http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Lucia, mgd. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In bepaalde joodse kringen is het nu nog een mooie gewoonte om aan tafel een extra plaats te voorzien voor Elia. Jezus alludeert op dat joodse geloof door het door te trekken naar de figuur van Johannes de Doper. Elia is gekomen, maar men heeft hem niet herkend. Opnieuw worden we gewaarschuwd om het gunstige ogenblik niet te laten voorbijgaan. God komt ook nu. Laten we daarom de tekenen van de tijd leren lezen en de komst van God in ons dagelijks leven niet missen. Hoe kunnen we daar persoonlijk voor zorgen ?

EERSTE LEZING                                               Sir. 48, 1-4. 9-11
Elia zal wederkomen.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Elia de profeet stond op als een vuur ;
zijn woord brandde als een fakkel ;
hij bracht hongersnood over het volk
en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal.
Door het woord van de Heer sloot hij de hemel toe,
en evenzo liet hij driemaal vuur neerdalen.
Hoe roemrijk werdt gij, Elia, door uw wonderwerken :
wie mag zich als gij beroemen ?
Gij die werd opgenomen in een wervelstorm van vuur
op een wagen met vurige paarden,
van wie geschreven staat dat hij bestemd is voor de tijd
waarop hij de toorn van God zal stillen vóórdat hij ontbrandt,
het hart van de vaderen zal keren tot de zoon
en de stammen van Jakob zal oprichten.
Gelukkig zij, die u gezien hebben
en in liefde zijn ontslapen.

TUSSENZANG                               Ps. 80(79), 2ac, 3b, 15-16, 18-19

God van de heerscharen, richt ons weer op ;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Herder van Israël, hoor ons aan,
Gij die troont op de Kerubs, verschijn met luister ;
werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten ;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

ALLELUIA                                                      

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 17, 10-13
Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Bij het afdalen van de berg
stelden de leerlingen Jezus de vraag :
“Waarom zeggen de schriftgeleerden toch
dat eerst Elia moet komen ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen.
“Ik zeg u zelfs :
Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend
doch naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.”
Nu begrepen de leerlingen
dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: