http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Eusebius van Vercelli, b. H. Petrus Julianus Eymard, pr

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Het boek Leviticus somt alle wetten op met betrekking tot de eredienst, de bedienaars, de offers en de feesten. Vaak blijft men staan bij de uiterlijke rite. twee vragen kunnen we ons dan stellen. Beschouwen we de zondag nog als een werkelijke ‘feestdag’? Is het een dag van vreugd? Hoe kan ik dat voor mijn omgeving, familie, gezin uitdrukken?
Een tweede vraag betreft het sociaal karakter van deze feestelijke (zon)dag. Geen feest zonder verzameling, zonder bijeenkomst van mensen. Beschouw ik de Eucharistie als ‘mijn persoonlijk feest’, of voel ik me deel uitmaken van het gemeenschapsopbouwend gebeuren? ‘Wees heilig, want Ik, de Heer, ben heilig’ lezen we vandaag. Moge het als een rode draad door onze zondagen lopen.

EERSTE LEZING                      Lev. 23, 1.4-11. 15-16. 27. 34b-37
Dit zijn de feesten ter ere van de Heer,
die ge als heilige dagen moet vieren.

Uit het boek Leviticus

In die dagen sprak God tot Mozes:
“Dit zijn de feesten voor de HEER, de heilige dagen,
die gij op de gestelde tijd moet vieren.
De veertiende dag van de eerste maand, tegen zonsondergang,
is het pasen ter ere van de HEER.
De vijftiende dag van die maand
is het feest van de ongezuurde broden ter ere van de HEER,
dan moet gij zeven dagen ongezuurd brood eten.
De eerste dag is voor u een heilige dag;
ge moogt dan niet werken.
Zeven dagen achtereen moet gij God de HEER offers aanbieden.
De zevende dag is een heilige dag;
dan moogt ge niet werken.”
God sprak tot Mozes:
“Zeg aan de Israëlieten:
Wanneer gij in het land komt, dat Ik u schenk,
en er de oogst binnenhaalt,
moet ge de eerste schoof naar de priester brengen.
Staande voor de HEER, zondert hij deze af
als aandeel van de priester;
dan schept de HEER behagen in u.
Dit moet daags na de sabbat geschieden.
Vanaf de dag na de sabbat, waarop ge de schoof hebt gebracht
die voor de priester bestemd is, moet ge zeven sabbatten tellen.
En daags na de zevende sabbat, op de vijftigste dag,
moet ge aan de HEER vers graan offeren.
De tiende dag van de zevende maand
is de dag van verzoening;
het is een heilige dag voor u.
Gij moet dan uzelf kastijden
en een offer opdragen aan de HEER.
Op de vijftiende dag van de zevende maand
begint het loofhuttenfeest ter ere van de HEER,
dat zeven dagen duurt.
De eerste dag is een heilige dag;
ge moogt dan niet werken.
Zeven dagen achtereen moet ge offers opdragen aan de HEER.
De achtste dag is voor u een heilige dag;
ook dan moet ge offers opdragen aan de HEER.
Dat is het slotfeest, ge moogt dan niet werken.
Dat zijn de feesten ter ere van de HEER,
die ge als heilige dagen moet vieren
en waarop gij Hem offers moet brengen:
brandoffers, meeloffers, slachtoffers en plengoffers,
al naargelang de verschillende dagen.”

TUSSENZANG                                  Ps. 81(80), 3-4, 5-6ab, 10-11ab

Huldigt de Heer, onze sterkte !

Laat horen uw liederen, slaat de cimbalen,
speelt op uw citer en lier.
Laat schallen de hoorn op nieuwe maan,
op volle maan, onze feestdag.

Zoals het voor Israël vastgesteld is,
bevolen door Jakobs God ;
zoals Hij het volk van Jozef gebood
toen Hij ten strijde trok tegen Egypte :

Nooit mag er een vreemde god zijn bij u,
aanbid geen goden uit andere landen.
Want Ik ben de Heer, uw enige God,
die u uit Egypte geleid heb.

ALLELUIA                                                       cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 13, 54-58
Is Hij niet de zoon van de timmerman ?
Waar heeft Hij dit alles vandaan ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad
en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden:
“Waar heeft Hij die wijsheid vandaan
en de macht om wonderen te doen?
Is Hij niet de zoon van de timmerman?
Heet zijn moeder niet Maria
en zijn broeders Jakobus, Jozef, Simon en Judas?
Wonen zijn zusters niet allen bij ons?
Waar heeft Hij dat alles vandaan?”
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen:
“Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring.”
En wegens hun ongeloof deed Hij daar niet veel wonderen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: