http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Callistus I, paus en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.
Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.
Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging.
 “Aan u allen in Rome die God liefheeft”. Met deze brief zal Paulus ontelbare mannen en vrouwen – van toen en van nu – op de weg van het geloof zetten. Hij zal hen – ons – het mysterie van Jezus Christus laten ontdekken. Paulus’ verdienste is dat hij de eerste christenen zal leren om samen te komen, om dat mysterie in gemeenschap te beleven en te vieren, in lokale (huis)kerken. Daar zullen mensen zich verzamelen rond het woord van God en de eucharistie. Daar zullen zij broeders en zusters worden van elkaar, geliefde kinderen van God. Denkend aan onze Kerk vandaag, aan de geloofsgemeenschappen in alle landen, aan de christenen van bepaalde gebieden die zich moeten verbergen om eucharistie te vieren, kunnen we in ons gebed overwegen welke rol de eucharistie in ons leven speelt. Laten we ons door Paulus (misschien opnieuw?) op weg zetten?

EERSTE  LEZING                 Rom. 1, 1-7

Door Christus heb ik de genade van het apostelschap ontvangen.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

 

Van Paulus,
dienstknecht van Christus Jezus,
door Gods roeping apostel,
bestemd voor de dienst van het evangelie
dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd:
de boodschap over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God
door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden;
Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen
om ter ere van zijn naam
onder alle volken
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen,
geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus.
Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome:
God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

TUSSENZANG                 Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons  kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

ALLELUIA               Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

EVANGELIE                       Lc. 11, 29-32

Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden
dan het teken van Jona.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

 

Toen het volk samenstroomde
begon Jezus te spreken:
“Dit geslacht is een verdorven geslacht: het verlangt een teken;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met de mensen van dit geslacht;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo:
welnu hier is méér dan Salomo.
De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona;
welnu, hier is méér dan Jona.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: