http://kerkengeloof.wordpress.com

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
We willen christen zijn
omdat we in Jezus’ levensweg ook de onze hebben ontdekt:
niet leven voor onszelf, maar voor anderen,
en zo gelukkig worden.
Bijna altijd vergt dat moedig tegen de stroom ingaan,
en de weg volgen van de graankorrel – sterven om te leven.
God zelf heeft die wet van liefde in ons hart gegrift.
Als we er ons aan overgeven, zullen wij met Jezus kunnen verrijzen
op de dag van het komend Paasfeest.

EERSTE LEZING                     Jer. 31-34

Ik zal een nieuw verbond sluiten en aan hun zonden niet meer denken.

Uit de profeet Jeremia

Er komt een tijd
– godsspraak van de Heer –
dat Ik met Israël een nieuw verbond sluit.
Geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand heb genomen
om hen uit Egypte te leiden.
Want dat verbond hebben zij verbroken,
ofschoon Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer -.

Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit:
Ik leg mijn wet in hun binnenste,
Ik grif ze in hun hart.
Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn.

Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden:
Leer de Heer kennen.
Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan
– godsspraak van de Heer -.
Dan vergeef Ik hun misstappen,
Ik denk niet meer aan hun zonden.

Antwoordpsalm                     Ps. 51(50), 3-4, 12-13, 14-15

Keervers
Schep in mij een zuiver hart, mijn God.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
alle schuldigen terugvoeren tot U.

TWEEDE LEZING                     Hebr. 5, 7-9

Christus heeft gehoorzaamheid geleerd en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwig heil.

Vers voor het evangelie                   Joh. 12, 26

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen, zegt de Heer;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                      Joh. 12, 20-33

Als de graankorrel in de aarde sterft, brengt hij veel vrucht voort.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Onder degenen
die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding
waren ook enige Grieken.
Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan
en vroegen hem:
“Heer, wij zouden Jezus graag spreken.”

Filippus ging het aan Andreas vertellen
en tenslotte brachten Andreas en Filippus
de boodschap aan Jezus over.

Jezus echter antwoordde hun:
“Het uur is gekomen,
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als de graankorrel niet in de aarde valt,
blijft hij alleen;
maar als hij sterft,
brengt hij veel vrucht voort.
“Wie zijn leven bemint, verliest het;
maar wie zijn leven in deze wereld haat,
zal het ten eeuwigen leven bewaren.
“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen;
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
“Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”
“Nu is mijn ziel ontroerd.
“Wat moet Ik zeggen?”
“Vader, red Mij uit dit uur?”
“Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen.”
“Vader, verheerlijk uw Naam.”

Toen kwam er een stem vanuit de hemel:
“Ik heb Hem verheerlijkt
en zal Hem wederom verheerlijken.”
Het volk dat erbij stond te luisteren,
zei dat het gedonderd had.
Anderen zeiden:
“Een engel heeft tot Hem gesproken.”
Maar Jezus sprak;
“Niet om Mij was die stem
maar om u.
“Nu heeft er een oordeel over de wereld plaats,
nu zal de vorst van deze wereld worden buitengeworpen;
en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven,
zal Ik allen tot Mij trekken.”

Hiermee duidde Hij aan
welke dood Hij zou sterven.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 120. Omdat alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur evenmin verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus. Een educatieve methode die leidt tot de aanvaarding van de ons omgevende zwakkeren, die soms hinderlijk of storend zijn, lijkt niet uitvoerbaar, wanneer men een menselijk embryo geen bescherming biedt, hoewel de komst ervan ongemak en moeilijkheden met zich meebrengt: “Als de persoonlijke en sociale zin voor de aanvaarding van een leven verloren gaat, dan verdorren ook andere voor het sociale leven nuttige vormen van aanvaarding”.

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________

Fifth Sunday in Lent

Invitation
May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening words
We want to be Christians
because in Jesus’ path of life we have also discovered our own:
not living for ourselves, but for others,
and thus become happy.
Almost always this requires courageously going against the grain,
and follow the path of the grain of wheat – dying in order to live.
God himself has engraved this law of love in our hearts.
If we surrender to it, we will be able to rise with Jesus
on the day of the coming Easter.

FIRST READING   Jer. 31-34

I will make a new covenant and think of their sins no more.

From the prophet Jeremiah

A time is coming
– divine speech of the Lord –
That I will make a new covenant with Israel.
Not a covenant as I made with their forefathers,
when I took them by the hand
to lead them out of Egypt.
For that covenant they have broken,
even though I was their master.
– divine speech of the Lord -.

This is the new covenant
that I will make with Israel in the future:
I put My law in their innermost being,
I will establish it in their hearts.
I will be their God
and they shall be my people.

Then no one will have to pretend to anyone else:
Get to know the Lord.
For everyone, great and small, will then know Me
– divine speech of the Lord -.
Then I forgive their transgressions,
I think no more of their sins.

Responsorial  Ps. 51(50), 3-4, 12-13, 14-15

Refrain
Create in me a pure heart, my God.

God, have mercy on me in your mercy,
Erase my sinfulness in your mercy.
Wash my guilt completely from me,
cleanse me from all my sins.

Create in me a pure heart, my God,
restore to me a firm mind.
Do not cast me out from your sight,
do not take your Holy Spirit from me.

Give me again the opulence of your blessing,
Make me strong in generosity.
Then I will teach the erring your ways,
lead all the guilty back to you.

SECOND READING   Heb. 5, 7-9

Christ taught obedience and became the cause of eternal salvation.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

In the days of his mortal life
Christ, with loud cries and weeping, offered
prayers and supplications to God
Who was able to save Him from death.
For His piety He was heard:
though He was the Son of God,
He learned obedience in the school of suffering;
and when He had reached the end,
He became for all who obey Him,
become the cause of eternal salvation.

Verse for the Gospel John 12, 26

Praise and honor be to You, Lord Jesus.
If anyone wants to serve Me, he must follow Me, says the Lord;
Where I am, there will My servant also be.
Praise and honor be to You, Lord Jesus.

GOSPEL   John 12, 20-33

When the grain of wheat dies in the earth, it brings forth much fruit.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

Among those
who came to worship on the occasion of the feast
were also some Greeks.
These now approached Philip of Bethsaida in Galilee
and asked him:
“Lord, we would like to speak to Jesus.”

Philip went and told Andrew
And finally Andrew and Philip
the message to Jesus.

Jesus, however, answered them:
“The hour has come ,
that the Son of Man be glorified.
“Verily, verily, I say unto you:
if the grain of wheat fall not into the earth,
it remains alone;
but if it dies,
it brings forth much fruit.
“Whoever loves his life, loses it;
but he who hates his life in this world
shall preserve it for eternity.
“If anyone will serve Me, he must follow Me;
Where I am, there will My servant be also.
“If anyone serves Me, the Father will honor him.”
“Now my soul is moved.
“What should I say?”
“Father, save Me from this hour?”
“But for this very reason I have come to this hour.”
“Father, glorify thy Name.”

Then a voice came from heaven:
“I have glorified Him
and will glorify Him again.”
The people who stood around listening,
said it had thundered.
Others said:
“An angel spoke to Him.”
But Jesus spoke;
“Not for my sake was that voice
but because of you.
“Now judgment is taking place on the world,
now shall the prince of this world be cast out;
and when I have been lifted up from the earth,
I will draw all to Me.”

By this He indicated
which death He would die.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home by Pope Francis

120. Since everything is in relationship, the defense of nature is also incompatible with the justification of abortion. An educational method that leads to the acceptance of the weak that surround us, who are sometimes a nuisance or a nuisance, does not seem feasible, when one does not offer protection to a human embryo, even though its arrival involves discomfort and difficulties: “If the personal and social sense for the acceptance of a life is lost, other forms of acceptance useful for social life wither away as well.”

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: