http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OPENINGSWOORD

Ook in deze tijd die zo gedomineerd wordt
door de strijd tegen het coronavirus, komen we samen.
We verzamelen ons rond de woorden en de daden van Jezus.
Vandaag horen we over de verwondering van zijn tijdgenoten:
‘Wie is Hij toch? Hij brengt een nieuwe leer met gezag!’
De verwondering van toen blijft ook onze verwondering.
Wie is Jezus voor ons?
Vandaag staan we stil bij één antwoord:
wanneer Jezus spreekt, dan spreekt Hij vanuit
een zeer diepe verbondenheid met de Vader;
wanneer Hij botst op kwade krachten die mensen gevangen houden,
dan gaat Hij de strijd ermee aan, in de naam van de Vader.
Openen we ons hart voor het Woord van onze Heer.

EERSTE LEZING                    Deut. 18, 15-20

Ik zal een profeet doen opstaan en mijn woorden in zijn mond leggen.

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:

“Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet doen opstaan zoals ik dat ben,
naar wie gij moet luisteren.
“Gij hebt dat immers bij de Horeb
op de dag van de samenkomst aan de Heer uw God gevraagd.
“Toen hebt gij gezegd:
Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen
en dat grote vuur niet meer zien,
anders sterf ik.

“De Heer heeft mij toen gezegd:
Zij hebben gelijk,
“Ik zal uit hun broeders een profeet doen opstaan
zoals gij dat zijt.
“Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
“En van hem die geen gehoor geeft
aan de woorden die hij in mijn naam spreekt,
zal Ik zelf rekenschap vragen.
“Is er een profeet die zich vermeet
in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”

Antwoordpsalm              Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Keervers
Luistert heden naar Gods stem;
weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde,
knielen wij neer voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
“Weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.”

TWEEDE LEZING                     1 kor. 7, 32-35

Wie zijn hart vrij houdt, kan zorg hebben voor de dingen van de Heer om
heilig te zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte

Broeders en zusters,

Ik zou willen dat gij zonder zorgen waart.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer,
hoe hij de Heer kan behagen.
Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen,
en zijn aandacht is verdeeld.
De vrouw die geen man meer heeft,
en het ongehuwde meisje
hebben zorg voor de dingen van de Heer,
om heilig te zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en zij wil haar man behagen.

Dit alles zeg ik tot uw bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en om een onverdeelde toewijding aan de Heer.

Vers voor het evangelie            Mt. 4, 16

Alleluia.
Het volk dat in duisternis zat,
heeft een groot licht aanschouwd,
en over hen die gezeten zijn
in de schaduw van de dood,
is een licht opgegaan.
Alleluia.

EVANGELIE                        Mc. 1, 21-28

Hij onderwees hen met gezag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm,
en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge
waar Hij als leraar optrad.
De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden
maar als iemand die gezag bezit.

Er bevond zich in hun synagoge juist een man
die in de macht was van een onreine geest
en luid begon te schreeuwen:
“Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?
“Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten.
“Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.”
Jezus voegde hem toe:
“Zwijg stil en ga uit hem weg.”
De onreine geest schudde hem heen en weer,
gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg.

Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen:
“Wat betekent dat toch?
“Een nieuwe leer met gezag!
“Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.”
Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

70. In het verhaal van Kaïn en Abel zien wij dat jaloezie Kaïn ertoe heeft aangezet de uiterste ongerechtigheid te bedrijven tegen zijn broer. Dit heeft op zijn beurt een breuk veroorzaakt in de relatie tussen Kaïn en God en tussen Kaïn en het land waaruit hij was verbannen. Deze passage wordt samengevat in het dramatische gesprek tussen God en Kaïn. God vraagt:  “Waar is uw broer Abel?”. Kaïn zegt dat hij dat niet weet, en God dringt aan: “Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij! Daarom zult gij vervloekt zijn, verbannen van {deze} grond” (Gen. 4, 9-11). Het verwaarlozen van de verplichting een juiste relatie te koesteren en te onderhouden met de naaste, jegens wie ik een plicht van zorg en bescherming heb, verwoest mijn innerlijke relatie met mijzelf, met de anderen, met God en met de aarde. Wanneer al deze relaties worden verwaarloosd, wanneer gerechtigheid niet meer op de aarde woont, dan is, zegt de Bijbel ons, alle leven in gevaar. Dit is hetgeen ons het verhaal van Noach leert, wanneer God dreigt de mensheid weg te vagen om haar aanhoudend onvermogen te leven overeenkomstig de eisen van gerechtigheid en vrede: “De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol gewelddaden is” (Gen. 6, 13). In deze zo oude verhalen, rijk aan een diepe symboliek, was reeds een overtuiging vervat die vandaag wordt gevoeld: dat alles een onderling verband heeft en dat een authentieke zorg voor ons eigen leven en onze relaties met de natuur niet te scheiden is van broederschap, gerechtigheid en trouw ten opzichte van de ander.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

 

Fourth sunday through the  year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

OPENING WORD

Also in this time which is so dominated
by the battle against the coronavirus, we come together.
We gather around the words and actions of Jesus.
Today we hear about the wonder of his contemporaries:
‘Who is He anyway? He brings a new teaching with authority!’
The wonder of then remains our wonder too.
Who is Jesus to us?
Today we dwell on one answer:
when Jesus speaks, He speaks from
a very deep connection with the Father;
when He confronts evil forces that hold people captive,
then He fights them in the name of the Father.
Open our hearts to the Word of our Lord.

FIRST READING   Deut. 18, 15-20

I will raise up a prophet and put my words in his mouth.

From the book of Deuteronomy

Moses spoke to the people and said:

“Out of your own brothers the Lord your God will
raise up a prophet as I am,
to whom you must listen.
“For thou hast asked the Lord thy God for that at the Horeb
on the day of meeting,
“Then thou didst say:
Let me hear no more the voice of the Lord my God
And see no more that great fire,
else I die.

“Then the Lord said to me:
They are right,
“I will raise up from among their brothers a prophet
as thou art.
“I will put my words into his mouth
and he shall tell them all that I command him.
“And from him who does not obey
to the words which he speaks in my name,
I myself will call to account.
“Is there a prophet who dares
to speak in my name
without My commanding him to do so,
or who speaks in the name of other gods,
then he must die, that prophet.”

Responsorial Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Refrain
Listen to God’s voice today;
Do not be obstinate.

Come, let us greet the Lord with jubilation,
Let us praise the Rock of our salvation. 
Let us appear before Him with a song of praise,
honor Him with song.

Come, we throw ourselves adoringly down to earth,
We kneel before Him who created us.
He is our God and we are His people,
He is the shepherd and we are His flock.

Today, then, listen to His voice:
“Be not obstinate as once in Meriba,
where your fathers sought to defy me
though they had seen my deeds.”

SECOND READING   1 Cor. 7, 32-35

He who keeps his heart free can have care for the things of the Lord to
be holy.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Corinth

Brothers and sisters,

I would that you were without care.
He who is not married has cares for the cause of the Lord,
how he can please the Lord.
But the married man is concerned with earthly matters
and wants to please his wife,
and his attention is divided.
The wife who no longer has a husband,
and the unmarried girl
have care for the things of the Lord,
to be holy in body and soul.
The married woman devotes her concerns to earthly things
and she wants to please her husband.

All this I say for your good,
not to restrict your freedom;
I am concerned only with modesty
And for undivided devotion to the Lord.

Verse for the Gospel Mt. 4, 16

Alleluia.
The people who were in darkness,
have beheld a great light,
and upon those who sit
In the shadow of death,
a light has risen.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 1, 21-28

He taught them with authority.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time Jesus and his disciples came to Kafarnaüm,
and on the next Sabbath He went to the synagogue
Where He was acting as a teacher.
The people were beside themselves with amazement at His teaching,
for He taught them not as the scribes
but as one who possesses authority.

In fact, in their synagogue there was a man
who was in the power of an unclean spirit
and began to shout loudly:
“Jesus of Nazareth, what hast thou to do with us?
“Thou hast come to plunge us into destruction.
“I know who Thou art: the Holy One of God.”
Jesus added to him:
“Be silent and go out of him.”
The unclean spirit shook him to and fro,
gave another loud cry and went out of him.

All stood so amazed that they asked among themselves:
“What does that mean anyway?
“A new teaching with authority!
“He commands the unclean spirits and they obey Him.”
Soon his fame spread to all sides
All over the region of Galilee.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home 

70. In the story of Cain and Abel, we see that jealousy led Cain to commit the utmost iniquity against his brother. This in turn caused a rift in the relationship between Cain and God and between Cain and the land from which he had been exiled. This passage is summarized in the dramatic conversation between God and Cain. God asks, “Where is your brother Abel?” Cain says he doesn’t know, and God insists: “What hast thou done? Hear, the blood of thy brother cries out to me from the ground! Therefore you shall be cursed, banished from {this} ground” (Gen. 4:9-11). Neglecting the obligation to cherish and maintain a right relationship with one’s neighbor, toward whom I have a duty of care and protection, destroys my inner relationship with myself, with others, with God, and with the earth. When all these relationships are neglected, when justice no longer dwells on the earth, then, the Bible tells us, all life is in danger. This is what the story of Noah teaches us, when God threatens to wipe out humanity for its persistent inability to live in accordance with the demands of justice and peace: “The days of men are numbered, for they are to blame for the earth being full of violent deeds” (Gen. 6:13). In these stories so ancient, rich in deep symbolism, was already contained a conviction that is felt today: that everything is interrelated and that an authentic concern for our own lives and our relations with nature cannot be separated from fraternity, justice and fidelity toward others.

To be continued    For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: