http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – Raimundus van Penyafort, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Een geloofsverkondiger kan vlug uitgeput geraken. De realiteit van de verkondiging is hard en vraagt veel kracht. Daarom zal het nodig zijn dat hij een goed evenwicht vindt tussen altijd weer tot persoonlijke bekering komen en daadwerkelijk verkondigen. Daartoe is een geest van onderscheiding nodig. De geloofsverkondiger staat immers niet zelf in het centrum. Hij is niet de boodschap die verkondigd wordt. Het is jezus Christus die verkondigd wordt. Geestelijke begeleiding door een wijze gelovige mens helpt om tot onderscheiding te komen.

EERSTE LEZING                                           I Joh. 3, 22-4, 6

Onderzoekt de geesten of ze wel van God komen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Wij krijgen van God alles wat wij vragen
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hem aangenaam is.
En dit is zijn gebod :
van harte geloven in zijn Zoon Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt
blijft in God
en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont
weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.
Vrienden,
vertrouwt niet elke geest.
Onderzoekt de geesten of ze wel van God komen,
want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan
zijn veel valse profeten.
Hieraan onderkent gij de Geest van God :
iedere geest
die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden
is van God ;
maar iedere geest die Jezus neerhaalt
is niet van God
en dat is de eigenlijke ,antichrist’.
Men heeft u gezegd dat hij komen zou
maar hij is reeds in de wereld, nu al.
Kinderen,
gij hoort bij God
en gij zijt sterker dan de leugenprofeten,
want Hij die u bezielt
is machtiger dan hij die de wereld beheerst.
Zij horen bij de wereld,
daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld
en luistert de wereld naar hen.
Maar wij horen bij God
en wie God werkelijk kent
luistert naar ons.
Wie niet van God is
weigert naar ons te luisteren.
Zo onderscheiden wij de geest der waarheid
van de geest der dwaling.

TUSSENZANG                                            Ps. 2, 7-8, 10-11

Ik geef u de volken als erfdeel.

Dit is het besluit van de Heer :
Hij sprak tot mij : gij zijt mijn zoon,
ik heb u heden verwekt.
Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel,
schenk u de aarde als eigendom.

Weest nu verstandig, gij vorsten,
heersers der aarde, weet wat gij doet !
Dient de Heer met ontzag,
kust Hem bevend de voeten.

ALLELUIA                                                           Mt. 4, 16

Alleluia.
Het volk dat in duisternis zat
heeft een groot licht aanschouwd ;
en over hen die in het land van de schaduw van de dood
gezeten hebben,
over hen is een licht opgegaan;
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 4, 12-17. 23-25

Het Rijk der hemelen is nabij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen,
week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazaret
vestigde Hij zich in Kafárnaüm, aan de oever van het meer,
in het grensgebied van Zebulon en Naftali,
opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja :
“Land van Zebulon, land van Naftali,
liggend aan de zee, Overjordanië :
Galilea van de heidenen !
“Het volk dat in de duisternis zat
heeft een groot licht aanschouwd ;
en over hen
die in het land van de schaduw van de dood gezeten hebben,
over hen is een licht opgegaan.”
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen :
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Jezus trok rond door geheel Galilea,
terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen,
de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.
Zij faam ging uit over geheel Syrië
en men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren,
die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden,
bezetenen, lijders aan vallende ziekte en lammen.
En Hij genas hen.
Grote volksmenigten uit Galilea en Dekápolis
uit Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse
sloten zich bij Hem aan.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: