http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Stefanus, eerste martelaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Over de kribbe hangt reeds de schaduw van verwerping, de schaduw van het kruis. Ook wie Jezus volgt zal dat ondervinden. De dag na het geboortefeest van Jezus gedenken we Stefanus (+circa 33-36), de allereerste apostel die met zijn bloed van Hem getuigd heeft. Van hem weten we dankzij Lucas dat hij een man vol geloof was, vevuld van Gods Geest. Hij werd gekozen tot helper van de apostelen, en behoorde als dusdanig tot de eerste zeven diakens. Hem viel het lot van Jezus te beurt: hij werd aangeklaagd, voor het Sanhedrin gebracht en terechtgesteld. Een aantal elementen die bij zijn sterven vermeld worden herinneren aan de doodstrijd van Jezus: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’ is een echo van het ‘Heer in uw handen beveel ik mijn geest’. Zoals Jezus zal ook Stefanus aan het kruis bidden om Gods vergeving voor zijn beulen: ‘Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen !’ Na zijn dood zal het Paulus zijn die hem als eerste ‘getuige’ (martyr) zal noemen (Hnd 22, 20).

EERSTE LEZING                                           Hand. 6, 8-10 ; 7, 54- 60
Ik zie de hemel open.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht,
grote wondertekenen onder het volk.
Sommige leden echter
van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en sommige mensen uit Cilicië en Asaia
begonnen met Stefanus te redetwisten,
maar zij konden niet op tegen de wijsheid
en tegen de geest waarmee hij sprak.
Ze werden woedend
en ze knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest,
staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus, staande aan Gods rechterhand ;
en hij riep uit :
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden,
bad hij : “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”
Toe viel hij op zijn knieën en riep met luide stem :
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.

TUSSENZANG                                       Ps. 31(30), 3cd-4, 6 en 8, 16 en 17

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik mag mij verheugen in uw erbarmen,
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood.

Bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.

ALLELUIA                                              Ps. 118(117), 26a en 27a

Alleluia.
Gezegend die komt met de Naam van de Heer ;
de Heer is God, Hij verlicht ons.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mt. 10, 17-22
Niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt de Geest van de Vader.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de twaalf :
“Neemt u in acht voor de mensen.
Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken
en u geselen in hun synagogen.
“Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden
omwille van Mij,
om zo ten overstaan van hen en de heidenen
getuigenis af te leggen.
“Maakt u echter wanneer men u overlevert,
niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken :
op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen.
“Want niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.
“De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden ;
de vader zijn kind ;
de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders
en hen ter dood doen brengen.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen,
omwille van mijn Naam.
“Wie echter ten einde toe volhardt,
hij zal gered worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

                                                                                                                                    

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: