http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OPENINGSWOORD

Zoals Maria tijdens haar leven volkomen op God was gericht
en omgeven door zijn genade,
zo vieren we vandaag dat zij ‘de Gezegende’ blijft tot voorbij het einde.
God laat zijn mensen immers niet los.
Aan wie klein en nederig zijn zoals Maria,
kan Hij grote dingen doen.

Laten wij met haar zingen en juichen
en danken voor de genade en het geluk,
die de Heer ons schenkt.

Op de dag zelf
EERSTE LEZING
                                         Apok. 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
.

De tempel van God in de hemel ging open,
en de ark van zijn verbond
werd zichtbaar in zijn tempel.
En er verscheen een groot teken aan de hemel:
een Vrouw,
bekleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood.
Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode Draak.
Hij had zeven koppen en tien horens
en op elke kop een diadeem.
En zijn staart
vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg
en wierp ze op de aarde.
En de Draak stond voor de Vrouw die zou baren,
om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden.
En zij baarde een kind,
een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
En haar kind
werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
En de vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar zij een plaats heeft door God bereid.
En ik hoorde een stem in de hemel roepen:
“Nu is gekomen het heil en de macht
en het koningschap van onze God
en de heerschappij van zijn Gezalfde.”

Antwoordpsalm                                         Ps. 45(44), 10-11, 12 en 16

Keervers
Aan uw zijde staat de koningin, met goud getooid.

Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.
Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.

Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer.
Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.

TWEEDE LEZING                                    1 Kor. 15, 20-26
Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
.

Broeders en zusters,

Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
Want omdat door een mens de dood is gekomen
komt door een mens ook de opstanding der doden.
Zoals allen sterven in Adam,
zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde:
Als eerste en voornaamste Christus,
Vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren;
daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle heerschappijen
en alle machten en krachten te hebben onttroond.
Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen,
tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.
En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Maria is ten hemel opgenomen:
het koor van de engelen jubelt.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Lc. 1, 39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.
.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda,
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet.
Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van je schoot!
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
Wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

En Maria sprak:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d