http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Alfonsus Maria de’ Liguori, b. en krkl.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

 

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
We luisteren vandaag naar een grote joodse droom (een droom die eigenlijk droom gebleven is) – het jubeljaar. Om de vijftig jaar zou men slaven vrijlaten, land herverdelen, zich verzoenen. Misschien is niet alles droom. Zelfs niet-gelovigen spreken van een herziening van schulden voor de armste landen, van een afschaffing van de doodstraf, van genademaatregelen (ons jubeljaar komt van het hebreeuwse jubel).

EERSTE LEZING      Jer. 26, 11-16. 24

Het is de opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig.

Uit de Profeet Jeremia

In die dagen zeiden de priesters en de profeten
tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Deze man, Jeremia, is de dood schuldig.
“Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd ;
gij hebt het zelf gehoord.”
Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad
die gij hebt gehoord,
heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer.
“Betert dus uw leven, luistert naar de Heer uw God.
“Misschien krijgt Hij dan spijt over het onheil
waarmee Hij u heeft bedreigd.
“Met mij kunt gij natuurlijk doen wat ge wilt :
ik ben in uw macht.
“Maar als ge mij doodt, moet gij wel weten
dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf,
over deze stad en over haar inwoners,
want het is in opdracht van de Heer
dat ik dit alles verkondig.”
Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen
tot de priesters en de profeten :
“Deze man is de dood niet schuldig.
“Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer.”
Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken
dat Jeremia niet in handen viel van het gepeupel
dat hem wilde doden.

TUSSENZANG                    Ps. 69(68), 15-16, 30-31, 33-34

Mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Red mij uit de modder waarin ik verzink,
bevrijd mij van hen die mij haten.
Geef dat ik niet in de diepte verdrink,
niet meegevoerd word door de stroom.
Zorg dat de afgrond mij niet verslindt,
de mond van de put niet boven mij dichtslaat.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en west verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

ALLELUIA                                                          Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mt. 14, 1-12

Herodes gaf opdracht Johannes te onthoofden.
Zijn leerlingen gingen het aan Jezus melden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd begon Jezus’ vermaardheid
tot de viervorst Herodes door te dringen,
en hij zei daarom tot zijn hovelingen:
“Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is uit de doden opgestaan;
vandaar dat die wonderkrachten in hem werken.”
Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus,
had Herodes Johannes laten grijpen
en geboeid in de gevangenis geworpen,
omdat Johannes tot hem gezegd had:
Het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben.
Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen,
maar hij was hiervoor teruggeschrokken
omdat het volk Johannes voor een profeet hield.
Toen de dochter van Herodias echter
op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste,
beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer
haar alles te zullen geven wat zij zou vragen.
Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt
en daarom zei ze:
“Geef mij, hier nog, op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper.”
Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging wilde hij toch,
ook wegens zijn tafelgenoten, zijn eed gestand doen
en hij gelastte het te geven.
Hij gaf daarom opdracht
Johannes in de gevangenis te onthoofden.
Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht
en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht.
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het;
Daarna gingen zij het aan Jezus melden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus

 126. Laten wij ook iets oppakken uit de lange kloostertraditie. Aan het begin begunstigde zij in zekere zin de vlucht uit de wereld door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. Daarom zochten de monniken de woestijn, ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Nurcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk (Ora et labora). Dit invoeren van handwerk dat van spirituele betekenis is doortrokken, bleek revolutionair te zijn. Men leerde groei en heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu, en vervult onze relatie met de wereld van een gezonde soberheid.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll naar omlaag

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: