Dinsdag – Opdracht van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Veertig dagen geleden hebben wij met vreugde
de geboorte van de Heer gevierd.
Vandaag herdenken wij de dag
dat Jezus door Maria en Jozef naar de tempel werd gebracht.
Gedreven door de Geest kwamen Simeon en Hanna
-twee bejaarde mensen
die heel hun leven hoopten op de komst van de Messias-
naar de tempel om Jezus te begroeten.
Door de Geest verlicht
hebben zij Hem herkend en vreugdevol hun geloof beleden.
Ook ons heeft de Geest hier samengebracht.
Laten we vandaag in onze kerk/kapel in processie rondtrekken
en het licht van Christus ronddragen.

EERSTE LEZING                                                Mal. 3,1-4

De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.

Uit de Profeet Maleachi

Dit zegt de Heer God :
Ik zend mijn gezant voor Mij uit
om voor Mij de weg te banen.
En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen,
de Heer die gij zoekt, de engel van het verbond,
naar wie gij verlangend uitziet.
Let op, Hij komt, zegt de Heer van de hemelmachten.
Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen?
Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt?
Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers.
Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren,
om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te louteren,
zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze
offergaven kunnen brengen.
Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen,
zoals in het verleden, in de voorbije jaren.

TUSSENZANG                                             Ps. 24(23), 7, 8, 9, 10

De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie !

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren :
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer, de sterke, de machtige,
de Heer, de held in de strijd.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open aloude deuren :
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie ?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.

TWEEDE LEZING                                               Hebr. 2, 14-18

Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

De kinderen van één familie
hebben deel aan hetzelfde vlees en bloed ;
daarom heeft Jezus ons bestaan willen delen,
om door zijn dood
de vorst van de dood, de duivel, te onttronen
en om hen te bevrijden, die voor de vrees voor de dood
heel hun leven aan onvrijheid onderworpen waren.
Want het zijn niet de engelen wier lot Hij zich aantrekt
maar de nakomelingen van Abraham.
Vandaar dat Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden,
om als een medelijdend en getrouw hogepriester
hun belangen bij God te behartigen
en de zonden van het volk uit te boeten.
Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft,
kan Hij allen helpen die beproefd worden.

ALLELUIA                                                  Lc. 2, 32

Alleluia.
Een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Lc. 2, 22-40 of 22-32

Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren :
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepalingen van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een Godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan hem het voorschrift van de Wet te vervullen,
nam Simeon het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden :
“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan :
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder :
“Zie dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden ;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”
Er was ook een profetes, Hanna,
een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser.
Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de tempel
en diende God dag en nacht door vasten en gebed.
Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het kind tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden
keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug.
Het kind groeide op en nam toe in krachten ;
het werd vervuld van wijsheid
en de genade Gods rustte op Hem.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

72. De psalmen nodigen de mens herhaaldelijk uit om God de Schepper te prijzen, Hij die “de aarde uitstrekte over het water, want eeuwig is zijn genade” (Ps. 136, 6). Maar ook de andere schepselen nodigen uit tot lofprijzing: “Zon en maan verheerlijkt Hem, prijst Hem, stralende sterren. Looft Hem, hoogste hemeltransen, water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer, want zijn bevel heeft hen allen geschapen” (Ps. 148, 3-5). Wij bestaan niet alleen door de macht van God, maar vóór Hem en met Hem. Daarom aanbidden wij  Hem.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Tuesday – Presentation of the Lord

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words
Forty days ago we joyfully
celebrated the birth of the Lord.
Today we commemorate the day
that Jesus was brought to the temple by Mary and Joseph.
Driven by the Spirit, Simeon and Hanna
-two elderly people
who had hoped all their lives for the coming of the Messiah-
came to the temple to greet Jesus.
Enlightened by the Spirit
they recognized Him and joyfully professed their faith.
The Spirit has brought us here together as well.
Let us walk in procession in our church/chapel today
and carry the light of Christ around.

FIRST READING   Mal. 3,1-4

The Lord whom you expect, enter his sanctuary.

From the Prophet Malachi

This says the Lord God :
I send forth my messenger before me
to prepare the way before Me.
And immediately the Lord enters into His sanctuary,
the Lord whom you seek, the angel of the covenant,
for whom you long.
Behold, He is coming, says the Lord of heavenly powers.
But who can endure the day of His coming?
Who will stand when He appears?
For He is like the fire of the smelter, like the lye of the bleachers.
He sets Himself down to melt and purify the silver,
to purify the Levites and to purify them, like gold and silver,
so that they can again offer the Lord
offerings.
Then the sacrifice of Judah and Jerusalem will again please the Lord,
as in the past, in the years gone by.

INTERLUDIUM   Ps. 24(23), 7, 8, 9, 10

The Lord of the heavenly powers,
He is the King of glory!

Gates, lift up your cornices,
open, ancient doors :
the King of glory must enter.

Who is this King of glory?
The Lord, the strong, the mighty,
the Lord, the hero of battle.

Gates, lift up your cornices,
open ancient doors :
The King of glory must enter.

Who is this King of glory?
The Lord of the heavenly powers,
He is the King of glory.

SECOND READING   Hebrews 2, 14-18

He had to become like his brothers in everything.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

The children of one family
share the same flesh and blood ;
that is why Jesus wanted to share our existence,
in order that through his death
to dethrone the prince of death, the devil
and to set free those who, because of the fear of death
were subjected to unfreedom all their lives.
For it is not the angels whose fate He cares about
but the descendants of Abraham.
Hence He had to become like His brothers in everything,
so that as a compassionate and faithful high priest
their interests before God
and to atone for the sins of the people.
Because He Himself endured the test of suffering,
He can help all who are tried.

ALLELUIA Lk. 2, 32

Alleluia.
A light shining for the gentiles,
A glory to your people Israel.
Alleluia.

GOSPEL   Lk. 2, 22-40 or 22-32

My eyes have beheld your Salvation.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

The time came for Josph and Mary to perform the ceremony
of purification, as the law of Moses commanded.
So they took Jesus to Jerusalem
to dedicate Him to the Lord,
according to the precept of the Lord’s Law:
every firstborn male child
must be consecrated to the Lord,
and to offer up a sacrifice according to the
law of the Lord
namely a pair of turtles or two young pigeons.
Now there lived in Jerusalem a certain Simeon,
a law-abiding and devout man
who was expecting Israel’s consolation,
and the Holy Spirit was resting on him.
He had received a divine word from the Holy Spirit
that death would not come upon him
until he had beheld the Lord’s anointed.
Driven by the Spirit, he had come to the temple.
When the parents brought the child Jesus in
to fulfill to him the precept of the Law,
Simeon took the child in his arms
and proclaimed God’s praise with the words :
“Thy servant, Lord, now let Thou go according to Thy word in peace :
my eyes have now beheld thy salvation
which thou hast prepared for all nations;
a light that shines for the gentiles,
a glory to thy people Israel.”
His father and mother were amazed
At what was said of Him.
Thereupon Simeon pronounced a blessing over them
and he said to Mary, his mother :
“Behold this child is destined to be the fall or resurrection of many in Israel,
for a sign to be refuted,
so that the disposition of many hearts may be manifested ;
and thy own soul shall be pierced through by a sword.”
There was also a prophetess, Hanna,
a daughter of Phanuel, of the tribe of Asher.
She was of a great age
and after her youth she had lived with her husband for seven years.
Now she was a widow of eighty-four years.
She dwelt continually in the temple
and served God day and night through fasting and prayer.
At this time she approached,
thanked God and spoke about the child to all those
who were expecting the deliverance of Jerusalem.
When they had fulfilled all the requirements of the Law of the Lord, they
they returned to Galilee, to their city Nazareth.
The child grew up and increased in strength ;
he was filled with wisdom
and the grace of God rested upon him.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

72. The psalms repeatedly invite man to praise God the Creator, He who “stretched out the earth over the waters, for everlasting is His mercy” (Ps. 136:6). But the other creatures also invite praise: “Sun and moon glorify Him, praise Him, shining stars. Praise Him, highest heavens, waters that are above the firmament. Now let them praise the name of the Lord, for His command has created them all” (Ps. 148:3-5). We exist not only by the power of God, but before Him and with Him. Therefore, we worship Him.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: