Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Een goed evenwicht vinden tussen pastorale activiteiten en het gebed is vaak niet gemakkelijk. Jezus trok zich regelmatig in de eenzaamheid terug om te bidden. Alles beleefde Hij vanuit de intieme relatie met zijn Vader. In het biddend aanwezig zijn bij de Vader vond heel zijn activiteit haar diepste zin en haar vervulling. In eenzaamheid bidden en samen bidden zijn ook voor ons de bronnen van al onze pastorale activiteiten. Zonder verbondenheid met de Heer houden we het niet vol of gaan we verkeerde wegen.

EERSTE LEZING                                 Hebr. 2, 14-18

Jezus moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
De kinderen van één familie
hebben deel aan hetzelfde vlees en bloed ;
daarom heeft Jezus ons bestaan willen delen,
om door zijn dood
de vorst van de dood, de duivel, te onttronen
en om hen te bevrijden, die door de vrees voor de dood
heel hun leven aan onvrijheid onderworpen waren.
Want het zijn niet de engelen die Hij zich aantrekt
maar de nakomelingen van Abraham.
Vandaar dat Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden,
om als een medelijdend en getrouw hogepriester
hun belangen bij God te behartigen
en de zonden van het volk uit te boeten.
Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft,
kan Hij allen helpen die beproefd worden.

TUSSENZANG                                Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of : Alleluia.
Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Wees trots op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

ALLELUIA                                                      Ps. 25 (24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 1, 29-39

Velen die aan allerhande ziekten leden werden door Jezus genezen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
toen Jezus uit de synagoge kwam,
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed ;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe,
pakte ze bij de hand en deed haar opstaan ;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.
In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken,
omdat zij Hem kenden.
Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en zijn metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze :
“Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun :
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
“Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
en dreef de boze geesten uit.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

51. Ongelijkheid treft niet alleen individuen, maar hele landen en verplicht  tot een nadenken over een ethiek van de internationale verhoudingen. Er is immers een werkelijke ” ecologische schuld”, vooral tussen noord en zuid, die verband houdt met commerciële onevenwichtigheid met gevolgen op ecologisch gebied, evenals met het onevenredig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen door enkele landen in de loop van de geschiedenis. De export van enkele grondstoffen om aan de vraag van de markten van het geïndustrialiseerde noorden te voldoen, hebben plaatselijke schade teweeg gebracht, zoals kwikvergiftiging in de goudmijnen of zwavelvergiftiging in de kopermijnen. In het bijzonder dient men rekening te houden met het gasafval dat zich gedurende twee eeuwen wereldwijd heeft opgehoopt en een situatie heeft veroorzaakt die nu alle landen van de wereld treft. De opwarming die wordt veroorzaakt door de enorme consumptie van enkele rijke landen, heeft gevolgen voor de armste gebieden van de wereld, vooral in Afrika, waar de toename van de temperatuur samen met de droogte een rampzalige uitwerking heeft op de opbrengst van de culturen. Hierbij komt nog de schade die wordt veroorzaakt door de export naar de ontwikkelingslanden van vast en vloeibaar giftig afval en door de vervuilende activiteit van ondernemingen die in de minder ontwikkelde landen doen wat zij niet kunnen doen in de landen die het kapitaal verschaffen: “Wij constateren dat de ondernemingen die zo opereren, vaak multinationals zijn die hier doen wat zij niet mogen doen in ontwikkelde landen of landen van de zogenaamde eerste wereld. Wanneer zij met hun activiteiten stoppen en zich terugtrekken, laten zij over het algemeen een grote schade voor mens en milieu achter, zoals werkeloosheid, dorpen zonder leven, uitputting van sommige natuurlijke hulpbronnen, ontbossing, verarming van de plaatselijke landbouw en veeteelt, kraters, verwoeste heuvels, vervuilde rivieren en sommige maatschappelijke voorzieningen die niet kunnen worden onderhouden”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Wednesday – H. Hilarius, b. and eccl.

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Finding the right balance between pastoral activities and prayer is often not easy. Jesus regularly withdrew into solitude to pray. He experienced everything from the intimate relationship with his Father. In prayerful being present with the Father the whole of his activity found its deepest meaning and fulfillment. Praying in solitude and praying together are also for us the sources of all our pastoral activities. Without connectedness with the Lord we do not keep it up or go the wrong way.

FIRST READING   Hebrews 2, 14-18

Jesus had to become equal to his brothers in everything.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,
The children of one family
participate in the same flesh and blood;
that is why Jesus wanted to share our existence,
by his death
the prince of death, the devil,
to dethrone
and to free them who, through the fear of death
were subject to unfreedom all their lives.
For it is not the angels He cares about
but the descendants of Abraham.
That is why He had to become equal to his brothers in everything,
to be a compassionate and faithful high priest
represent their interests to God
and to atone for the sins of the people.
Because He Himself endured the trial of suffering,
He can help all who are tried and tested.

INTERLUDIUM   Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

God’s covenant remains in force forever.
or : Alleluia.

Glorifies the Lord and worships His Name,
proclaims his deeds to the nations.
Sing to Him and pluck the strings for Him,
recounts all his wondrous works.

Be proud of the holy Name of the Lord,
Rejoice, you who adhere to Him.
Leave upon Him, upon His mighty arm,
stay always looking for his Face.

Thou, offspring of his servant Abraham,
thou sons of Jacob, his beloved.
The Lord, He is our only God,
what He decides applies to the whole earth.

Forever His covenant remains in force,
what He promised for a thousand genders.
The alliance He used to make with Abraham,
the oath he once sworn Isaac.

ALLELUIA  Ps. 25 (24), 4c, 5a

Alleluia.
Teach me your paths, sir;
lead me according to your word.
Alleluia.

GOSPEL   Mc. 1, 29-39

Many who suffered from all kinds of diseases were healed by Jesus.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

At that time
when Jesus came out of the synagogue,
He went with James and John
to the house of Simon and Andreas.
Simon’s mother-in-law was sleeping with a fever;
they immediately spoke to him about her.
He went to her,
He grabbed her by the hand and made her stand up;
she became free of fever and served them.
In the evening, after sunset,
all those who were suffering or possessed were brought to Him.
The whole city flowed together in front of the door.
Many who suffered from all kinds of illnesses He cured
and He drove out numerous spirits,
but he didn’t allow the evil spirits to speak,
because they knew Him.
Early, still deep in the night, He stood up,
went out and went to a lonely place
where He continued to pray.
Simon and his companions came behind him
and when they found him, they said:
“Everybody’s looking for you.”
He answered them:
“Let’s go somewhere else.
to the surrounding villages,
so that I can preach there as well.
“After all, that is what I have gone out for.
He went all over Galilee,
preached in their synagogues
and drove out the evil spirits.

 

 

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCIS

 

About caring for the common house 

51. Inequality affects not only individuals, but whole countries and obliges them to reflect on an ethics of international relations. Indeed, there is a real “ecological debt”, especially between North and South, linked to commercial imbalances with ecological consequences, as well as to the disproportionate use of natural resources by some countries throughout history. The export of some raw materials to meet the demand of the markets of the industrialized North has caused local damage, such as mercury poisoning in the gold mines or sulphur poisoning in the copper mines. In particular, one has to take into account the gas waste that has accumulated over two centuries worldwide and caused a situation that now affects all the countries of the world. The warming caused by the enormous consumption of some rich countries has consequences for the poorest regions of the world, especially in Africa, where the increase in temperature together with the drought has a disastrous effect on the yield of the cultures. To this must be added the damage caused by the export of solid and liquid toxic waste to developing countries and by the polluting activity of companies that do in the less developed countries what they cannot do in the countries that provide the capital: “We note that the companies that operate in this way are often multinationals that do here what they are not allowed to do in developed countries or countries of the so-called first world. When they cease their activities and withdraw, they generally leave behind a great deal of damage to people and the environment, such as unemployment, villages without life, depletion of some natural resources, deforestation, impoverishment of local agriculture and livestock, craters, devastated hills, polluted rivers and some social services that cannot be maintained”.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation