http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Bernardus van Clairvaux, abt en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Dit is een orakel tegen de herders van Israël, en tegelijk een opkomen voor de schapen. De herder staat hier symbool voor alle machthebbers die hun macht misbruiken. God zelf zal hun die macht ontnemen, en voortaan zelf Herder zijn van zijn volk. De taal is hier ongemeen hard, maar er is een keerzijde: de grote zorg van God voor zijn mensen. Onwillekeurig denken we aan de Goede Herder bij Johannes, en aan de herder op zoek naar het verdwaalde schaap bij Lucas. Terecht wordt hier als antwoordpsalm voor psalm 23 gekozen.

EERSTE LEZING                                                          Ez. 34, 1-11
Ik zal mijn schapen opeisen
zodat ze geen prooi meer worden van die herders.

Uit de Profeet Ezechiël

Het woord van de Heer werd tot mij gericht :
“Mensenkind,
gij moet een profetie laten horen tegen de herders van Israël,
gij moet een profetie laten horen
en aldus tot hen, de herders, spreken :
Zo spreekt God de Heer :
Wee de herders van Israël,
die alleen maar voor zichzelf zorgen !
“Moeten de herders niet voor de schapen zorgen ?
“Gij drinkt hun melk op, gij kleedt u in hun wol,
gij slacht het vetgemeste dier,
maar voor de schapen zorgen doet gij niet.
“Het verzwakte dier sterkt gij niet,
het zieke geneest gij niet,
het gewonde verbindt gij niet,
het verdwaalde brengt gij niet terug
en naar het verlorene gaat gij niet zoeken.
“Gij beheert de dieren met hardheid en geweld.
“Zo raken zij verstrooid, bij gebrek aan een herder,
en ze worden de prooi
van alle wilde dieren van het veld waar ze verstrooid zijn.
“Op alle bergen en overal op de hoge heuvels
dolen mijn schapen rond ;
over heel de aardbodem zijn mijn schapen verstrooid
en er is niemand die naar ze vraagt,
en er is niemand die naar ze zoekt.
“Daarom, herders, hoort naar het woord van de Heer !
“Zo waar Ik leef – spreekt God de Heer – Ik zal ze krijgen !
“Omdat mijn schapen geroofd zijn,
omdat mijn schapen, bij gebrek aan herder,
de prooi zijn geworden van alle wilde dieren van het veld,
omdat mijn herders niet naar de schapen hebben gezocht
en de herders alleen voor zichzelf hebben gezorgd
en niet voor mijn schapen,
daarom, herders , moet gij nu het woord van de Heer horen.
“Zo spreekt God de Heer :
Ik zal ze krijgen, de herders !
“Ik zal mijn schapen van hen opeisen
en Ik zal een einde maken aan hun zorg voor mijn schapen.
“De herders zullen zichzelf niet langer bevoordelen.
“Ik red mijn schapen uit hun tanden,
zodat ze geen prooi meer worden van die herders.
“Want, zo spreekt God de Heer :
Nu is het zo ver, dat Ik zelf naar mijn schapen ga vragen
en zelf naar hen ga omzien.”

TUSSENZANG                                                Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel,
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                    Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 20, 1-16a
Zijt gij kwaad omdat Ik goed ben ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd verhaalde Jezus volgende gelijkenis :
“Met het Rijk der hemelen is het
als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
“Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.
“Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan
tot wie hij zei :
Gaat ook naar mijn wijngaard
en ik zal u geven wat billijk is.
“En zij gingen.
“Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.
“Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit
en vond er weer anderen staan.
“Hij zei tot hen :
Wat staat ge hier heel de dag werkeloos ?
“Ze antwoordden hem :
Niemand heeft ons gehuurd.
“Daarop zei hij tot hen :
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
“Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester :
Roep de arbeiders en betaal hun uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
“Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen
kregen zij elk een tienling ;
toen nu ook de eersten kwamen meenden dezen
dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling.
“Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden :
Dezen hier,
die het laatst gekomen zijn
hebben maar één uur gewerkt,
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag
en de brandende hitte hebben gedragen.
“Maar hij antwoordde een van hen :
Vriend, ik doe u toch geen onrecht ?
“Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie ?
“Neem wat u toekomt en ga heen.
“Ik wil aan degene die het laatst gekomen is
evenveel geven als aan u.
“Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies,
of zijt ge kwaad omdat ik goed ben ?
“Zo zullen de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: