http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Alfonsus Maria de ‘Liguori, b. en krlk.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Andermaal vinden we in de lezing informatie over de constructie van de tent van samenkomst en van de ark, die sporen draagt van Egyptische invloeden. Deze vergulde kist was vervaardigd volgens Egyptisch model, Egyptische priesters droegen dergelijke kisten aan de draagstokken in de processies. Ook de ringen (vers 17) en de vorm van de tent lijken van Egyptische oorsprong. Op het einde van het boek Exodus, net vóór het begin van de verdere woestijntocht wordt extra onderlijnd dat God aanwezig is en meetrekt met zijn mensen. Staan we daar in onze alledaagse bezigheden bij stil? Hoe zouden onze dagen er uit zien indien we momenten inbouwen waarbij we zeer bewust naar Gods aanwezigheid kijken?

EERSTE LEZING                                  Ex.  40, 16-21. 34-38
De wolk overdekte de tent van samenkomst
en de heerlijkheid van de Heer vulde de woning.

Uit het boek Exodus

In die dagen bracht Mozes alles ten uitvoer
zoals de HEER had voorgeschreven.
De woning, de tent van samenkomst, werd opgesteld
in de eerste maand van het tweede jaar,
op de eerste van de maand.
Mozes liet de woning opstellen:
men plaatste de voetstukken, bevestigde de schotten,
bracht de verbindingslatten aan en richtte de palen op.
De tent werd over de woning gespannen
en daaroverheen werd het tentdak gelegd,
zoals de HEER Mozes bevolen had.
Mozes legde de verbondsakte in de ark,
schoof de draagstangen aan de ark en legde er de dekplaat op.
Hij bracht de ark in de woning,
hing het voorhangsel op,
zodat de ark met de verbondsakte,
naar het bevel van de HEER,
aan het gezicht werd onttrokken.

Toen overdekte de wolk de tent van samenkomst
en vulde de heerlijkheid van de HEER de woning.
En Mozes kon de tent niet binnengaan,
want de wolk rustte erboven,
en de heerlijkheid van de HEER vulde de woning.
Op heel hun tocht trokken de Israëlieten telkens pas verder
als de wolk zich van de woning verhief.
Als de wolk zich niet verhief bleven zij wachten.
Op heel hun tocht rustte overdag
de wolk van de HEER boven de woning,
maar ‘s nachts was er een vuurgloed,
die zichtbaar was voor alle Israëlieten.

TUSSENZANG                                        Ps. 84(83), 3, 4, 5-6a, 8a, 11

Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God !

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen ;
gelukkig die op U mag steunen
en zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

Voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.

Mt. 11,25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 13, 47-53
De goede vissen werden uitgezocht en in manden gedaan,
de slechte werden weggeworpen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat,
in zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht.
Toen het vol was trok men het op het strand;
men zette zich neer
om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen,
de slechte echter werden weggeworpen.
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”

Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd
ging Hij vandaar weg.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: