Donderdag – O.L.-Vrouw van Lourdes

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Israël zoekt antwoord op zovele vragen, een van de meest wezenlijke is: welke is de relatie tussen man en vrouw? Waaruit bestaat die wonderlijke aantrekkingskracht tussen beiden? Alleen een vrouw die wederhelft is, die gelijkwaardig is aan de man, kan gezellin voor Adam worden. In een uniek bruiloftslied wordt die fundamentele eenheid uitgezongen: ‘eindelijk, been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’.

EERSTE LEZING                                           Gen. 2, 18-25

God bracht de vrouw naar de mens.
Zij zullen volkomen één zijn.

Uit het Boek Genesis

God de Heer sprak :
“Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
“Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Toen boetseerde God de Heer uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels in de lucht,
en bracht die bij de mens,
om te zien hoe hij ze noemen zou :
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren
en aan de vogels in de lucht
en aan al de wilde beesten ;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen ;
en terwijl de mens sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
Daarna vormde God de Heer
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen,
een vrouw, en bracht haar naar de mens.
Toen sprak de mens :
“Eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees !
“Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.”
Zo komt het dat een man
zijn vader en zijn moeder verlaat
en zich zo aan zijn vrouw hecht,
dat zij volkomen één worden.
Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar zij voelden geen schaamte voor elkaar.

TUSSENZANG                                      Ps; 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult gij zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                                             II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het
die in Christus de wereld met zich verzoende :
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mc. 7, 24-30

De honden onder de tafel eten van de kruimels van de kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
trok Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon.
Hij ging er een huis binnen
en wilde niet dat iemand het te weten kwam,
maar Hij kon niet onopgemerkt blijven.
Een vrouw
wier dochtertje door een onreine geest was bezeten,
kwam dan ook, zodra ze van Hem gehoord had naderbij
en wierp zich aan zijn voeten.
De vrouw was een Helleense van Syrofenisische afkomst.
Zij vroeg Hem de duivel uit haar dochter uit te drijven.
Hij sprak tot haar :
“Laat eerst de kinderen verzadigd worden.
“Want het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is
aan de honden te geven.”
Maar zij had een antwoord en zei Hem :
“Jawel, Heer.
“De honden onder de tafel
eten immers van de kruimels van de kinderen.”
Toen sprak Hij tot haar :
“Omdat ge dit zegt,
ga heen,
de duivel heeft uw dochter verlaten.”
Zij keerde naar huis terug,
trof haar kind te bed
en bevond dat de duivel was heengegaan.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

82. Het zou echter ook verkeerd zijn te denken dat de andere levende wezens beschouwd moeten worden als pure objecten die onderworpen zijn aan de willekeurige heerschappij van de mens. Wanneer de natuur alleen maar wordt gezien als een object van profijt en belang, dan brengt dat ook ernstige gevolgen voor de maatschappij met zich mee. De opvatting die de willekeur van de sterkste ondersteunt, heeft een geweldige ongelijkheid, ongerechtigheid en geweld voor het grootste gedeelte van de mensheid bevorderd, omdat de hulpbronnen het eigendom worden van wie het eerste komt of van wie de macht heeft: de winnaar krijgt alles. Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederschap en vrede dat Jezus voorhoudt, staat lijnrecht tegenover dit model en Hij bracht dit zo tot uitdrukking, toen Hij verwees naar de machten van zijn tijd: “de heersers der volkeren regeren hen met ijzeren vuist en de groten maken misbruik van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn” (Mat. 20, 25-26).

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Thursday – Our Lady of Lourdes

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Israel seeks answers to so many questions, one of the most essential being: what is the relationship between man and woman? What is the marvelous attraction between them? Only a woman who is mutual, who is equal to the man, can become companion for Adam. In a unique wedding song this fundamental unity is sung out: ‘at last, bone of my bones, flesh of my flesh’.

FIRST READING   Gen. 2, 18-25

God brought the woman to man.
They will be completely one.

From the Book of Genesis

God the Lord spoke :
“It is not good that man should remain alone.
“I am going to make a help for him that will suit him.”
Then God the Lord modelled out of the earth
all the animals of the land and all the birds of the air,
and brought them to man,
to see what he would call them:
as man would call them, so they would be called.
So man gave names to all the domesticated animals
and to the birds of the air
and to all the wild beasts ;
but a help that suited him man did not find.
Then God the Lord caused man to fall into a deep sleep ;
And while man slept ,
He took away one of his ribs
and put flesh in its place.
Then God the Lord formed
out of the rib that He had taken away from man,
and brought her to man.
Then man spoke :
“Finally bone of my bones
And flesh of my flesh !
“Mannin shall she be called,
for of man is she taken.”
So it comes to pass that a man
leaves his father and his mother
and so attach himself to his wife,
that they become one.
They were both naked, the man and his wife,
but they felt no shame for one another.

INTERLUDIUM   Ps; 128(127), 1-2, 3, 4-5

Happy who fear God.

Happy who fear God,
walk in the way of the Lord.
Thou shalt eat the fruit of thine own labor,
you shall be satisfied and prosperous.

Thy wife within thy house
Is like a richly laden vine.
And as olive branches around the stem
So are thy sons around thy table.

Yes, so is every man blessed
Who gives honor to the Lord.
Bless you the Lord from Zion ;
may ye see Jerusalem prosperous
As long as thy days last.

ALLELUIA II Cor. 5, 19

Alleluia.
It was God
who in Christ reconciled the world to himself :
And to us He gave the message of reconciliation.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 7, 24-30

The dogs under the table eat from the children’s crumbs.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus went to the region of Tyre and Sidon.
He entered a house there
and did not want anyone to know,
but He could not go unnoticed.
A woman
whose little daughter was possessed by an unclean spirit,
as soon as she heard about him, she came to him and threw herself at his feet.
The woman was a Hellenic of Syrophoenician descent.
She asked Him to cast out the devil from her daughter.
He spoke to her :
“Let first the children be satiated.
“For it is not good
the bread that is for the children
to give to the dogs.”
But she had an answer and told Him :
“Yea, Lord.
“After all, the dogs under the table
eat from the crumbs of the children.”
Then He spoke to her :
“Because thou sayest this ,
go,
the devil has left thy daughter.”
She returned home,
found her child in bed
and found that the devil had gone.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

82. However, it would also be wrong to think that the other living beings should be regarded as pure objects subject to the arbitrary rule of man. When nature is seen only as an object of profit and interest, it also brings serious consequences for society. The view that supports the arbitrary rule of the fittest has promoted tremendous inequality, injustice and violence for most of humanity, as resources become the property of whoever comes first or whoever has the power: the winner gets everything. The ideal of harmony, justice, brotherhood and peace that Jesus advocates is diametrically opposed to this model, and He expressed it in this way when He referred to the powers of His day: “the rulers of nations rule them with an iron fist, and the great ones abuse their power over them. This must not be the case with you; whoever wants to become great among you must be a servant of you” (Mat 20:25-26).

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: