http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Charbel Makhluf, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jeremia klaagt de ondankbaarheid van Isaël aan na al de gunsten die het verkregen heeft. Zijn profetische activiteit verliep in een periode van zowel politieke als religieuze decadentie. Aangezien hij priesters, wetgeleerden, vorsten en profeten aanklaagt, hoeft het niet te verbazen dat hij op zware oppositie botst. Zo algemeen als de afvalligheid geworden was, zo miniem was de bereidheid tot bekering Soms lijkt het alsof onze wereld van vandaag dezelfde ‘symptomen’ vertoont. Hoe gaan we daarmee om?

EERSTE  LEZING                                              Jer. 2, 1-3. 7-8 12-13
Mij hebben zij verlaten, de bron van levend water,
en ze hebben regenbakken gehouwen.

Uit de Profeet Jeremia

Het woord van de Heer kwam tot mij :
“Ga, roep Jeruzalem toe :
Dit zegt de Heer :
Ik denk teug aan de trouw van uw jeugd,
aan de liefde van uw bruidstijd ;
hoe gij Mij zijt gevolgd in de woestijn,
het land waar niets wordt gezaaid.”

Israël was het heilig bezit van de Heer,
de eerste vrucht van zijn oogst.
Allen die ervan durfden eten,
moesten het boeten :
onheil kwam over hen.

Zo luidt de godsspraak van de Heer:
“Ik heb u gebracht in een veilig land,
Ik liet u van zijn heerlijke vruchten genieten.
“Maar onmiddellijk na uw komst hebt gij mijn land onteerd
zodat Ik een afkeer kreeg van mijn eigen grond.
“De priesters vroegen niet :
Waar is de Heer ?
“De kenners van de wet erkenden Mij niet,
de vorsten zijn Mij ontrouw geworden,
de profeten werden profeten van Baäl :
ze liepen goden achterna, die niet baten.
“Hemel, sta hierover ontsteld,
huiver en sidder – zo zegt de Heer -;
want mijn volk heeft dubbel misdreven :
Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water,
en ze hebben regenbakken gehouwen,
regenbakken vol barsten
die geen water houden.”

TUSSENZANG                                                       Ps. 36(35), 6-7ab, 8-9, 10-11

Bij U, Heer, ontspringt de bron die leven geeft.

Hemelwijd is uw erbarmen, Heer,
uw trouw reikt tot de wolken.
Hecht als de godenberg is uw rechtvaardigheid,
onpeilbaar als de zee uw oordeel.

Hoe waardevol is uw bescherming, Heer,
de mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
Gij voedt hen met het beste uit uw huis,
Gij denkt hen aan de stroom van uw geneugten.

Bij U ontspringt de bron die leven geeft,
de stralen van uw zon verlichten onze wegen.
Bestendig uw genade voor uw dienaars,
voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.

ALLELUIA                                               I Sam. 3,9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mt. 13, 10-17
Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen
,
maar aan anderen is het niet gegeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwamen de leerlingen Jezus vragen :
“Waarom spreekt Gij tot de menigte in gelijkenissen ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven.
“Aan wie heeft zal gegeven worden, en wel in overvloed ;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
“Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen
dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben, niet zien
en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.
“Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld
die aldus luidt :
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
“Want verhard is het hart van dit volk,
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen ze dicht,
uit vrees
dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren
en Ik hen zou genezen.
“Gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
“Want voorwaar, Ik zeg u :
vele profeten en rechtvaardigen
hebben verlangd te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien ;
en te horen wat gij hoort,
maar zij hebben het niet gehoord.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: