http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Filippus Neri, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Een huis, broers, zussen, een vader en een moeder, kinderen en akkers: men laat het niet allemaal zomaar achter. Jezus vraagt ons ook niet om deze waardevolle delen van ons leven te minachten, zodat we ze gemakkelijker kunnen opgeven. Het is ook niet dat we te weinig liefde zouden voelen tegenover hen of helemaal onthecht zijn van onze wortels. Er moet dus een andere reden zijn waarom het evangelie zulke krasse uitspraken weergeeft. Wat Jezus wil duidelijk maken is dit: om zulke belangrijke dingen te kunnen opgeven, moet er nog iets bestaan wat veel belangrijker, veel grootser moet zijn dan alles wat voor ons nu al zo kostbaar is: dat zullen we in honderdvoud terugkrijgen wanneer we kiezenj voor Jezus.

EERSTE LEZING                                                  1 Petr. 1, 10-16

De profeten profeteerden over de genade die voor u bestemd was.
Weest daarom nuchter
en vestigt heel uw hoop op die genade.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,

Reeds de profeten hebben gezocht en gevorst
naar de redding van uw ziel,
toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd was.
Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden
de Geest van Christus in hen deelde,
toen Hij voorspelde al het lijden dat over Christus zou komen
en de daarop volgende verheerlijking.
Maar hun werd geopenbaard
dat zij deze boodschap moesten beheren voor u,
niet voor zichzelf.
En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers
openlijk aan u verkondigd,
in de kracht van de heilige Geest
die van de hemel is neergezonden.
Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen.

Weest daarom wakker en actief,
weest nuchter,
vestigt heel uw hoop op de genade
die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Geeft gehoor aan de waarheid,
geeft niet langer toe aan de lusten
die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid.
Hij, die u geroepen heeft, is heilig.
Weest heilig zoals Hij,
in heel uw gedrag
want er staat geschreven :
“Weest heilig
want Ik ben heilig.”

TUSSENZANG                                         Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3c-4

 Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA                                                         1 Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 10, 28-31

Wie Mij volgt ontvangt het honderdvoud,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus :
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde :
“Voorwaar, Ik zeg u :
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
“Veel eersten zullen laatsten zijn
en veel laatsten eersten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

                             

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: