Vrijdag – H. Justinus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De liefde bedekt tal van zonden (Spreuken 10, 12 – in deze korte brief citeert Petrus maar liefst 62 keer uit het Oude Testament!): voor Petrus is dat de essentie van het doopsel. Christenen kunnen deze liefde concreet gestalte geven in de gastvrijheid en de dienstbaarheid voor anderen. Daarop moeten ze zich nu toeleggen in de tijd die hen nog rest. Het klimaat waarin de christelijke gemeenschap rond zestig na Christus leeft is er een van dreigende vervolgingen. Petrus voorvoelt deze vervolgingen, maar in plaats van zich ontmoedigd te weten, wil hij zich verheugen, want Jezus’ heerlijkheid openbaart zich.

EERSTE LEZING                                     1 Petr. 4, 7-13

Weest goede beheerders van Gods veelsoortige genade.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,

Het einde van alle dingen is nabij.
Weest dus bezonnen en nuchter
opdat gij kunt bidden.
Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding
want de liefde bedekt tal van zonden.
Betoont elkander gastvrijheid zonder morren.
Dient elkaar
als goede beheerders van Gods veelsoortige genade,
met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen.
Wie spreekt
moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt.
Wie een dienst verricht
moet weten dat God het is die hem kracht verleent.
Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus,
aan wie de heerlijkheid is
en de macht in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Dierbare vrienden,
verwondert u niet over de brand
die in uw midden woedt om u te louteren,
alsof u iets ongewoons overkomt.
Verheugt u veeleer,
juist in de mate
dat gij deel hebt aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.

TUSSENZANG                                         Ps. 96(95), 10, 11-12, 13

Rechtvaardig zal God de wereld regeren.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA                                               Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mc. 11, 11-25

Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden
voor alle volkeren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trok Jezus Jeruzalem binnen, de tempel in.
Nadat Hij er alles in ogenschouw had genomen
keerde Hij, omdat het al laat was,
met de twaalf naar Betanië terug.
Toen zij de volgende dag Betanië verlaten hadden
kreeg Hij honger.
Hij zag in de verte een vijgeboom in blad staan
en ging kijken of Hij er misschien iets aan kon vinden ;
maar bij de boom gekomen vond Hij niets dan bladeren ;
het was trouwens niet de tijd van de vijgen.
Daarom richtte Hij zich tot de boom en zei :
“Niemand zal in eeuwigheid nog vruchten van je eten !”
Zijn leerlingen hoorden dat.
Toen ze in Jeruzalem kwamen ging Hij naar de tempel
en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen ;
Hij wierp de tafels van de geldwisselaars omver
en de stoeltjes van de duivenverkopers,
en ook duldde Hij niet
dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg.
En Hij gaf hun als verklaring :
“Staat er niet geschreven :
Mijn huis
zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren ?
“Maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.”
De hogepriesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden
zochten een mogelijkheid om Hem ter dood te brengen.
Ze vreesden Hem namelijk
omdat heel het volk verrukt was over zijn leer.
In de avond verlieten zij de stad weer.

‘s Morgens kwamen zij langs de vijgeboom
en ze zagen dat hij tot op de wortel verdord was.
Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei :
“Meester, kijk !
“De vijgeboom die Gij vervloekt hebt is verdord.”
Jezus antwoordde hun :
“Hebt geloof in God.
“Voorwaar, Ik zeg u :
“Als iemand tot deze berg zegt : Hef u op en stort u in zee,
en als hij in zijn hart niet twijfelt
maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt,
voor hem zal het werkelijkheid worden.
“Daarom zeg Ik u :
“Alles wat ge in het gebed vraagt,
gelooft dat ge het al verkregen hebt
en ge zult het verkrijgen.

“Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden,
vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel
uw tekortkomingen moge vergeven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: