http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zevende paasweek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging
Het evangelie van vorige zondag keert terug. Vooreerst stellen we vast dat dit een gebod is en dit wordt uitdrukkelijk vermeld (het hoogpriesterlijk gebed). Zoiets komt nergens voor bij de Synoptici. Bij Johannes komt het op het moment dat de afscheidsrede gedaan is. Het is een hoogtepunt (verband met 13,31). Verder is dit Johanneïsche theologie. De verheerlijking omvat het hele paastriduüm. Kruis, dood (verheffing, verhoging) en verrijzenis zijn één geheel. Het gebed zal culmineren in de vraag dat ook de leerlingen in die heerlijkheid zouden delen. In feite is dat de uiteindelijke zin van zijn verheerlijking. Zijn dood maakt krachten los die heilbrengend, verlossend, reddend zijn en allen ten goede komen.

 

EERSTE LEZING         Hand. 20, 17-27

Mijn loopbaan is ten einde en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb.

Uit de Handelingen van de Apostelen terug.

In die dagen zond Paulus vanuit Milete een bode naar Éfeze
om de oudsten van die kerk te ontbieden.
Toen zij bij hem aangekomen waren
sprak hij hen aldus toe :
“Gij weet hoe ik
vanaf de eerste dag dat ik in Asia kwam,
al die tijd onder u heb geleefd ;
hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend,
onder tranen
en in beproevingen
die mij overkwamen door de aanslagen der Joden ;
hoe ik niets wat nuttig kon zijn
heb nagelaten u te verkondigen en te leren
in het openbaar en bij u thuis,
terwijl ik Joden en Grieken bezwoer
zich te bekeren tot God
en te geloven in onze Heer Jezus.
“En nu bevind ik mij,
gebonden door de Geest als ik ben,
op weg naar Jeruzalem,
zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen ;
alleen verzekert mij de heilige Geest van stad tot stad
dat boeien en kwellingen mij wachten.
“Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde,
als ik mijn loopbaan maar ten einde breng
en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb
om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade.
“En nu weet ik dat gij mijn gelaat niet meer zult zien,
gij allen bij wie ik rondgegaan ben
om het Koninkrijk te prediken.
“Daarom verzeker ik u op de dag van heden
dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook.
“Want ik heb niets nagelaten
om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen.

TUSSENZANG              Ps. 68(67), 10-11, 20-21

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.
of : Alleluia.

Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar hadt bereid.

De Heer zij geloofd, dag aan dag :
Hij draagt onze lasten, de God van ons heil.
Want onze God is een God die verlost,
de Heer onze God ontrukt aan de dood.

 

EVANGELIE            Joh. 17, 1-11a

Vader, verheerlijk uw Zoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei :
“Vader, het uur is gekomen.
“Verheerlijk uw Zoon
opdat de Zoon U verheerlijke.
“Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken
aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
“En dit is het eeuwige leven
dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
“Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
“Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
“Ik heb uw Naam geopenbaard
aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
“U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven
en zij hebben Uw woord onderhouden.
“Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
“Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
“Ik bid voor hen.
“Niet voor de wereld bid Ik
maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt,
omdat zij U toebehoren.
“Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
“Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
“Ik blijf niet langer in de wereld ;
zij echter blijven in de wereld terwijl Ik naar U toe kom.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

178. Het drama van een politiek die gefocust is op onmiddellijke resultaten en ook nog wordt gesteund door consumptistische bevolkingen, maakt het noodzakelijk op korte termijn groei te produceren. Omdat ze beantwoorden aan electorale belangen, wagen regeringen zich er niet gemakkelijk aan om de bevolking te irriteren met maatregelen die het consumptieniveau kunnen aantasten of buitenlandse investeringen in gevaar kunnen brengen. Een kortzichtige machtsconstructie remt het opnemen van een vooruitziende milieuagenda binnen de publieke agenda van regeringen. Zo vergeet men dat “tijd boven ruimte gaat”, dat wij steeds vruchtbaarder zijn, wanneer wij er ons om bekommeren processen te genereren in plaats van machtsposities te bekleden. Politieke grandeur manifesteert zich, wanneer men op moeilijke ogenblikken handelt op basis van grootse beginselen en denkend aan het algemeen welzijn op lange termijn. De politieke macht heeft er grote moeite mee deze plicht op te nemen in een project van de natie.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: