http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag KERSTMIS – GEBOORTE VAN DE HEER

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Vier weken lang mochten we de hoop voeden:
het grote verlangen dat God zelf zou komen om redding te brengen.
Vandaag mogen we vieren dat Hij inderdaad gekomen is.
Niet alleen meer dan 2000 jaar geleden in dat kind in de kribbe,
maar ook in het hart van elk van ons.
“Heden is ons een redder geboren”, geldt ook voor ons, vandaag
als wij hier samenkomen rond Hem.
We geloven dat Hij hier werkelijk aanwezig komt,
om ons te sterken en te bemoedigen
om ons te redden.
‘God met ons’ en ‘God redt’ is de naam van het kind
dat ons geschonken wordt
als een blijvend teken van liefde.
In het ‘heden’ van deze viering wordt aan iedereen zijn vrede toegezegd.
Laten we ons hart daarvoor openstellen
en Hem danken voor zijn goedheid en zijn trouw.

EERSTE LEZING                                      Jes. 62, 11-12
Uw redder is op komst.

Uit de profeet Jesaja

De Heer laat het over heel de aarde verkondigen:
“Spreek tot Vrouwe Sion:
uw Redder is op komst.
“Zij die hij zich verworven heeft,
komen met hem mee;
zij die hij zich gewonnen heeft,
gaan voor hem uit.
“Zij zullen heten:
Heilig Volk,
Verlosten van de Heer,
en gij zult heten:
Beminde,
nooit verlaten stad.”

Antwoordpsalm                                           Ps. 97(96), 1 en 6, 11-12

Keervers
Heden straalt het licht over ons
want de Heer is geboren.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Er straalt weer licht voor de vromen
en blijdschap vervult de oprechten van hart.
Weest blij in de Heer, gij vromen,
verheerlijkt zijn heilige Naam.

TWEEDE LEZING                                                       Tit. 3, 4-7
God heeft ons gered omdat Hij barmhartig is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,

De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwig leven
waar onze hoop op gericht is.

Vers voor het evangelie                                 Lc. 2, 14

Alleluia.
Eer aan God in den hoge en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 2, 15-20
De herders vonden Maria, Jozef en het kind.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Zodra de engelen weer van hen weggegaan waren
naar de hemel,
zeiden de herders tot elkaar:
“Komt, laten we naar Betlehem gaan
om te zien wat er gebeurd is
en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.”
Ze haastten zich erheen
en vonden Maria en Jozef
en het pas geboren kind, dat in de kribbe lag.
Toen ze dit gezien hadden,
maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.

Allen die het hoorden, stonden verwonderd
over hetgeen de herders hun verhaalden.
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.

De herders keerden terug,
terwijl zij ,God verheerlijkten en loofden
om alles wat zij gehoord en gezien hadden;
het was juist zoals hun gezegd was.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d