http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H.Hubertus, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
God geeft aan ieder mens de ruimte en de tijd om het eigen onvermogen, de leegte, de eigen zwakheid te erkennen. Alleen dan zijn wij in staat om te veranderen. In dat licht mogen we onze tekortkomingen niet beschouwen als nederlagen of een persoonlijk falen. Ze mogen ons evenmin ontmoedigen (Zolang ik me meer met mijn eigen belang bezig hou dan met dat van mijn medemens, zal ik nooit in aanmerking komen voor Gods genade). De enige manier waarop we onze gebrokenheid mogen zien, is met de zekerheid dat ze ons opent voor Gods barmhartigheid, voor zijn vergeving, voor zijn genade. Onze zonden roepen in ons hart het verlangen op naar Gods liefde, en maken ons, zoals Paulus, tot waarachtige getuigen van deze liefde.

EERSTE LEZING                                                Fil. 2, 1-4
Maakt mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Als dan vermaning in Christus en toespraken in liefde iets vermogen,
als gemeenschap van Geest,
als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen
maar liever die van zijn naasten.

TUSSENZANG                                                      Ps. 131(130), 1, 2, 3

Bij U, Heer, ben ik veilig ;
bescherm mij in uw vrede.

Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer,
mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet naar grote daden,
hoger dan ik reiken kan.

De stormen zijn bedaard in mij
en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot,
zo veilig voel ik mij.

Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer,
van nu af voor altijd.

ALLELUIA                                                                  Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Lc. 14, 12-14
Nodig niet uw vrienden uit, maar armen en gebrekkigen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeër
die hem aan tafel had genodigd :
“Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden, broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
“Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
“Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
“Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
“Het zal u vergolden worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: