http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Is de Hebreeënbrief een overwegend leerstellig document of is de tekst vooral bedoeld als bemoediging van christenen in moeilijke tijden? Waarom zou hij niet beide kunnen zijn? Als we leden van een nieuw verbond zijn, dan moeten we toch volgens dat nieuwe verbond leven? Dat betekent: in deze tijden waarin onze Kerk het moeilijk heeft, elkaar bemoedigen om vol te houden, en met elkaar te wedijveren in de liefde. Het evangelie haakt daarop in:  wie mateloos liefheeft, zal zelf mateloze liefde ervaren. Dat is de wijze waarop Christus aan het licht komt!

EERSTE LEZING                                                         Hebr. 10, 19-25

Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
en met elkaar wedijveren in liefde.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Door het bloed van Jezus
hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom.
In zijn eigen lichaam
heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand,
dwars door het voorhangsel heen.
We hebben nu
‘die grote priester die over het huis van God is aangesteld’.
Laten we dan dichterbij komen,
maar met een oprecht hart
en in de volle overtuiging van ons geloof,
ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef,
ons lichaam gewassen met zuiver water.
Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.
Laten we elkaar in het oog houden
om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde.
Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten,
zoals sommigen gewoon zijn te doen;
laten wij elkaar moed inspreken,
en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen.

TUSSENZANG                             Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

ALLELUIA                                                     cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 4, 21-25

De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
is er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst?
“Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden ;
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Verder zei Hij :
“Let op wat gij hoort.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken ;
zelfs een toemaat zal men u geven.
“Aan wie heeft zal gegeven worden ;
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

67. Wij zijn God niet. De aarde gaat aan ons vooraf en is ons geschonken. Dat gegeven staat het toe een antwoord te geven op een beschuldiging die wordt ingebracht tegen het joods-christelijk denken: er is gezegd dat men, uitgaande van het verhaal van Genesis, dat ertoe uitnodigt de aarde te onderwerpen (vgl. Gen. 1, 28), een wilde exploitatie van de natuur zou bevorderen door een beeld van de mens als heerser en verwoester. Dit is niet een juiste interpretatie van de Bijbel, zoals de Kerk die verstaat. Ook al is het waar dat de christenen soms de Schriften op een onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd, dan moeten wij vandaag met kracht afwijzen dat uit het feit dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en uit de opdracht om de aarde te onderwerpen een absolute heerschappij over de andere schepselen mag worden afgeleid. Het is belangrijk de bijbelteksten met een juiste hermeneutiek in hun context te lezen en eraan te herinneren dat zij ons uitnodigen de tuin van de wereld “te bebouwen en te bewaken” (vgl. Gen. 2, 15). Terwijl “bebouwen” betekent een terrein ploegen en bewerken, wil “bewaken” zeggen beschermen, verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden. Dat houdt een relatie in van verantwoordelijke wederkerigheid tussen mens en natuur. Iedere gemeenschap kan uit de aarde nemen wat hij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. Ten slotte, “aan God behoort de aarde” (Ps. 24, 1), aan Hem behoort “de aarde met al wat erop is” (Deut. 10, 14). Daarom wijst God iedere pretentie van absoluut bezit af: “Verkoop van land mag terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten” (Lev. 25, 23).

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________________

Thursday – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Is the Letter of Hebrews a predominantly doctrinal document or is the text primarily intended to be an encouragement to Christians in difficult times? Why could he not be both? If we are members of a new covenant, then surely we should live according to that new covenant? That means: in these times when our Church is struggling, encouraging each other to persevere, and to compete with each other in love. The gospel follows on from this: he who loves without moderation will experience love without moderation himself. That is the way Christ comes to light!

FIRST READING   Heb 10:19-25

Let us hold firmly to the confession of our hope,
and compete with one another in love.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

Through the blood of Jesus
we have been given free access to the sanctuary.
In his own body
He has paved the new, living way for us,
right through the veil.
We now have
‘that great priest appointed over the house of God’.
Let us then draw near,
but with a sincere heart
and in the full conviction of our faith,
our hearts purified from all guilt,
our bodies washed with pure water.
Let us hold unshakably to the confession of our hope,
for He who made the promises is trustworthy.
Let us keep one another in view
To compete with one another in love and deeds of love.
We must not stay away from our meetings ,
as some are accustomed to do;
let us encourage one another,
and this all the more as you see the great day approaching.

INTERLUDIUM   Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

This is the generation that turns to the Lord,
That stands before the face of Jacob’s God.

To God belongs the earth and all that is upon it,
the earth and all that dwells therein ;
for He has founded it on the water,
established it upon the sea.

Who shall climb the mountain of the Lord,
Who shall stand in his sanctuary?
Who is clean of hands and pure of heart,
who does not set his heart on what is evil.

He shall be blessed by the Lord,
rewarded by God, his redeemer.
So does the generation that turns to Him,
that stands before the face of Jacob’s God.

ALLELUIA cf. Acts 16, 14b

Alleluia.
Make our hearts receptive, Lord,
and that we may turn to the word of your Son.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 4, 21-25

The measure which you use, they will also use for you.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus said to the crowd :
is there any lamp,
to be put under the cornmeasure or under the resting place
or just to be placed on the standard?
“Nothing is hidden that will not be made public ;
and nothing is secret that will not be brought to light.
“If anyone has ears to hear, he listens.”
Further, He said :
“Take care what you hear.
“The measure that you use
they will use for you ;
Even a overmeasure will be given to you.
“To him who has shall be given ;
but he who does not have
even what he has shall be taken away from him.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

67. We are not God. The earth was here before us and it has been given to us. This allows us to respond to the charge that Judaeo-Christian thinking, on the basis of the Genesis account which grants man “dominion” over the earth (cf. Gen 1:28), has encouraged the unbridled exploitation of nature by painting him as domineering and destructive by nature. This is not a correct interpretation of the Bible as understood by the Church. Although it is true that we Christians have at times incorrectly interpreted the Scriptures, nowadays we must forcefully reject the notion that our being created in God’s image and given dominion over the earth justifies absolute domination over other creatures. The biblical texts are to be read in their context, with an appropriate hermeneutic, recognizing that they tell us to “till and keep” the garden of the world (cf. Gen 2:15). “Tilling” refers to cultivating, ploughing or working, while “keeping” means caring, protecting, overseeing and preserving. This implies a relationship of mutual responsibility between human beings and nature. Each community can take from the bounty of the earth whatever it needs for subsistence, but it also has the duty to protect the earth and to ensure its fruitfulness for coming generations. “The earth is the Lord’s” (Ps 24:1); to him belongs “the earth with all that is within it” (Dt 10:14). Thus God rejects every claim to absolute ownership: “The land shall not be sold in perpetuity, for the land is mine; for you are strangers and sojourners with me” (Lev 25:23).

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: