http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Johannes, apostel en evangelist

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In de vriendschap van Jezus heeft Johannes een reëel contact ervaren met de bron van eeuwig leven, met God zelf. Want in Jezus spreekt God zijn levengevend woord van in het eerste begin weer uit. Dat Woord is vlees geworden. In het vierde evangelie is na de kruisdood van Jezus Johannes de eerste die tot geloof komt in de verrezen Heer. Ongetwijfeld heeft de liefde van Jezus de blik van Johannes diep getekend. Hij ziet dat de kruisdood en het graf God niet kunnen tegenhouden om de bron van goddelijk leven dankzij Jezus verder te laten stromen. Met die bron kan men ook vandaag werkelijk in contact komen als men het getuigenis van Johannes ernstig neemt en als men doet zoals hij: kijken met de ogen van een geliefde leerling en geloven.  Dan komt er licht voor de vromen, geluk voor de oprechten van hart (Ps 97, 11).

EERSTE LEZING                                            1 Joh. 1, 1-4
Wat wij gezien en gehoord hebben, delen wij u mee.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Het bestond vanaf het begin
– we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien ;
we hebben het aanschouwd
en onze handen hebben het aangeraakt –
dáárover spreken wij :
over het Woord dat leven is.
Want het leven is verschenen ;
het eeuwige leven dat bij de Vader was
heeft zich aan ons getoond :
wij hebben het gezien,
wij getuigen er van,
wij maken het u bekend.
Wat wij gezien en gehoord hebben delen wij u mee,
opdat gij samen met ons deel moogt hebben aan de gemeenschap
die ons is gegeven met God
en met zijn Zoon Jezus Christus.
En wij schrijven u
om ons aller vreugde volkomen te maken.

TUSSENZANG                                 Ps. 97(96), 1-2, 5-6, 11-12

Weest blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Steeds komt er licht voor de vromen,
geluk voor oprechten van hart.
Weest blij in de Heer, gij vromen,
verheerlijkt zijn heilige Naam.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, lovenwij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Joh. 20, 2-8
Die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Op de eerste dag van de week
liep Maria Magdalena snel naar Simon Petrus
en naar de andere, de door Jezus beminde leerling
en zei tot hen :
“Zij hebben de Heer uit het graf genomen
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort,
maar die andere leerling snelde Petrus vooruit
en kwam het eerst bij het graf aan.
Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen
maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf
en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen,
maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt
niet bij de zwachtels lag,
maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling
die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen ;
hij zag en geloofde.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: