http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Maximilianus Kolbe, pr. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Wie bidt, verliest nooit de hoop, zelfs niet in de moeilijkste situaties die menselijk gezien zelfs hopeloos lijken. Dit is wat de Heilige Schrift ons leert en waarvan de geschiedenis van de Kerk getuigt. Van de getuigenissen van onze tijd wil ik twee heiligen noemen die wij dezer dagen gedenken: Theresia Benedicta van het Kruis en Maximiliaan Kolbe. Beiden hebben hun aardse leven in Auschwitz afgesloten met het martelaarschap. Zij lijken een nederlaag te hebben geleden, maar in hun martelaarschap schijnt de stralende liefde die de duisternis van zelfzucht en haat overwint. Sint-Maximiliaan Kolbe sprak tijdens het hoogtepunt van de nazi-vervolging de volgende woorden: ‘Haat is geen scheppende kracht: dat is alleen de liefde’. (Paus emeritus Benedictus XVI)


EERSTE LEZING                                         
Deut. 34, 1-12
Zoals de Heer gezegd had stierf Mozes.
In Israël is geen profeet meer opgestaan als hij.

Uit het boek Deuteronomium
.

In die dagen ging Mozes uit de vlakte de berg Nebo op,
naar de top van de Pisga, recht tegenover Jericho.
En de HEER liet hem het hele land zien:
Gilead tot aan Dan toe,
heel Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse,
het gebied van Juda tot aan de Zee in het westen,
de Negeb, de Jordaanstreek, de vlakte van Jericho,
de palmenstad, tot Soar toe.
Toen zei de HEER tot hem:
“Dat is nu het land waarvan Ik aan Abraham,
Isaäk en Jakob onder ede beloofd heb:
Aan uw nakomelingen zal Ik het geven.
Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien,
ofschoon ge de overtocht daarheen niet zult meemaken.”

Daar in Moab stierf Mozes, de dienaar van de HEER,
zoals deze gezegd had.
Hij werd begraven in het dal, bij Bet-Peor in Moab;
tot op heden weet niemand waar zijn graf ligt.
Mozes was honderdtwintig jaar, toen hij stierf;
zijn ogen waren niet verzwakt en zijn krachten niet afgenomen.
In de vlakte van Moab treurden de Israëlieten
dertig dagen over Mozes, totdat de rouwtijd voorbij was.
Jozua, zoon van Nun,
was van de geest van wijsheid vervuld,
sinds Mozes hem de handen had opgelegd,
en de Israëlieten gehoorzaamden hem
en deden wat de HEER aan Mozes had opgedragen;
maar er is in Israël geen profeet meer opgestaan als Mozes,
die de HEER van aangezicht tot aangezicht gekend had
en die, door de HEER gezonden, in Egypte aan Farao,
aan zijn hovelingen en aan heel zijn land
al die tekenen en wonderen had gedaan
en met grote macht, ten aanschouwen van Israël,
indrukwekkende daden had verricht.

TUSSENZANG                                 Ps. 66(65), 1-3a, 5, 8, 16-17

God zij geprezen,
Hij heeft mijn leven steeds weer gered.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God :
verbijsterend zijn al uw daden.

Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
Ontstellende daden onder de mensen.
Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van zijn daden.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

ALLELUIA                                         cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is,
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 18, 15-20
Wanneer uw broeder die zondigde naar u luistert,
dan hebt gij uw broeder gewonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht.
Luistert hij naar u,
dan hebt gij uw broeder gewonnen.
Maar luistert hij niet,
haal er dan nog een of twee personen bij,
opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen.
Als hij naar hen niet wil luisteren,
leg het dan voor aan de kerk.
Wil hij ook naar de kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
Voorwaar, Ik zeg u:
Wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Eveneens zeg Ik u:
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen
– het moge zijn wat het wil –
zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.
Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: