Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het verhaal van de gedaanteverandering volgt op de vraag van Jezus aan de leerlingen: “Wie zeggen jullie dat ik ben,” en op de eerste aankondiging van zijn lijden. Ook al zijn de apostelen al een tijdje meegetrokken met Jezus, toch zijn ze nog niet tot een intieme kennis van zijn persoon gekomen. Met Hem gaan ze de berg op. In de gedachtengang van de traditie was de berg de plaats bij uitstek waar God woonde. De weg er naar toe is het leven zelf. Op die weg kregen de eerste leerlingen een visioen dat onontkoombaar duidelijk maakt dat Jezus gezonden werd om als een nieuwe Mozes en Elia voor te gaan tot het einde van de wereld. Tenten bouwen en in die bijzondere ervaring blijven hangen was niet aan de orde. Integendeel; vanaf daar zou het werk pas echt beginnen. Ook voor ons, wanneer wij zover zijn gekomen.

EERSTE  LEZING                                               II Petr. 1, 16-19

Deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd :
“Deze is mijn geliefde Zoon
in wie Ik mijn welbehagen heb.”
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

 

Alleluia.
Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld ;
luistert naar Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 9, 28b-36

Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus :
“Meester, het is goed dat wij hier zijn.
“Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,
luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk
bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.