http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Maagd van Guadelupe

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Eerste lezing en het evangelie geven uitdrukking van een diepe weemoed: het is de weemoed van de gemiste kans. Het volk van Israël heeft zijn kansen gemist. Als gij acht gegeven had op mijn geboden…; spreekt de profeet. Ook de tijdgenoten van Jezus missen hun kans: ze zien de tekenen niet. Ze hebben in de komst van Johannes de Doper niet de voorbode van Jezus gezien. Zal onze tijd – zullen wij – dezelfde verkeerde inschatting maken ? Niet als we uitkijken naar God, en naar de plaatsen waar Hij aanwezig komt. Toch worden we vandaag evengoed getroost: van God mag iedereen altijd een nieuwe begin maken. Ook wij.

EERSTE LEZING                                            Jes. 48, 17-19
Geef toch acht op de geboden van de Heer !

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer, uw verlosser, Israëls Heilige :
“Ik ben de Heer, uw God,
die u voor uw bestwil wil leren,
en u voeren over de weg die gij moet gaan !
“Als gij acht gegeven hadt op mijn geboden
zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben
als een bergstroom,
en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn
als de zee met zijn golven.
“Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels,
uw nakomelingen als het stof :
hun naam zou bij Mij
nooit uitgeveegd zijn, nooit uitgewist !”

TUSSENZANG                                                Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Wie U volgt, Heer, zal het licht des levens bezitten
(Joh. 8, 12).

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem aanraden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet ;
de wind blaadst hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij komt als Koning en Heer van de aarde.
Het juk van de ballingschap zal Hij verbrijzelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mt. 11, 16-19
Zij luisteren noch naar Johannes noch naar de Mensenzoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot de menigte :
“Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken ?
“Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten
en de andere partij toeroepen :
“Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld
en jullie hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en jullie hebt niet op je borst geklopt.
“Immers : Johannes komt,
hij eet niet en drinkt niet, en ze zeggen :
Hij is van de duivel bezeten !
“De Mensenzoon komt,
Hij eet en drinkt wel, en ze zeggen :
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars !
“Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: