http://kerkengeloof.wordpress.com

Zesde zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Zoals elke zondag in de eucharistie
verklaart God ook op deze Valentijnsdag
zijn liefde voor ons in zijn Woord
en in de gave van zijn Zoon.
Hij heeft zich voor ons gegeven tot op het kruis.
We vergeten soms hoe groot het geschenk is van zijn liefde voor ons.
Daarom vertrouwen we ons toe aan zijn barmhartigheid.

EERSTE LEZING                   Lev. 13, 1-2.45-46

Wie huidziekte heeft, moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Uit het boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes:

“Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en gaat het lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een priester van diens geslacht brengen.

“Degene die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen;
hij moet zijn baard bedekken en roepen:
Onrein, onrein!
“Zolang de ziekte duurt, is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.”

Antwoordpsalm                        Ps. 32(31), 1-2, 5, 10-11

Keervers
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toen heb ik mijn zonden beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak: “Voor de Heer beken ik mijn fout”,
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Want talrijke rampen treffen de zondaar,
maar God beschermt die vertrouwen op Hem.
Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

TWEEDE LEZING                       1 Kor. 10, 31-11,1

Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de
christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet,
doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot,
noch aan joden noch aan Grieken noch aan Gods Kerk;
ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn
en ik zoek niet mijn eigen voordeel
maar dat van de gemeenschap,
opdat allen gered worden.

Weest mijn navolgers
zoals ik het ben van Christus.

Vers voor het evangelie              Lc. 7, 16b

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan
en God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

EVANGELIE                          Mc. 1, 40-45

De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus
die op zijn knieën viel en Hem smeekte:
“Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.”
Door medelijden bewogen, stak Jezus de hand uit,
raakte hem aan en sprak tot hem:
“Ik wil, word rein.”
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.

Terwijl Jezus hem wegstuurde, vermaande Hij hem met klem:
“Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt,
maar ga u laten zien aan de priester
en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven,
om ze het bewijs te leveren.”

Eenmaal vertrokken,
begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen
en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg
dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen,
maar buiten op eenzame plaatsen verbleef.
Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

85. God heeft een schitterend boek geschreven “waarvan de letters de menigte schepselen zijn die in het heelal aanwezig zijn”. De bisschoppen van Canada hebben goed tot uitdrukking gebracht dat geen enkel schepsel buiten deze manifestatie van God valt: “Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied. Zij is bovendien een voortdurende openbaring van het goddelijke”. De bisschoppen van Japan hebben van hun kant iets heel aansprekends gezegd: “Waarnemen dat ieder schepsel de lofzang van zijn bestaan zingt, betekent leven met vreugde in de liefde van God en de hoop”. Deze beschouwing van de schepping maakt het ons mogelijk in ieder ding een wijze les te ontdekken die God ons wil meedelen, omdat “voor een gelovige het kijken naar de schepping ook het luisteren naar een boodschap, het horen van een paradoxale en stille stem is”. Wij kunnen zeggen dat “er naast de eigenlijke openbaring, die vervat is in de Heilige Schrift, ook een goddelijke manifestatie is in het schitteren van de zon en het vallen van de nacht”. Wanneer de mens aandacht schenkt aan deze manifestatie, leert hij zichzelf in  relatie met de andere schepselen te zien: “Ik druk mijzelf uit, wanneer ik de wereld uitdruk; ik onderzoek mijn sacraliteit, wanneer ik die van de wereld ontcijfer”.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________

 

Sixth Sunday through the year

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
As every Sunday in the Eucharist
God also declares on this Valentine’s Day
his love for us in his Word
and in the gift of his Son.
He has given himself for us to the cross.
We sometimes forget how great the gift of his love for us is.
Therefore, we entrust ourselves to His mercy.

FIRST READING   Lev. 13, 1-2.45-46

Those with skin diseases must live separately and stay outside the camp.

From the book of Leviticus

The Lord spoke to Moses:

“Has anyone a tumour, a rash
or a spot on his skin
and it looks like a skin disease,
then bring him to the priest Aaron
or to a priest of his lineage.

“The one who suffers from skin disease ,
must walk in torn clothes
and let his hair hang loose;
he must cover his beard and cry out:
Unclean, unclean!
“As long as the disease lasts, he is unclean;
he must live separately and stay outside the camp.”

Responsorial  Ps. 32(31), 1-2, 5, 10-11

Refrain
My refuge are You, my savior in distress.

Happy the one whose fault was forgiven,
Whose sin was covered by God.
Happy the one who has no fault with God,
whose heart hides no crime.

Then I confessed my sins before Thee,
no longer denied my guilt.
I spoke, “Before the Lord I confess my fault.”
then Thou forgavest my sin.

For numerous calamities afflict the sinner,
but God protects those who trust in Him.
Be of good cheer in the Lord, all the pious,
rejoice and jubilate, upright in heart.

SECOND READING   1 Cor. 10, 31-11,1

Be my imitators as I am of Christ.

From the first letter of the holy apostle Paul to the
Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Whether ye eat or drink, or whatever ye do,
Do all things for the glory of God.
Give no offence,
neither to Jews nor Greeks nor the Church of God;
I too try to please everyone as much as possible.
and I seek not my own advantage
but that of the community,
so that all may be saved.

Be my followers
As I am Christ’s.

Verse for the Gospel Lk. 7, 16b

Alleluia.
A great prophet has risen among us
And God has graciously looked down on his people.
Alleluia.

GOSPEL   Mk. 1, 40-45

The leprosy disappeared and he was cleansed.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time a leper came to Jesus
Who fell on His knees and begged Him:
“If Thou wilt, Thou canst cleanse me.”
Moved by compassion, Jesus reached out,
touched him and spoke to him:
“I will, be clean.”
Immediately the leprosy disappeared and he was cleansed.

As Jesus sent him away, He exhorted him emphatically:
“See to it that you do not say anything to anyone,
but go and show yourself to the priest
and offer for your cleansing what Moses has prescribed,
to give them the proof.”

Once he left,
the man began to tell his story in public everywhere
and publicize it,
with the result
that Jesus could no longer come into the city openly,
but stayed outside in lonely places.
Yet people came to Him from all sides.

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

85. God has written a magnificent book “whose letters are the multitude of creatures present in the universe.” The bishops of Canada have expressed well that no creature is outside this manifestation of God: “From the most vast panoramas to the weakest forms of life, nature is a constant source of wonder and reverence. She is, moreover, a constant revelation of the divine”. For their part, the bishops of Japan said something very appealing: “To observe that every creature sings the praise of its existence means to live with joy in the love of God and hope.” This contemplation of creation allows us to discover in each thing a wise lesson that God wants to communicate to us, because “for a believer, looking at creation is also listening to a message, hearing a paradoxical and silent voice.” We can say that “in addition to the actual revelation contained in the Holy Scriptures, there is also a divine manifestation in the shining of the sun and the falling of the night.” When man pays attention to this manifestation, he learns to see himself in relation to the other creatures: “I express myself, when I express the world; I examine my sacredness, when I decipher that of the world.”

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: