http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de eerste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Ook ons nodigt Jezus uit om het Brood te breken en ons leven te delen tot zijn gedachtenis. Het zijn gewone mensen die Jezus aanspreekt om Hem te volgen, geen geleerden, geen machtigen. Wel mensen die openstaan voor de oproep tot bekering.  De verkondiging van het Rijk Gods zal veel van hen vragen. Jezus volgen betekent ook Hem steeds beter leren kennen. Het is met Hem optrekken, bij Hem zijn. Jezus doet de leerlingen een belofte. Hij zal van hen vissers van mensen maken. Ja, de leerlingen zullen mensen samenbrengen en redden. Daarbij mogen we niet vergeten dat Jezus zelf de eerste mensenvisser is.

EERSTE LEZING                                                  Hebr. 1, 1-6

Op het einde der tijden heeft God tot ons gesproken door de Zoon.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken
heeft Hij zich neergezet
ter rechterzijde van de majesteit in den hoge,
ver verheven boven de engelen,
zoals Hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd :
“Gij zijt mijn Zoon ;
Ik heb U heden verwekt ?” Of :
“Ik zal een vader voor Hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn ?”
Wanneer Hij evenwel
de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij :
“Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”

TUSSENZANG                                           Ps. 97(96), 1, 2b, 6, 7c, 9

Voor de Heer werpen alle goden zich neer.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie,
voor Hem werpen alle goden zich neer.

Want heel de aarde staat onder zijn macht,
Hij is de hoogste der goden.

ALLELUIA                                              1 Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mc. 1, 14-20

Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei :
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij ;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep
zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas,
terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer ;
zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen :
“Komt, volgt Mij ;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
met zijn broer Johannes ;
ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken.
Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

49. Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de gemarginaliseerden treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Ze zijn vandaag onderwerp in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwd als een pure bijkomstige schade. Als het concreet wordt komen zij dikwijls op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel academici, opiniemakers, media en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking zijn. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, draagt ertoe bij het geweten te verstarren en gedeelten van de werkelijkheid in gefragmenteerde analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Monday in the first week of the year

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Jesus also invites us to break the Bread and share our lives in His remembrance. They are ordinary people who appeal to Jesus to follow Him, not scholars, not empowers. But they are people who are open to the call to repentance.  The proclamation of the Kingdom of God will ask a lot of them. Following Jesus also means getting to know Him better and better. It is to be pull together with Him, to be with Him. Jesus makes a promise to the disciples. He will make them fishermen of people. Yes, the disciples will bring people together and save them. We must not forget that Jesus himself is the first human fisherman.

FIRST READING Hebr. 1, 1-6

At the end of time, God spoke to us through the Son.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

After God
many times and in many different ways
to our fathers had spoken through the prophets,
He has now, at the end of time
spoken to us by the Son.
 He is the one through whom 
 created God the universe,
the one whom God has chosen to possess all things at the end.
He is the radiation of God’s glory
and the likeness of his being.
He maintains everything through his mighty word.
And after having done the cleansing of sins
He’s settled down
on the right side of the majesty in the high,
far above the angels,
as He surpasses them as well
in the dignity that has become his part.
Did God ever say to an angel :
“Thou art my Son;
 today I have become your Father ,
Or : “I will be a father to him and he will be my son?”
However, when He
leads the Firstborn back into the world, He says:
“All the angels of God must pay homage to him.”

INTERLUDIUM Ps. 97(96), 1, 2b, 6, 7c, 9

Before the Lord all the gods cast themselves down.

The Lord is king, the earth may rejoice,
Happy are the countries around the sea,
justice bear his throne.

Heaven proclaims His holiness
and all peoples behold his glory,
In front of Him all the gods throw themselves down.

For all the earth is under His power,
He is the highest of the gods.

ALLELUIA 1 Sam. 3, 9 ; John 6, 69b

Alleluia.
Speak lord, your servant listens ;
your words are words of eternal life.
Alleluia.

GOSPEL   Mc. 1, 14-20

Repent and believe in the Good News.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

After John the Baptist was captured
Jesus went to Galilee
and proclaimed God’s Good News there.
He said :
“The time is fulfilled and the Kingdom of God is near;
repent and believe in the Good News.”
When Jesus once walked along the lake of Galilee
He saw Simon and Simon’s brother, Andreas,
while they were busy ejecting the net into the lake;
they were fishermen.
Jesus spoke to them:
“Come, follow me;
I will make you fishermen of men.”
Immediately they abandoned their nets and followed Him.

A little further on He saw James, the son of Zebedee,
with his brother John ;
they too were in the boat preparing their nets.
Immediately He called them.
They left their father Zebedee
with the day laborers in the boat behind and followed him.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

About caring for the common house

49. I would like to note that people are often not clearly aware of the problems which particularly affect the marginalized. They are the majority of the planet, billions of people. They are today the subject of international political and economic debate, but most of the time it seems as if their problems are put forward as an appendix, as an almost obligatory or marginal issue, if one does not consider them as purely collateral damage. When it becomes concrete, they often come last. This is partly due to the fact that very many academics, opinion makers, media and centers of power are located far from them, in isolated urban areas, without direct contact with their problems. They live and think on the basis of the ease of development and a quality of life that is not within the reach of the majority of the world’s population. This lack of physical contact and encounter, which is sometimes exacerbated by the fragmentation of our cities, contributes to stifling the conscience and ignoring parts of reality in fragmented analyses. This sometimes goes hand in hand with a “green” discourse. Today, however, we cannot avoid acknowledging that a true ecological approach always becomes a societal approach, which must integrate justice into environmental discussions in order to listen both to the cry of the earth and to the cry of the poor.

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d