http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag Kruisverheffing

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In het feest van vandaag
kijkt de Kerk op naar het teken van haar redding:
het kruis waarop Jezus is omhooggeheven.
Omdat Hij zich daar uit liefde voor ons heeft gegeven
is het kruis niet langer slechts een marteltuig:
sinds de dood van Jezus is het ook de nieuwe levensboom,
waar mensen – voorbij lijden en kwaad –
nieuw leven kunnen vinden.
Richten wij ons met geloof tot de levende Heer:
Hij wil ons omhoog trekken
uit al wat ons bedrukt of gevangen houdt.

EERSTE LEZING                                        Num. 21, 4b-9.
Ieder die gebeten was en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Uit het boek Numeri

In die dagen
werd het volk onderweg ongeduldig.
Het keerde zich tegen God
en tegen Mozes:
“Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn?
“Er is geen brood,
er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen.”

Toen zond de Heer
giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten
en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei:
“Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd.
“bid de Heer,
dat Hij die slangen van ons wegneemt.”

Toen bad Mozes voor het volk
en de Heer zei tot hem:
“Maak zo’n giftige slang
en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en ernaar opziet,
zal in leven blijven.”
Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

Antwoordpsalm                                          Ps. 78(77), 1-2, 34-35, 36-37, 38

Keervers
Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting,
open uw oren voor wat Ik u zeg.
Een wijze les zal Ik u verhalen
die in het verleden verborgen ligt.

Zij zochten Hem enkel wanneer Hij hen sloeg,
dan zochten zij Hem rouwmoedig;
Dan wisten ze weer dat de Heer hun rots was,
de Allerhoogste hun redder.

Maar met hun mond bedrogen zij Hem,
zij logen Hem voor met hun tong;
Want innerlijk waren zij niet oprecht,
geloofden niet in zijn verbond.

Toch was Hij barmhartig, vergaf hun zonden
en roeide hen niet geheel uit.
Maar telkens opnieuw bedwong Hij zijn toorn
en hield Hij zijn gramschap in toom.

TWEEDE LEZING                                                     Fil. 2, 6-11
Hij heeft zichzelf ontledigd, daarom heeft God Hem hoog verheven.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Hij die bestond in goddelijke majesteit,
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is,
opdat bij het noemen van zijn Naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde;
en iedere tong zou belijden,
tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Wij aanbidden en loven U, Christus,
omdat Gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Joh. 3, 13-17
De Mensenzoon moet omhoog geheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:

“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft,
in Hem eeuwig leven zal hebben.

“Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: