http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus

Beste volgers van mijn nieuwe blog,
In het St. Paulusjaar van 2009 heb ik een bezoek gebracht aan de St. Pieters-en Paulusabdij in Dendermonde, waar door middel van een reeks kunstwerken uit de 15e- 20ste eeuw aan Paulus meer bekendheid werd gegeven. Ik heb geen foto’s van de schilderijen kunnen maken, maar heb de kleine zwart-wit miniaturen uit de catalogus gebruikt om de gebeurtenissen uit het leven van Paulus duidelijker voor te stellen.
Paulus is de eerste geweest, voor zover bekend, die de gehele inhoud van het christelijk geloof doordacht en scherp geformuleerd heeft, soms in een brede uiteenzetting, soms in enkele korte kernachtige uitdrukkingen. Het is dan ook begrijpelijk, dat Luther zijn voorrede op de brief aan de Romeinen van 1522 begint met de woorden: ‘Deze brief is het voornaamste stuk van het Nieuwe Testament en het allerzuiverste Evangelie; hij is dan ook waardig en het waard, dat een christen hem niet alleen woord voor woord uit het hoofd kent, maar er ook dagelijks mee omgaat, als met het dagelijks brood der zielen’. Paulus is verder de man, die het christendom principieel en praktisch heeft losgemaakt van het Jodendom, die de stoot heeft gegeven tot de verbreiding van het evangelie over een zeer groot deel van de oude wereld, die belangrijke gemeenten gesticht en georganiseerd heeft, die met onvermoeibare zendingsijver het evangelie verkondigd heeft op lange en gevaarlijke reizen. Paulus is tenslotte de dienstknecht van Jezus Christus, van wiens persoon en leven ‘in Christus’ wij ons uit de Handelingen en uit zijn brieven een duidelijk beeld kunnen vormen.
Ook heb ik in dat zelfde jaar een reis gemaakt door Griekenland, om daar ook ter plaatse mezelf een voorstelling te kunnen maken van de belevenissen van Paulus in dit land.
Verder heeft het zelfportret van Paulus van Kardinaal Daneels, verschenen ter gelegenheid van Pasen in het Paulusjaar, mij een dieper inzicht gegeven in het innerlijk van de persoon Paulus.
Uiteraard heb ik de meeste informatie verkregen uit zijn brieven. Daarin heeft hij ongeveer even veel gepubliceerd als de vier evangelies samen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: