http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vierentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.
Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.
Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

OVERWEGING

In het gewone leven is het niet zo eenvoudig om God op het spoor te komen. Waar zien wij die grenzeloze, mateloze liefde en dat pleidooi voor de gerechtigheid zoals Jezus dat indertijd voorleefde? Onze cultuur is er een van zoveel beelden, we maken dankzij de sociale media deel uit van zovele levens van onbekenden, dat we niet zien waar het gebeurt, waar God aan het licht komt, waar Hij zijn sporen achterlaat. Omdat de wijze waarop God zichtbaar wordt in ons leven, nooit beantwoordt aan de beelden die we gewoon zijn. Dan is het belangrijk om terug waakzaam te worden, om op te letten waar het leven extra glans krijgt en vruchten draagt: daar komen wij God op het spoor!

EERSTE LEZING                                  I Tim. 3, 14-16

Het geheim van onze godsdienst is zonder twijfel verheven.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs

 

Dierbare,

Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig bij u te komen.
Mocht ik worden opgehouden,
dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods,
dat is, de kerk van de levende God,
pijler en grondslag van de waarheid.
Ja, het geheim van onze godsdienst is zonder twijfel verheven:
Christus is geopenbaard in het vlees,
gerechtvaardigd in de Geest,
verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
geloofd in heel de wereld
en opgenomen in heerlijkheid.

TUSSENZANG                                        Ps. 111(110), 1-2, 3-4, 5-6

Geweldig is alles wat de Heer verricht.
Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

ALLELUIA                                              Joh. 6, 64b, 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 7, 31-35

Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen, en gij hebt niet gehuild.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

 

In die tijd zei Jezus:
“Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken?
Op wie gelijken ze?
Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten
en elkaar toeroepen:
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld
en gij hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en gij hebt niet gehuild.
Immers, Johannes de Doper is gekomen,
eet geen brood en drinkt geen wijn
en gij zegt: hij is van de duivel bezeten!
De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel en gij zegt:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars!
Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: