http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de derde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De allereerste bladzijde van het evangelie van Matteüs leest als het begin van een nieuwe schepping; alsof we een nieuwe bijbel openslagen. De meeste namen in de stamboom kennen we : ze bekleden een bevoorrechte plaats in de geschiedenis van God met Israël. Het is in die lijn van concrete mensen dat Jezus nu staat. Hij is niet zo maar, per toeval, in onze geschiedenis gekomen. Hij is de vrucht van vele generaties vóór Hem, en is dus een echte ‘mensenzoon’. In Hem echter staat een nieuwe mensheid op, weliswaar een die in continuïteit is met de rest van de mensheid. Wat kan de komst van Jezus in mijn leven vernieuwen ?

EERSTE LEZING                                                 Gen. 49, 1a-2. 8-10
Van Juda zal de scepter niet wijken.

Uit het Boek Genesis

In die dagen ontbood Jakob
zijn zonen en sprak :
“Kom nu bijeen en luister, jullie vader.
“Juda, jou prijzen je broers ;
jouw hand drukt de nek van je vijanden neer,
voor jou staan de zonen van je vader gebogen.
“De welp van een leeuw is Juda ;
met roof ben je opwaarts gekomen, mijn zoon !
“Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw,
als de koning der dieren ; wie waagt hem te wekken ?
“Van Juda zal de scepter niet wijken,
de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten,
totdat hij verschijnt die hem dragen mag :
hem zijn de volken gehoorzaam.”

TUSSENZANG                                               Ps. 72(71), 2, 3-4ab, 7-8, 17

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen,
in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen,
bij alle volken met lof vermeld.

ALLELUIA

Alleluia.
Wijsheid van de Allerhoogste,
alles bestuurt Gij met kracht en inzicht ;
kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mt. 1, 1-17
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.

Abraham was de vader van Isaäk,
Isaäk van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers ;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden ;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminádab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboen werd ;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth ;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
die geboren werd uit de vrouw van Uria ;
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abía,
Abía van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkía,
Hizkía van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josía,
Josía van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Seáltiël,
Seáltiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abiúd,
Abiúd van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliúd,
Eliúd van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus, die Christus genoemd wordt.
In het geheel zijn er dus van Abraham tot David
veertien geslachten,
van David tot de Babylonische ballingschap
ook veertien geslachten
en van de Babylonische ballingschap tot de Christus
eveneens veertien geslachten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d