http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Elke zondag opnieuw worden wij uitgenodigd
om te vertoeven in de nabijheid van de Heer:
‘Kom om het te zien’,
zo spreekt Hij ook vandaag tot elk van ons
een uitnodigend woord van leven.
Durven wij zoals de kleine Samuel
vrijmoedig in te gaan op onze roeping van Godswege?
Durven wij ons toevertrouwen, totaal, en zeggen:
‘Spreek maar, Heer, ik luister?’

Laten wij ons hart vrijmaken voor Gods roepstem,
bekeren wij ons daarom tot Hem
– dat Hijzelf hier de Gastheer mag zijn
en ons mag vervullen met zijn liefde en leven, met zijn Woord.

EERSTE LEZING                                                  1 Sam. 3, 3b-10.19

Spreek, heer, uw dienaar luistert.

Uit het eerste boek Samuël

De lamp van God was nog niet gedoofd
en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer
waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer:
“Samuël!”
Samuël antwoordde :
“Hier ben ik.”
Hij liep haastig naar Eli en zei :
“Hier ben ik.
“U hebt mij toch geroepen ?”
maar Eli antwoordde :
“Ik heb niet geroepen;
ga maar weer slapen.”

Toen riep de Heer opnieuw :
“Samuël!”
Samuël stond op, ging naar Eli en zei :
“Hier ben ik.
“U hebt mij toch geroepen ?”
Eli antwoordde:
“Ik heb niet geroepen, mijn jongen;
ga maar weer slapen.”
Samuël kende de Heer nog niet:
een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.

En weer riep de Heer Samuël, nu voor de derde maal.
Samuël stond op, ging naar Eli en zei:
“Hier ben ik.
“U hebt mij toch geroepen?”
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.
En hij zei tot Samuël:
“Ga slapen
en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”
Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.
Toen kwam de Heer bij hem staan en riep
evenals de vorige malen:
“Samuël, Samuël!”
En Samuël antwoordde:
“Spreek Heer, uw dienaar luistert!”
Samuël groeide op;
de Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld.

Antwoordpsalm                                Ps. 40(39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Keervers
Ja, God, ik kom om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt
en Hij sloeg acht op mij.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang,
een lied voor onze God.

Gij hebt geen offer of geschenk gewild,
Gij hebt mijn oor geopend;
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: “Ja, ik kom!”

Want in de boekrol staat van mij geschreven
dat ik uw wil volbreng.
Mijn God, dat is het wat ik wil,
uw wet staat in mijn hart geschreven.

Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekend gemaakt,
ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

TWEEDE LEZING                                        1 Kor. 6, 13c-15a.17-20

Uw lichamen zijn ledematen van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Het lichaam is er niet voor de ontucht maar voor de Heer,
en de Heer voor het lichaam.
God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood,
Hij zal ook ons doen opstaan door zijn kracht.

Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus ?
Maar wie zich met de Heer verenigt,
is met Hem één geest.
Elke andere zonde die een mens bedrijft,
gaat buiten het lichaam om,
maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.

Gij weet het:
uw lichaam is een tempel van de heilige Geest
die in u woont, die gij van God hebt ontvangen.
Gij zijt niet van uzelf.
Gij hebt gekocht en de prijs is betaald.
Eert dan God met uw lichaam.

Vers voor het evangelie                                  Joh. 1, 41.17b

Alleluia.
Wij hebben de Messias gevonden die Christus genoemd wordt.
Genade en waarheid kwamen door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Joh. 1, 35-42

Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd stond Johannes daar,
met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak:
“Zie het Lam Gods.”
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om
en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun:
“Wat verlangt gij ?”
Ze zeiden tot Hem:
“Rabbi,
– vertaald betekent dit: Meester –
waar houdt Gij U op?”
Hij zei hun:
“Gaat mee om het te zien.”
Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die het gezegde van Johannes hadden gehoord
en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette, was zijn broer Simon
tot wie hij zei:
“Wij hebben de Messias
– dat vertaald betekent: de Gezalfde –
gevonden”,
en hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zei:
“Gij zijt Simon, de zoon van Johannes;
gij zult Kefas genoemd worden,
dat betekent: Rots.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

55. Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie laten zien. De ecologische gevoeligheid van de volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, die niet lijken af te nemen, maar zich uitbreiden en zich ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van airco’s: de markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van buitenaf naar de mensheid zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat soms suïcidaal lijkt.

56. In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij er zich niet van bewust zijn dat zij immoreel handelen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Second Sunday through the year

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word
Every Sunday we are invited
to dwell in the presence of the Lord:
“Come to see it.
so He speaks to each and every one of us today
an inviting word of life.
Do we dare like little Samuel
to respond boldly to our vocation of God?
Do we dare to entrust ourselves, totally, and say:
“Speak, Lord, I’m listening”?

Let us set our hearts free for God’s calling voice,
we therefore repent to Him
– that He Himself may be the Host here
and may fulfill us with his love and life, with his Word.

FIRST READING 1 Sam. 3, 3b-10.19

Speak, Lord, your servant listens.

From the first book of Samuel

The lamp of God was not yet extinguished
and Samuel was sleeping in the sanctuary of the Lord
where the Ark of God stood.
Then the Lord called out:
“Samuel!”
Samuel answered :
“Here I am.”
He rushed to Eli and said :
“Here I am.
“You called me, didn’t you?”
but Eli answered:
“I didn’t call.
go back to sleep.”

Then the Lord called again:
“Samuel!”
Samuel got up, went to Eli and said :
“Here I am.
“You have called me, haven’t you?”
Eli answered:
“I didn’t call, my boy.
go back to sleep.”
Samuel did not know the Lord yet:
a word of the Lord had never been revealed to him.

And again the Lord called Samuel, this time for the third time.
Samuel got up, went to Eli and said:
“Here I am.
“You have called me, haven’t you?”
Then Eli understood that it was the Lord who called the boy.
And he said to Samuel:
“Go to sleep
and if He calls you, you have to say:
Speak, Lord, your servant listens.”
So Samuel went back to sleep in his usual place.
Then the Lord came to him and called out
as well as the previous times:
“Samuel, Samuel!”
And Samuel answered:
“Speak Lord, your servant listens!”
Samuel grew up;
the Lord was with him and did not leave any of his words unfulfilled.

Responsorial   Ps. 40(39), 2 and 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Refrain
Yes, God, I come to do your will.

With great confidence I have hoped for the Lord
and he paid attention to me.
He put a new song in my mouth,
a song for our God.

Thou hast not wanted any sacrifice or gift,
Thou openedst my ear;
Thou ask no burnt sacrifice, no peace offering from me;
so I said, “Yes, I’m coming!”

For in the scroll is written of me
that I will accomplish your will.
My God, that is what I want,
your law is written in my heart.

To many I have made known your justice ,
I didn’t keep my lips closed, Lord, You know.

SECOND READING 1 Cor. 6, 13c-15a.17-20

Your bodies are limbs of Christ.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians
of Corinth

Brothers and sisters,

The body is not there for lewdness but for the Lord,
and the Lord for the body.
God has not only raised the Lord from the dead,
He will also raise us up by his power.

Surely you know that your bodies are the limbs of Christ?
But he who unites himself with the Lord,
is one spirit with Him .
Every other sin a human being commits,
goes outside the body,
but the lecherous sins against his own body.

Thou knowest it:
your body is a temple of the Holy Spirit
who dwells in you, whom you have received from God.
Thou art not of thyself.
Thou hast bought and the price has been paid.
Then honor God with your body.

Verse for the gospel John 1, 41.17b

Alleluia.
We have found the Messiah called Christ.
Grace and truth came through Him.
Alleluia.

GOSPEL   John 1, 35-42

They saw where He was and stayed with Him.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Johannes

At that time Johannes was standing there,
with two of his disciples.
He turned his eye to Jesus who passed by and spoke:
“Behold the Lamb of God.”
The two disciples heard him saying that
and went after Jesus.
Jesus turned around
And when He saw that they were following Him, He asked them:
“What do you desire?”
They said to Him:
“Rabbi,
– translated means this: Master –
where do YOU remain?”
He told them:
“Come along to see it.”
Then they went with Him
and saw where He remained.
That day they stayed with Him.
It was about the tenth hour.

Andreas, the brother of Simon Peter, was one of those two
who had heard the saying of John
and had gone after Jesus.
The first person he met was his brother Simon
to whom he said:
“We have the Messiah
– which translated means: the Anointed One –
found”,
and he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said:
“Thou art Simon, the son of John.
thou shalt be called Kefas,
that means: Rock.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

About caring for the common house 

55. Some countries are gradually making significant progress, developing more effective controls and working to combat corruption. People may well have a growing ecological sensitivity but it has not succeeded in changing their harmful habits of consumption which, rather than decreasing, appear to be growing all the more. A simple example is the increasing use and power of air-conditioning. The markets, which immediately benefit from sales, stimulate ever greater demand. An outsider looking at our world would be amazed at such behaviour, which at times appears self-destructive.

56. In the meantime, economic powers continue to justify the current global system where priority tends to be given to speculation and the pursuit of financial gain, which fail to take the context into account, let alone the effects on human dignity and the natural environment. Here we see how environmental deterioration and human and ethical degradation are closely linked. Many people will deny doing anything wrong because distractions constantly dull our consciousness of just how limited and finite our world really is. As a result, “whatever is fragile, like the environment, is defenceless before the interests of a deified market, which become the only rule”.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: