http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Johannes Eudes, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Niet alleen de Joden krijgen kritiek van de profeet. Ezechiël klaagt de hoogmoed aan van Tyrus – de verzen 3-5 zouden een ironisch citaat kunnen zijn uit een koningshymne. Iedere hoogmoed komt ten val. Wie zo hoog wil klimmen met het idee dat hij op Gods hoogte zal komen, plaatst zich ook boven zijn broeders en zusters, en verloochent hen daardoor. Word ik daar soms toe in verleiding gebracht ?

EERSTE  LEZING                                                    Ez. 28, 1-10
Terwijl gij een mens zijt, geen god, stelt gij in uw hart u gelijk met een god !

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind,
tot de vorst van Tyrus moet gij het volgende zeggen :
Zo spreekt God de Heer :
Uw hart is hoogmoedig geworden en gij hebt gezegd :
Ik ben een god,
ik zit op een godenzetel, omgeven door de zee !
“En terwijl gij een mens zijt, geen god,
stelt gij in uw hart u gelijk met een god !
“Zeker, gij zijt wijzer dan Daniël,
en geen geheim is voor u verborgen !
“Met uw wijsheid en uw doorzicht
hebt gij u macht verworven
en hebt gij goud en zilver bijeengebracht in uw kluizen.
“Met uw overvloed aan wijsheid
en met uw koopmanschap hebt gij uw macht vergroot,
en toen is uw hart hoogmoedig geworden
vanwege uw macht.
“Daarom spreekt God de Heer aldus :
Omdat gij in uw hart
u met een god gelijk hebt gesteld,
daarom laat Ik vreemden op u los,
de hardhandigste onder de volken.
“Zij zullen hun zwaarden trekken
tegen de luister van uw wijsheid
en uw heerlijkheid zullen zij besmeuren.
“Zij stoten u de grafkuil in
en gij zult sterven
de bittere dood van de verslagenen,
daar, door de zee omgeven !
“Zult gij dan nog blijven zeggen, dat gij een god zijt
in het gezicht van hem die u doodt?
“En dat terwijl gij een mens zijt, geen god,
overgeleverd aan hem die u neerslaat !
“De dood van de onbesnedene zult gij sterven
door de hand van vreemden,
omdat Ik het heb gezegd.”
Zo spreekt God de Heer.

TUSSENZANG                                     Deut. 32, 26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Zo  zou Ik hen zeker hebben verstrooid,
hun naam geschrapt hebben onder de volken ;
indien Ik de spot van de vijand niet duchtte,
dat die het verkeerd zou verstaan.

Dan zouden zij snoeven : wij hebben gewonnen,
het was niet de Heer die dit alles deed.
Het zijn immers mensen zonder verstand,
zij hebben er geen begrip voor.

Hoe kan het dat één man er duizend doet vluchten,
dat twee er tienduizend verslaan ;
wanneer hun God hen niet overlevert,
wanneer de Heer zijn volk niet verkoopt ?

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

ALLELUIA                                                           II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Mt. 19, 23-30
Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
voor een rijke is het moeilijk
het Rijk der hemelen binnen te gaan.
“Nog sterker : voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen de leerlingen dit hoorden stonden zij verbijsterd en vroegen :
“Wie kan er nu eigenlijk gered worden ?”
Jezus keek hen aan en zei :
“Dit ligt niet in de macht der mensen,
maar voor God is alles mogelijk.”
Waarop Petrus zei :
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
Wat zullen wij dus krijgen ?”
Jezus sprak tot hen :
“Voorwaar, Ik zeg u :
bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon
zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.
“En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.
“Veel eersten zullen laatsten
en veel laatsten zullen eersten zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: