http://kerkengeloof.wordpress.com

Achttiende zondag door het jaar

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Openingswoord
God heeft alle mensen lief
en Hij wil zijn liefde delen met iedereen.
Zijn zorg gaat uit naar het welzijn van al zijn kinderen.
Daarom geeft Hij ons voedsel naar geest en lichaam:
gratis en in overvloed,
opdat wij het rechtvaardig onder elkaar zouden verdelen.
In de eucharistie leren wij om te ontvangen en te geven.
Bereiden wij ons voor
om dit sacrament goed te kunnen vieren.

EERSTE LEZING        Jes. 55, 1-3
Komt toch en eet.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:

“Komt allen naar het water, gij allen die dorst lijdt!
“Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
“Komt kopen,
geniet zonder geld
en zonder te betalen.
“komt kopen wijn en melk.
“Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is?
“Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt?
“Luistert, luistert naar Mij:
dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.
Neigt uw oor en komt tot Mij
en luistert
en gij zult leven:
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
een blijk van mijn blijvende trouw,
aan David gezworen.”

Antwoordpsalm     Ps. 145(144), 8-9, 15-16, 17-18

Keervers
Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De ogen van allen zien hoopvol naar U,
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,
voldoet aan al hun verlangens.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

TWEEDE LEZING              Rom. 8, 35.37-39
Geen wezen zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood,
vervolging, honger, naaktheid,
levensgevaar of het zwaard?

Over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven,
noch engelen, noch boze geesten,
noch wat is noch wat zal zijn,
en geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
die is in Christus Jezus onze Heer.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord, dat uit de mond van God komt.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 14, 13-21
Allen aten tot ze verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd voer Jezus in een boot
naar een eenzame plek om alleen te zijn.
Maar het volk kwam dit te weten
en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna.
Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag,
kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Tegen het vallen van de avond
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden:
“Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag.
“Stuur dus het volk weg
om in de dorpen eten te gaan kopen.”

“Het is niet nodig dat zij weggaan – zei Jezus hun –
geeft gij hun maar te eten.”

Doch zij antwoordden:
“Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.”

Waarop Jezus sprak:
“Brengt die dan hier.”
En Hij gaf opdracht
dat het volk zich zou neerzetten op het gras.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
en nadat Hij de zegen had uitgesproken,
brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf
en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog twaalf volle korven op.
Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus 

 127. Wij stellen dat “de mens de ontwerper, het centrum en het doel van het gehele sociaal-economische leven is”. Wanneer desalniettemin in de mens het vermogen om te aanschouwen en te respecteren verloren gaat, worden de voorwaarden geschapen waardoor het idee van arbeid wordt misvormd. Men moet er altijd aan denken dat de mens tegelijkertijd “in staat is zelf de verantwoordelijke bewerker van zijn materiële verbetering, zijn morele vooruitgang en de volledige vervulling van zijn geestelijke bestemming te zijn”. Arbeid zou het domein moeten zijn voor deze veelvormige persoonlijke ontwikkeling, waar veel dimensies van het leven mee gaan spelen; creativiteit, planning van de toekomst, ontwikkeling van vermogens, beoefening van waarden, communicatie met anderen, een houding van verering. Daarom eist de hedendaagse maatschappij meer dan de beperkte belangen van de ondernemingen en een discutabele economische rationaliteit, dat “als prioriteit het doel wordt nagestreefd alle mensen toegang tot werk te verschaffen”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicatie scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: