Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vandaag viert de Kerk de heilige Matteüs, de tollenaar die door Jezus werd geroepen om Hem te volgen. Waarom riep Jezus uitgerekend een tollenaar ? Welke kwaliteiten maakten hem geschikt als leerling? Werden tollenaars en zondaars in het evangelie niet in één adem genoemd ? Maar van deze man staat ook geschreven: ‘Hij stond op en volgde Hem’. Bij de Heer telt niet de vraag wat iemand bezit, wie iemand is, zelfs niet hoe vaak hij tekortschoot in het leven. Bij Jezus telt alleen de bereidheid waarmee iemand op zijn uitnodiging ingaat. Voor Matteüs worden zijn winstgevend beroep, zijn inkomen, zijn bestaanszekerheid onbelangrijk. Hij heeft Diegene ontmoet van wie hij méér dan dat alles verwachten kan: de ware zin van het leven.

EERSTE LEZING                        Ef. 4, 1-7.11-13

Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer vraag u met aandrang :
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede :
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave :
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen tezamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

TUSSENZANG                                           Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mt. 9, 9-13

Volg Mij. De man stond op en volgde Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd trok Jezus verder
en Hij zag iemand aan het tolhuis zitten
die Matteüs heette.
Hij zei tot hem :
“Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen,
zeiden ze tot zijn leerlingen :
“Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars ?”
Jezus hoorde dit en zei :
“Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
“Gaat heen en leert wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.