http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweede Paaszondag Beloken Pasen

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
De eerste dag van de week werd voor de leerlingen
de dag van de ontmoeting met de verrezen Heer.
Door Hem is de menslievendheid en barmhartigheid van God
voorgoed in deze wereld gekomen.
De leerlingen werden uitgezonden
om het werk van Jezus verder te zetten
en daarbij even consequent te zijn als Hij.
Diezelfde zending is ook aan ons toevertrouwd.
Moge de levende Heer daarbij onze inspiratie zijn en onze kracht.

EERSTE LEZING                                               Hand. 4, 32-35

Eén van hart en één van ziel.

Uit de Handelingen van de Apostelen

De menigte die het geloof had aangenomen,
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde,
integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af
van de verrijzenis van de Heer Jezus
en rijke genade rustte op hen allen.

Er was geen enkele noodlijdende onder hen,
omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten
en de opbrengst ervan meebrachten
om aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

Antwoordpsalm                                    Ps. 118(117), 2-4.16ab-18.22-24

Keervers
Brengt dank aan de Heer want Hij is genadig.

ofwel
Alleluia, alleluia, alleluia.

Herhaalt het, stammen van Israël,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, zonen van Aäron,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven,
en alom verhalen het werk van de Heer,
maar niet ten dode gedoemd.

De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

TWEEDE LEZING                                               1 Joh. 5, 1-6

Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft,
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden,
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen:
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.

Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen, niet door water alleen,
maar door water en bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.

Vers voor het evangelie                                        Joh. 20, 29

Alleluia.
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge,
zegt de Heer,
zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Joh. 20, 19-31

Acht dagen later kwam Jezus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Op de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei,
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben,
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde
toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u.
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de heilige Geest.
“Als gij iemand zonden vergeeft,
dan zijn ze vergeven,
en als gij ze niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven.”

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,
en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik zeker niet geloven.”

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas:
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
“Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit:
“Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem:
“Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge.
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”

In het bijzijn van zijn leerlingen
heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan
die niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend
opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is,
de Zoon van God,
en opdat gij door te geloven
leven moogt in zijn Naam.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

140. Op grond van de hoeveelheid en verscheidenheid van de elementen waarmee men rekening moet houden, wordt het op het ogenblik dat men het effect op het milieu van de concrete activiteit van een onderneming bepaalt, onontbeerlijk onderzoekers een permanente rol te geven en hun interactie te vergemakkelijken met een brede academische vrijheid. Dit voortdurende onderzoek zou het mogelijk moeten maken ook te erkennen hoe de verschillende schepselen met elkaar in relatie staan door grotere eenheden te vormen die wij vandaag “ecosystemen” noemen. Wij houden er niet alleen rekening mee om te bepalen wat een verstandig gebruik ervan is, maar ook omdat ze een intrinsieke waarde hebben die onafhankelijk is van dat gebruik. Evenals elk organisme op zichzelf goed en wonderbaarlijk is op grond van het feit dat het een schepsel van God is, geldt het zelfde voor het harmonische geheel van organismen in een bepaalde ruimte die functioneert als een systeem. Ook al zijn wij het ons niet bewust, wij zijn zelf van dat geheel voor ons bestaan afhankelijk. Het is noodzakelijk eraan te herinneren dat de ecosystemen meespelen bij het opnemen van koolstofdioxide, zuivering van water, het bestrijden van ziekten en plagen, de samenstelling van de bodem, de afbraak van afval en bij zeer veel andere diensten die wij vergeten of negeren. Wanner zij zich dit realiseren, worden veel mensen zich opnieuw ervan bewust dat wij leven en handelen vanuit een werkelijkheid die ons van tevoren is gegeven, die aan onze vermogens en ons bestaan voorafgaat. Daarom moet men, wanneer men het heeft over “duurzaam gebruik”, altijd met een beschouwing openen over de vermogens tot herstel van ieder ecosysteem in zijn verschillende sectoren en aspecten.

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Second Sunday of Easter Liturgy

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening Word
The first day of the week became for the disciples
The day of encounter with the risen Lord.
Through Him, the humanity and mercy of God
entered into this world for good.
The disciples were sent out
to continue the work of Jesus
and to be as consistent as He was.
The same mission has been entrusted to us.
May the living Lord be our inspiration and our strength in this.

FIRST READING    Acts 4, 32-35

One in heart and one in soul.

From the Acts of the Apostles

The multitude who had accepted the faith,
were one in heart and one in soul
There was no one who called any of his possessions his own,
on the contrary, they owned everything in common.
With power and insistence the apostles gave testimony
of the resurrection of the Lord Jesus
and rich grace rested on them all.

There was not a single needy person among them,
because all those who owned land or houses sold them
and brought the proceeds
to be laid at the feet of the apostles.
To each was distributed according to his need.

Responsorial Ps. 118(117), 2-4,16ab-18,22-24

Refrain
Give thanks to the Lord for He is gracious.

or
Alleluia, alleluia, alleluia.

Repeat it, tribes of Israel,
infinite is his mercy!
Repeat it, sons of Aaron,
his mercy is endless!
Repeat it, servants of the Lord,
his mercy is endless!

The Lord intervened with powerful hand,
the hand of the Lord established me.
I will not die but continue to live,
and recount everywhere the work of the Lord,
but not doomed to death.

The stone which the builders despised,
has become the cornerstone.
It is the Lord, who has done this,
a miracle before our eyes.
This is the day, which the Lord has made,
and we shall celebrate it with joy.

SECOND READING 1 Jn 5, 1-6

Everything born of God overcomes the world.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Everyone who believes that Jesus is the Savior,
is a child of God.
Well, whoever loves the father,
also loves the child.
If we are to love God and keep His commandments,
we must also love God’s children.
That is our standard.
To love God means to:
keep his commandments,
and his commandments are not difficult to keep
For everyone who is born of God ,
overcomes the world.
And the weapon with which we overcome the world ,
is none other than our faith.
No one can overcome the world but he who believes
that Jesus is the Son of God.

It is He who came with water and blood,
Jesus Christ.
He has come, not by water alone,
but by water and blood.
The Spirit testifies to it,
because the Spirit is the truth.

Verse for the Gospel John 20, 29

Alleluia.
Because thou hast seen me, Tomas, thou hast believed,
says the Lord,
Blessed are those who have not seen and yet have believed.
Alleluia.

GOSPEL   John 20, 19-31

Eight days later Jesus came.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

On the evening of the first day of the week,
when the doors of the disciples’ dwelling place
were closed for fear of the Jews,
Jesus came in,
stood in their midst and said,
“Peace be with you.”
Having said this,
He showed them His hands and His side.
The disciples were filled with joy
When they saw the Lord.
Again Jesus said to them:
“Peace be with you.
“As the Father has sent Me ,
so I send you.”
After these words He breathed on them and said:
“Receive the Holy Spirit.
“If ye forgive any man his sins ,
then they are forgiven,
and if ye forgive them not,
they are not forgiven.”

Tomas, one of the twelve, also called Didymus,
however, was not with them when Jesus came.
The other disciples told him:
“We have seen the Lord.”
But he replied:
“Until I see in his hands the sign of the nails ,
and can put my finger in the place of the nails,
and put my hand in his side,
I will certainly not believe.”

Eight days later his disciples were gathered in the house again,
and now Tomas was there.
Although the doors were closed, Jesus entered,
stood in their midst and said:
“Peace be unto you.”
Then He said to Tomas:
“Come here with your finger and look at my hands.
“Reach out your hand and put it in my side
and be no longer unbelieving but believing.”
Then Tomas exclaimed:
“My Lord and my God!”
Then Jesus said to him:
“Because you have seen Me, you believe.
“Blessed are those who have not seen and yet have believed.”

In the presence of his disciples
Jesus did many other signs
which are not recorded in this book,
but these are recorded here
That ye may believe that Jesus is the Christ,
the Son of God,
and that by believing you
may live in his name.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home 

140. Based on the quantity and variety of the elements to be taken into account, at the moment of determining the effect on the environment of the concrete activity of an enterprise, it becomes indispensable to give researchers a permanent role and to facilitate their interaction with a broad academic freedom. This ongoing research should also make it possible to recognize how the various creatures are related to each other by forming larger units that we call “ecosystems” today. We consider them not only to determine their wise use, but also because they have an intrinsic value independent of that use. Just as every organism is good and wonderful in itself by virtue of being a creature of God, the same is true of the harmonious set of organisms in a given space functioning as a system. Even if we are not aware of it, we ourselves depend on that whole for our existence. It is necessary to remember that ecosystems play a role in absorbing carbon dioxide, purifying water, fighting diseases and pests, the composition of the soil, the decomposition of waste and many other services that we forget or ignore. When they realize this, many people once again become aware that we live and act from a reality that is given to us in advance, that precedes our abilities and existence. Therefore, when talking about “sustainable use”, one should always open with a consideration of the capabilities for restoration of each ecosystem in its various sectors and aspects.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: