    Lc. 10, 1-9

De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd stelde de Heer tweeënzeventig discipelen aan
en zond hen twee aan twee voor Hem uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.
“Vraag daarom de Heer van de oogst
om arbeiders uit te zenden om te oogsten.
“Ga dan,
maar zie, Ik zend u uit als lammeren onder de wolven.
“Neem geen beurs mee, geen reistas, geen schoeisel…
en groet niemand onderweg.
“In welk huis je ook komt, laat je eerste woord zijn:
Vrede in dit huis!
“Als er een man van vrede woont,
dan zal je vrede met hem zijn;
zo niet, dan zal hij tot jou terugkeren.
“Blijf in dat huis en eet en drink wat zij u aanbieden;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Ga niet van het ene huis naar het andere.
“In elke stad waar je binnenkomt en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn…
en zeg tot hen: Het koninkrijk van God is nabij.”

___________________________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek door

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis 

Tweede hoofdstuk           Het evangelie van de Schepping 

62 . Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen van goede wil, een hoofdstuk betreffende de geloofsovertuigingen op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en het denken sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een subcultuur vormt die men eenvoudigweg moet tolereren. Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

 

Wordt vervolgd

 

De Bijbeltekst in dit nummer is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: