http://kerkengeloof.wordpress.com

Veertiende zondag door het jaar

Openingswoord
Wij horen vandaag hoe Jezus bidt.
Hij is vol van lof en dank voor de Vader.
Want er zijn eenvoudige mensen
die begrijpen waar het evangelie over gaat.
Eenvoudige mensen staan open voor de boodschap die Jezus brengt.
Ze zijn gevoelig voor Gods barmhartigheid.
Laat dit dan de uitnodiging zijn vandaag:
dat wij ons openstellen voor Jezus en zijn boodschap,
als hoorden wij zijn worden voor het eerst.

EERSTE LEZING                                                     Zach. 9, 9-10
Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.

Uit de profeet Zacharia

Zo spreekt de heer:

“Jubel luid, gij dochter Sion,
juich, gij dochter Jeruzalem !
“Zie, uw koning komt tot u,
rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin.
“Ik vraag de strijdwagens uit Efraïm,
de paarden uit Jeruzalem ;
de strijdboog wordt gebroken.
“Dan kondigt hij vrede af onder de volken,
dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee,
van de Rivier tot de grenzen der aarde.”

Antwoordpsalm                                   Ps. 145(144), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Keervers
Uw naam wil ik verheerlijken,
mijn God en Koning.

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

De Heer is waarachtig in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

TWEEDE LEZING                                                Rom. 8, 9.11-13
Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid
maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe.
Als de geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt,
in u woont,
zal Hij
die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest,
die in u verblijft.

Broeders en zusters,
wij hebben dus verplichtingen
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
Als gij zelfzuchtig leeft,
zult gij zeker sterven.
Maar als gij door de Geest
de praktijken van de zelfzucht versterft,
zult gij leven.

Vers voor het evangelie                                              Vgl. Mt. 11, 25

Alleluia.
Gezegend zijt Gij, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Mt. 11, 25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

“Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: