http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Hedwig, klg. H. Margarita M. Alacoque, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De aanklacht van Jezus tegen de farizeeën en Schriftgeleerden gaat vandaag verder. In deze aanklacht klinkt de polemiek van de jonge Kerk met de gevestigde joodse instanties van die dagen. Doorlopend houdt Jezus ons een spiegel voor. Hoe is het met onze geloofshouding gesteld ? Nog dit: Lucas is de enige evangelist die verhaalt hoe farizeeërs Jezus uitnodigen aan tafel. Exegeten wijzen erop dat dit getuigt van een goede gezindheid van hun kant voor Jezus.

EERSTE LEZING                                                  Ef. 1, 1-10
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.

In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar het welbehagen van zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van zijn genade.

Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed,
de vergiffenis der zonden
dank zij de rijkdom van zijn genade.
Die heeft Hij ons meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden :
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde,
in Hem.

TUSSENZANG                                  Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA                                                         Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 11, 47-54
Dit geslacht zal verantwoordelijk gesteld worden
voor het bloed van alle profeten dat vergoten is
vanaf de grondvesting der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden :
“Wee u !
“Gij bouwt de graven van de profeten,
maar uw vaderen hebben hen gedood.
“Hiermee legt gij getuigenis af
dat gij instemt met de werken van uw vaderen,
want zij doodden hen en gij bouwt hun graven.
“Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd :
Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden,
maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen,
zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden
voor het bloed van alle profeten
dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld,
vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zekarja,
die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw.
“Ja, zeg ik u,
dit geslacht zal verantwoordelijk zijn !
“Wee u, wetgeleerden !
“Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen.
“Zelf zijt ge niet binnengegaan,
hebt ge het belet.”

Toen Hij naar buiten kwam,
begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën,
-hevig op Hem gebeten –
Hem allerlei netelige vragen te stellen,
met de heimelijke bedoeling
Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: