http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Martelaren van Gorcum

Overweging
Het evangelie werd niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Christus heeft aan iedereen de opdracht gegeven zijn boodschap te verkondigen, het kwade te bestrijden en het goede te doen. Niemand moet zich van die taak ontslagen weten omdat hij te klein of te ongeletterd of te weinig spraakzaam of te verlegen is. Jezus heeft ook niet gezocht naar twaalf uitmuntende intellectuelen. Hij heeft in de eerste plaats gezocht naar mensen die bereid waren Hem te volgen, die in staat waren om tot het einde toe vriend en leerling te zijn van de Heer. Ook ik heb die zending gekregen. Doe ik het kwade een stap achteruit zetten? Genees ik mijn medemensen? Hoe?

EERSTE LEZING                                            Hos. 10, 1-3. 7-8.12
Het is nu tijd om de Heer te zoeken.

Uit de Profeet Hosea

Israël is een weelderige wijnstok,
die ook weelderige vruchten draagt.
En hoe talrijker die vruchten zijn,
des te talrijker maakt Israël zijn altaren.
Hoe mooier zijn land wordt,
des te mooier versiert het zijn wijstenen.
Omdat zij zo dubbelhartig zijn,
zullen zij nu hun schuld gaan boeten.
De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag
en slaat de wijstenen stuk.
Ja, dan zullen wij zeggen :
“Wij hebben geen koning,
want als wij de Heer niet vrezen,
wat helpt ons de koning dan?”
Samaria is tot zwijgen gebracht,
zijn koning is als een afgebroken tak
die op het water drijft.
De gruwelhoogten – die zonde van Israel –
worden verwoest.
Doornen en distels overwoekeren hun altaren.
Dan roepen zij de bergen toe : “Bedekt ons !”
en de heuvels : “Valt op ons neer !”
Zaait rechtschapenheid,
dan zult gij goedheid oogsten ;
ontgint het braakland.
Het is nu de tijd om de Heer te zoeken,
totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen.

TUSSENZANG                              Ps. 105(104), 2-3, 4-5, 6-7

Zoekt altijd het Aanschijn van de Heer.

Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.
Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.

Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij, zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde.

ALLELUIA                                                               Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mt. 10, 1-7
Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich
en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen :
als eerste : Simon, die Petrus wordt genoemd,
met zijn broer Andreas ;
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes ;
Filippus en Bartolomeüs,
Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Taddeüs, Simon de IJveraar
en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht :
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen ;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israel.
“Verkondigt op uw tocht :
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: