http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
We leven als mensen dag na dag.
Sommige dagen zijn heel gewoon.
Toch wordt ons gemoed soms bezwaard.
Een te hoge druk, tegenslag of ziekte
kunnen ons van stuk brengen.
In al onze nood mogen we ons tot de Heer wenden.
Hij is mensen genezend en helend nabij.
Kracht en moed kunnen wij vinden
in het gebed tot God.

EERSTE LEZING               Job 7, 1-4.6-7

Nachten lang lig ik te tobben;

Uit het boek Job

Job sprak:

“Moet de mens niet zwoegen op aarde,
dagen maken van een dagloner ?
“Hij snakt naar schaduw,
ziet verlangend uit naar betaling.
“Zo ken ik de vruchteloze maanden
en nachten lang van getob.
“‘s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen?
en ‘s morgens: wanneer wordt het avond?
“En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust.

“Mijn dagen verschieten sneller dan een weverspoel,
ze lopen af, de draad is ten einde.
“Bedenk dat mijn leven een ademtocht is,
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.”

Antwoordpsalm            Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Keervers
Looft de Heer, die gebroken harten geneest.

Looft nu de Heer, het is goed hem te prijzen,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden.
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam.

Verheven is Hij, onze Heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

TWEEDE LEZING            1 Kor. 9, 16-19.22-23

Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
Christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!
Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon;
maar zo is het niet:
het is een taak die mij is toevertrouwd.
Wat is dan mijn verdienste?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht, aan de prediking verbonden.

Van allen onafhankelijk, heb ik mij de slaaf van allen gemaakt
om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen.
Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Alles ben ik voor allen
om er tot elke prijs enkelen te redden.
En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.

Vers voor het evangelie                Mt. 8, 17

Alleluia.
Hij heeft onze zwakheden op zich genomen
en onze ziekten heeft Hij gedragen.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mc. 1, 29-39

Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam,
ging Hij met Jakobus en Johannes
naar het huis van Simon en Andreas.
De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed;
zij spraken Hem aanstonds over haar.
Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en deed haar opstaan;
zij werd vrij van koorts en bediende hen.

In de avond, na zonsondergang,
bracht men allen die lijdend of bezeten waren, bij Hem.
Heel de stad stroomde voor de deur samen.
Velen die aan allerhande ziekten leden, genas Hij
en Hij dreef tal van geesten uit,
maar liet niet toe dat de boze geesten spraken,
omdat zij Hem kenden.

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op,
ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats
waar Hij bleef bidden.
Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop
en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze:
“Iedereen zoekt U.”
Hij antwoordde hun:
“Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de omtrek,
opdat Ik ook daar kan prediken.
“Daartoe immers ben Ik uitgegaan.”
Hij trok door heel Galilea,
predikte in hun synagogen
de dreef de boze geesten uit.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

78. Tegelijkertijd heeft het joods-christelijke denken de natuur ontmythologiseerd. Zonder op te houden haar te bewonderen om haar schittering en onmetelijkheid heeft het haar geen goddelijk karakter toegeschreven. Zo wordt nog eens onze verplichting ten opzichte van haar onderstreept. Een terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en  verantwoordelijkheid van de mens, die een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen. Als wij de waarde en de broosheid van de natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, dan maakt dit het ons vandaag mogelijk een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang. Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appèl aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________________

Fifth Sunday through the year

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
As human beings, we live day by day.
Some days are quite ordinary.
Yet sometimes our spirits are burdened.
Excessive pressure, misfortune or illness
can upset us.
In all our needs we may turn to the Lord.
He is healing and close to people.
We can find strength and courage
in prayer to God.

FIRST READING Job 7, 1-4.6-7

For nights on end I lie in agony;

From the book of Job

Job spoke:

“Should not man toil on earth,
making days of a day laborer?
“He yearns for shade,
looks long for payment.
“Thus I know the fruitless months
and long nights of worry.
“At night I think: when will it be tomorrow?
And in the morning: when will the evening come?
“And as long as it is light, I am sick with restlessness.

“My days fade faster than a weaver’s spool,
they run out, the thread is at an end.
“Consider that my life is a breath,
That my eyes will see no more happiness.”

Responsorial Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Refrain
Praise the Lord, who heals broken hearts.

Praise now the Lord, it is good to praise him,
Praise our God, all praise be to Him.
The Lord builds up the city of Jerusalem,
gathers Israel from the dispersion.

Broken hearts He heals again,
He heals all bleeding wounds.
He who knows the number of the stars
And calls each one by its name.

Exalted is He, our Lord, and all-powerful,
His wisdom is limitless.
The Lord exalts the humiliated
But sinners He casts to the earth.

SECOND READING 1 Cor. 9, 16-19.22-23

Woe to me if I do not preach the gospel!

From the first letter of the holy apostle Paul to the
Christians of Corinth

Brothers and sisters,

That I preach the gospel is no reason for me to boast:
I cannot do otherwise.
Woe to me if I do not preach the gospel!
If I did it of my own accord, I would be entitled to wages;
but it’s not like that:
it is a task entrusted to me.
What then is my merit?
That I preach the gospel free of charge
and make no use of the right attached to preaching.

Independent of all, I have made myself the slave of all
in order to win as many as possible for Christ.
With the weak I have become weak
In order to win the weak.
I am everything to all
To save some at any cost.
And I do everything for the gospel
in order to share in it myself.

Verse for the Gospel Mt 8:17

Alleluia.
He has taken our weaknesses upon himself
And our sicknesses he has borne.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 1, 29-39

Many who suffered from all kinds of diseases, He healed.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

In those days when Jesus came out of the synagogue,
He went with James and John
to the house of Simon and Andrew.
Simon’s mother-in-law was in bed with a fever;
they immediately spoke to Him about her.
He went to her,
He took her by the hand and raised her up;
She became free of the fever and served them.

In the evening, after sunset,
all those who were suffering or possessed were brought to Him.
All the city flocked at the door.
He cured many who were suffering from all sorts of illnesses.
and drove out many spirits,
but did not allow the evil spirits to speak,
because they knew Him.

Early in the morning, still deep in the night, He got up,
went outside and went to a lonely place
where he remained praying.
Simon and his companions came after him
and when they had found Him, they said:
“Everyone is looking for You.”
He answered them:
“Let us go somewhere else,
to the surrounding villages,
that I may preach there also.
“For to this end I have gone out.”
He went throughout Galilee,
preached in their synagogues
The drove out the evil spirits.

Laudato Si

Encyclicof

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

78. At the same time, Judeo-Christian thought has demythologized nature. Without ceasing to admire her for her brilliance and immensity, it has not ascribed to her a divine character. Thus our obligation to her is once again underscored. A return to nature must not be at the expense of the freedom and responsibility of man, who is a part of the world with the task of using his own capacities to protect it and develop its potential. If we recognize the value and fragility of nature and at the same time the capacities that the Creator has given us, this will make it possible for us today to put an end to the modern myth of unlimited material progress. A fragile world with a human being to whom God entrusts the care of it, appeals to our minds to recognize how we should direct, exercise and limit our power.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: