http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Wij verstaan ‘Gods wil doen’ vaak als leven volgens Gods wet, de tien geboden, de moraal. En dat is ook niet verkeerd. Toch betekent het nog heel wat meer, en dat toont het evangelie van vandaag. Jezus’ familie zoekt hem. Er is geen twijfel over dat zij naar Gods wet leven, als vrome joden. En toch zijn ze alleen op basis daarvan nog geen familie van hem, zegt Jezus. Zijn nieuwe familie zijn allen die leven voor Gods project dat de wereld omvormt tot zijn Rijk. Alvast Jezus’ moeder Maria is degene die haar leven helemaal door God en zijn plan liet bepalen, die het woord van God hoorde en ernaar handelde: “Mij geschiede naar uw Woord.”

EERSTE LEZING                    Ezr. 6, 7-8. 12b. 14-20

De Israëlieten vierden het Paasfeest in de nieuwe tempel.

Uit het Boek Ezra

In die dagen schreef koning Darius aan de stadhouders
uit het gebied aan de overzijde van de Rivier :
“Laat het werk aan de tempel doorgaan,
zodat de stadhouder van Juda en de oudsten van de Joden
de tempel op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen.
“Bovendien bepaal ik hierbij
dat gij met de oudsten van de Joden moet samenwerken
om deze tempel te herbouwen.
“De uitgaven moeten aan deze mannen volledig
en op tijd worden vergoed
uit de koninklijke inkomsten en belastingen
van het gebied aan de overzijde van de Rivier.
“Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd.
“Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.”

De oudsten van de Joden zetten de bouw voort
en deze verliep voorspoedig, dank zij het optreden
van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo.
Zij voltooiden het werk
dat hun opgelegd was door de God van Israël
en door Cyrus en Darius en Artachsata,
de koning van Perzië.
De tempel kwam klaar op de derde dag
van de maand Adar,
in het zesde regeringsjaar van koning Darius.
Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten
en alle teruggekeerde ballingen,
met vreugde de inwijding van de tempel.
Bij de inwijding van de tempel offerden zij honderd stieren,
tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren
en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël,
twaalf bokken als zondeoffer voor heel Israël.
Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem
deelden zij de priesters in klassen in
en de levieten in afdelingen,
zoals het boek van Mozes dat bepaalt.
Op de veertiende dag van de eerste maand
vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest.
De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd,
zodat zij allen rein waren.
Zij slachtten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen,
voor hun medepriesters en voor zichzelf.

TUSSENZANG                Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk ;

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                         Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                        Lc. 8, 19-21

Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas 

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus,
maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten :
“Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: