http://kerkengeloof.wordpress.com

Eerste zondag in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Met Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd binnengegaan.
Veertig dagen lang gaan we op weg naar Pasen.
De Heilige Geest wil ons leiden op onze tocht,
zoals Hij ook Jezus naar de woestijn dreef
om daar op de proef te worden gesteld.
Het was een proefperiode van veertig dagen.
Jezus kon volhouden en engelen dienden Hem.
Meteen brak een nieuw tijdperk aan
waarin Hij het Rijk Gods aankondigde.
Moge deze veertigdagentijd voor ons
een tijd van herbronning en vernieuwing zijn.
Tot inkeer en ommekeer wordden we vandaag opgeroepen.

EERSTE LEZING                     Gen. 9, 8-15

Het verbond van God met Noach,
die gespaard bleef van de wateren van de zondvloed.

Uit het Boek Genesis

Dit zei God tot Noach en zijn kinderen:
“Nu ga Ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
met al wat uit de ark is gekomen,
al het gedierte van de aarde.
“Ik ga met u een verbond aan
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid
en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.”

En God zei:
“Dit is het teken van het verbond
dat Ik instel tussen Mij en u
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.

“Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.

“Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
dan zal Ik denken aan het verbond
tussen Mij en u en alle levende wezens;
alles wat leven heeft.
“De wateren zullen nooit meer zwellen
tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.

Antwoordpsalm           Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Keervers
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

TWEEDE LEZING             1 Petr. 3, 18-22

Gij zijt door het doopsel gelijkvormig geworden aan Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Christus is
eens en voor al
gestorven voor de zonden
-de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen –
om ons tot God te brengen.
Gedood naar het vlees
werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde,
weerspannig waren geweest,
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.

Dit was een voorafbeelding van het doopwater
waardoor gij nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid
maar de verbintenis met God van een goed  geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus
die, ten hemel gevaren, zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.

Vers voor het evangelie                 Mt. 4, 4b

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                   Mc. 1, 12-15

Hij werd door de satan op de proef gesteld
en de engelen bewezen Hem hun diensten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn.
Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.
Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen Hem hun diensten.

Nadat Johannes was gevangen genomen,
ging Jezus naar Galilea
en verkondigde Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

92. Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk open staat voor een universele gemeenschap, niets en niemand van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of wreedheid tegen de andere schepselen van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier wordt overgedragen op de wijze waarop wij andere mensen behandelen. Het hart is één en het zal niet lang duren voordat de verachtelijkheid die iemand ertoe brengt een dier te mishandelen, zichtbaar wordt in de relatie met andere mensen. Iedere wreedheid tegenover welk schepsel dan ook “is in strijd met de menselijke waardigheid”. Wij kunnen ons niet beschouwen als mensen die werkelijk liefhebben, als wij een gedeelte van de werkelijkheid buitensluiten. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die nauw met elkaar zijn verboden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden behandeld, op straffe van opnieuw te vervallen tot reductionisme”. Alles staat in relatie en alle mensen zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met broeder zon, zuster maan, broeder rivier en moeder aarde.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

First Sunday in Lent

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word

With Ash Wednesday, we entered Lent.
For forty days we are on our way to Easter.
The Holy Spirit wants to lead us on our journey,
just as He led Jesus into the desert
to be put to the test there.
It was a forty-day trial.
Jesus was able to persevere and angels served Him.
Immediately a new era began
In which He announced the Kingdom of God.
May this Lent be for us
a time of revitalization and renewal.
Today we are called to repentance and transformation.

FIRST READING   Gen 9, 8-15

The covenant of God with Noah,
who was spared for the waters of the flood.

From the Book of Genesis

This is what God said to Noah and his children:
“Now I will establish my covenant with you and with your descendants
and with all the living creatures that are with you,
with the birds and the four-footed animals,
with all the animals of the earth that are with you,
with all that came out of the ark,
all the beasts of the earth.
“I will make a covenant with you
that never again shall any living creature
shall be cut off by the waters of the flood
and that never again shall
a flood shall arise to destroy the earth.”

And God said:
“This is the sign of the covenant
that I am establishing between Me and you
and all living creatures that are with you,
for all generations.

“I set My bow in the cloud;
which shall be the sign of the covenant
between Me and the earth.

“When I gather the clouds together on the earth
and the bow in the clouds becomes visible,
then I will remember the covenant
between Me and you and all living things;
everything that has life.
“The waters shall never again swell
into a flood to destroy all that lives.

Responsorial   Ps. 25(24), 4-5ab, 6-7, 8-9

Refrain
The ways of God are good and trustworthy.

Show me your ways, Lord,
Teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and savior.

Remember your mercy, Lord,
thy ever-giving mercy.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with mercy.

The Lord is good and righteous,
therefore He shows the way to sinners.
He leads the lowly along honorable paths,
He teaches the simple what to do.

SECOND READING    1 Peter 3, 18-22

You have been conformed to Christ through baptism.

From the first letter of the holy apostle Peter

Dearly beloved,

Christ is
once and for all
died for the sins
-the Righteous One for the unrighteous –
To bring us to God.
Dead in the flesh
He was raised to life in spirit.
So He went and preached to the spirits in the dungeon,
who, in the days when Noah built the ark,
had been rebellious,
while God in His longsuffering exercised patience.
In the ark, only a few, no more than eight people,
preserved in the midst of the water.

This was a foreshadowing of the baptismal water
by which ye are now saved.
Baptism aims not at the removal of physical uncleanness
but the union with God of a good conscience,
by virtue of the resurrection of Jesus Christ
who, having ascended into heaven, is seated at God’s right hand,
after angels and powers and forces
are subject to Him.

Verse for the gospel Mt. 4, 4b

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
Man does not live by bread alone
But from every word that comes from the mouth of God.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   Mk 1, 12-15

He was put to the test by Satan
and the angels rendered their service to Him.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time the Spirit drove Jesus into the desert.
Forty days He spent in the desert,
while He was being tested by Satan.
He stayed with the wild animals
and the angels rendered their services to Him.

After John was captured,
Jesus went to Galilee
and proclaimed God’s Good News.
He said:
“The time is fulfilled and the Kingdom of God is at hand;
repent and believe in the Good News.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

92. On the other hand, when the heart is truly open to universal communion, nothing and no one is excluded from that fraternity. Consequently, it is also true that indifference or cruelty to the other creatures of this world is always ultimately transmitted in some way to the way we treat other human beings. The heart is one, and it will not be long before the vileness that leads someone to mistreat an animal becomes apparent in their relationship with other people. Any cruelty to any creature “is contrary to human dignity.” We cannot consider ourselves people who truly love if we exclude some part of reality. “Peace, justice and the preservation of creation are three issues intimately bound together, which it will never be possible to separate, so that they can be dealt with separately, on pain of falling back into reductionism again. Everything is in relationship and all human beings are united as brothers and sisters in a miraculous pilgrimage, bound together by the love that God has for each of his creatures and which also unites us with tender affection among ourselves with brother sun, sister moon, brother river and mother earth.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch  Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

                                                                                                                  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: