http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede zondag in de veertigdagentijd

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Welkom, in dit tweede weekend / op deze tweede zondag
van de veertigdagentijd.
Een berg opgaan, dat levert altijd verrassingen op:
er is niet alleen het uitzicht dat je krijgt,
de grootsheid van de schepping die je ziet;
boven geraken , is ook telkens een overwinning.
Vandaag horen wij hier over bergen in de lezingen.
Abraham die de berg Moria opgaat met zijn zoon.
Jezus die drie leerlingen meeneemt naar een hoge berg.
Hier zijn wij nu om ons door die verhalen
te laten meenemen, naar boven,
op onze weg naar Pasen.
Moge onze bergtocht verrijkend zijn.

EERSTE LEZING                  Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Het offer van onze Vader Abraham.

Uit het Boek Genesis

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem:
“Abraham.”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
God zei:
“Ga met Isaäk,
uw enige zoon, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria
en draag hem daar op de berg die Ik u zal aanwijzen,
als brandoffer op.”

Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen,
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar,
boven op het hout.

Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe:
“Abraham, Abraham!”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
“Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
“Ik weet nu dat gij God vreest
want gij hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden.”
Abraham keek om zich heen
en bemerkte een ram,
die met zijn horens in het struikgewas vastzat.
Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.
Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel
tot Abraham
en zei:
“Bij Mijzelf heb Ik gezworen:
– zo spreekt de Heer –
omdat gij dit gedaan hebt
en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel
en de zandkorrels op het strand van de zee.
“Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.
Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde
omdat gij naar Mij hebt geluisterd.”

Antwoordpsalm               Ps. 116b(115), 10 en 15, 16-17, 18-19

Keervers
Ik mag weer leven onder Gods oog
in het land van de levenden.

Ik bleef vertrouwen, al sprak ik:
“Ik ben gebroken van smart.”
Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Op ’t voorplein van uw tempel,
in u, Jeruzalem.

TWEEDE LEZING              Rom. 8, 31b-34

God heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Indien God vóór ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave
ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?

Vers voor het evangelie

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE              Mc. 9, 2-10

Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
“Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon,
de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.

Onder het afdalen van de berg
verbood Jezus hun aan iemand te vertellen
wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

99. Volgens de christelijke opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol. 1, 16). De proloog van het Johannesevangelie (1, 1-18) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (logos) zien. Maar deze proloog verrast door zijn bewering dat dit Woord ” vlees is geworden ” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis gedeeld. Vanaf het begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze echter sinds de menswording, is het mysterie van Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder daardoor de autonomie ervan aan te tasten.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

____________________________________________________________________

 

Second Sunday in Lent

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word


Welcome, to this second weekend / on this second Sunday
of Lent.
Going up a mountain always brings surprises:
there is not only the view you get,
the grandeur of the creation you see;
Getting to the top is also a victory every time.
Today we hear about mountains here in the readings.
Abraham going up Mount Moriah with his son.
Jesus taking three disciples to a high mountain.
Here we are now to let ourselves be taken up by these stories
by these stories, upwards,
on our way to Easter.
May our mountain journey be enriching.

FIRST READING   Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18

The sacrifice of our Father Abraham.

From the Book of Genesis

In those days it happened that God put Abraham to the test.
He said to him:
“Abraham.”
And he answered:
“Here am I.”
God said:
“Go with Isaac,
your only son, whom you love,
to the land of Moriah
and bear him there on the mountain which I shall appoint you
as a burnt offering.”

When they reached the place that God had pointed out to them,
Abraham built an altar there,
piled the wood on it,
bound his son Isaac and laid him on the altar,
on top of the wood.

However, when Abraham reached out his hand for the knife
to cut his son’s throat with it,
the angel of the Lord called out to him from heaven:
“Abraham, Abraham!”
And he answered:
“Here I am.”
“Do not touch the boy with a finger and do nothing to him!
“I know now that thou fearest God
For thou hast not wished to withhold from me thy only son.”
Abraham looked around
and saw a ram,
stuck in the bushes with its horns.
He grabbed the ram and dedicated it as a burnt offering,
instead of his son.
Then the angel of the Lord called
cried a second time from heaven
to Abraham
and said:
“By Myself I have sworn :
– thus saith the Lord –
because thou hast done this
and have not withheld from Me your own son ,
therefore will I bless you abundantly
and make your descendants more numerous than the stars in the sky
and the grains of sand on the beach of the sea.
“Your descendants will possess the gate of their enemy.
Through your descendants blessing will come upon all the peoples of the earth
because you have listened to Me.”

Responsorial   Ps. 116b(115), 10 and 15, 16-17, 18-19

Refrain
I may live again under God’s eye
In the land of the living.

I continued to trust, though I spoke:
“I am broken with grief.”
For precious in the sight of the Lord is
The death of his faithful.

O Lord, I am your servant,
thy servant, the son of thy handmaid,
Thou hast slain my chains.
To Thee will I offer a sacrifice of praise,
calling on the name of the Lord.

I will fulfill my vows
where all his people shall see.
In the courtyard of thy temple,
in thee, Jerusalem.

SECOND READING   Rom 8:31b-34

God has not spared even his own Son.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Rome

Brothers and sisters,

If God be before us,
who shall be against us?
He did not spare even his own Son:
for all of us He delivered Him up.
And after such a gift
also give us everything else?
Who will accuse God’s elect?
God who justifies?
Who will condemn them?
Christ Jesus perhaps, who died,
and even more, who was raised
And who, seated at God’s right hand, pleads our case?

Verse for the gospel

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
From a brilliant cloud the voice of the Father was heard:
This is my beloved Son, listen to Him.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   Mk 9, 2-10

This is my Son, the Well-loved One.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus took Peter, James and John with him
and brought them up on a high mountain
where they were all alone.
He was changed in appearance before their eyes:
his garment became shining
and as white as no bleacher in the world could make it.
Elijah appeared to them together with Moses
And they conversed with Jesus.

Peter took the floor and said to Jesus:
“Rabbi, it is good that we are here.
“Let us build three tents,
one for You, one for Moses and one for Elijah.”
He didn’t quite know what he was saying,
for they were all completely astonished.
A cloud came to overshadow them
and out of that cloud a voice sounded:
“This is my Son,
the Beloved,
listen to Him.”
When they looked around ,
they suddenly saw no one else with them but Jesus.

While descending the mountain
Jesus forbade them to tell anyone
what they had seen,
before the Son of Man had risen from the dead.
Indeed, they kept it to themselves,
though they wondered among themselves
what that rising from the dead might mean.

 


Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home

99. According to the Christian conception of reality, the destiny of all creation runs through the mystery of Christ, who is present from the beginning: “The universe was created by Him and for Him” (Col. 1:16). The prologue of John’s Gospel (1, 1-18) shows the creative activity of Christ as divine Word (logos). But this prologue surprises by its assertion that this Word ” became flesh” (Jn 1:14). A Person of the Trinity joined the created cosmos and shared its destiny until the cross. From the beginning of the world, but in a special way since the Incarnation, the mystery of Christ has been working in a hidden way in the whole of natural reality, without affecting its autonomy.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: