http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H.Teresia Benedicta van het Kruis, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In 1942 stierf Edith Stein in de gaskamers van Birkenau-Auschwitz. Zij was van joodse afkomst en bekeerde zich tot het christendom. Zij trad binnen in de karmel, en nam de naam Teresia Benedicta aan.
Zij was er sterk van overtuigd dat in het licht van de verrijzenis het kruis bevrijdend wordt voor alle mensen. Iedereen is geroepen om God te dienen, door het voorbeeld van zijn Zoon te volgen en desgevallend zijn kruis te dragen.
God vrijwillig en in liefde toebehoren en dienen is niet enkel de roeping van enige uitverkorenen, maar van iedere christen: gewijd of niet gewijd, man of vrouw, eenieder is geroepen om Christus na te volgen. Hoe verder men op deze weg vooruit komt, des te gelijkvormiger zal men aan Christus worden. (Edith Stein)

EERSTE LEZING                                                    Hos. 2, 16b.17b. 21-22
Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de Profeet Hosea

Dit zegt de Heer :
“Ik zal haar naar de woestijn leiden
en Ik zal spreken tot haar hart.
“Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.

“Ik neem u als mijn bruid voor altijd,
als mijn bruid, in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw:
dan zult gij de Heer leren kennen.”

TUSSENZANG                                             Ps. 45(44), 11-12, 14-15, 16-17

Zie, de bruidegom is daar,
ga Christus, de Heer, tegemoet (cf. Mt. 25, 6)

Luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen
in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

EVANGELIE                                                       Mt. 25, 1-13
Daar is de Bruidegom, trekt Hem tegemoet !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis :
“Het is met het Rijk der hemelen
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
“Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.
“Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie ;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens  kruiken olie mee.
“Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
dommelden zij allen in en sliepen.
“Maar midden in de nacht klonk er geroep :
Daar is de bruidegom ! Trekt hem tegemoet !
“Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
“De dommen zeiden tegen de verstandigen :
Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.
“Maar de verstandigen antwoordden :
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn
voor ons en jullie samen.
“Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
“Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden,
traden met hem binnen om bruiloft te vieren ;
en de deur ging op slot.
“Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden :
Heer, heer, doe open !
“Maar hij antwoordde :
Voorwaar, ik zeg u : ik ken u niet.
“Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: